Log in | วันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 | 17:23 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรขาคณิต

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 21 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 64 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 36 เรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง รูปสมมาตร เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แกนสมมาตร คือ ส่วนของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งรูปเรขาคณิตให้มีพื้นที่เท่ากันทั้งสองข้าง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ตัวชี้วัดที่ ค3.1 ป 3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่กำหนดให้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความหมายของแกนสมมาตรได้ถูกต้อง

2. หาแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิตได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

แกนสมมาตร คือ ส่วนของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งรูปเรขาคณิตให้มีพื้นที่เท่ากันทั้งสองข้าง รูปเรขคณิตบางรูปอาจมีแกนสมมาตรได้มากกว่า 1 แกน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. นักเรียนภาพที่ครูแสดงแล้วสังเกตความเหมือนของแต่ละภาพ

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

 1. นักเรียนทำกิจกรรมทายแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิตต่อไปนี้

 2. นักเรียนทำกิจกรรมสร้างรูปเรขาคณิตจากกระดาษ โดยออกแบบแล้วตัด ติดลงในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

ขั้นสรุปบทเรียน

 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแกนสมมาตร

ขั้นฝึกปฏิบัติ

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องเรขาคณิต

 
การวัดผลและประเมินผล
 • ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

 • ความเหมาะสมของคำตอบ

 • ความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
 • รูปภาพภาพ

 • แถบประโยค

 • บัตรคำ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้