Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:44 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

แดนมหัศจรรย์

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 16 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 45,563 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แดนมหัศจรรย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง คำที่มีตัวควบกล้ำ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หากรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับคำที่มีตัวควบกล้ำ จะทำให้สามารถเขียนสะกดคำ และอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ท 1.1  ป.1/1  อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
   ท 4.1  ป.1/2  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านและเขียนคำที่มีตัวควบกล้ำได้
2. บอกความหมายของคำที่มีตัวควบกล้ำได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   คำที่มีตัวควบกล้ำ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนอ่านคำที่มีตัวควบกล้ำจากบัตรคำบนกระดาน ได้แก่  กวาง  ขวาน  ควาย  กล้วย  กระเป๋า  กวาด  จากนั้นครูซักถามนักเรียน ดังนี้
    - คำที่อ่านมีพยัญชนะต้นกี่ตัว (2 ตัว)
    - พยัญชนะต้นทั้ง 2 ตัว อ่านออกเสียงอย่างไร  (ออกเสียงพร้อมกัน หรือกล้ำกัน)
    - คำเหล่านี้เรียกว่าคำอะไร (คำที่มีตัวควบกล้ำ)
2. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง คำควบกล้ำ ร , ล  พร้อมกัน  แล้วครูร้องเพลงให้นักเรียนฟังและร้องตามทีละท่อนจนคล่อง 

เพลงคำควบกล้ำ ร , ล
                                                                                                       
ทำนอง เพลงพื้นเมือง

                                                คำควบกล้ำนี้หนอ                               ควบ ร ล มีอยู่มากมาย
                                สวนครัวปลูกตะไคร้เรียงราย                            พริกยังไม่วายพร้อมใจพรวนดิน
                                มะพร้าวขึ้นข้างแปลงผัก                                    กะเพราที่รักขึ้นใกล้กระถิน
                                กระทะปรุงอาหารเป็นอาจิณ                            คำควบกล้ำทั้งสิ้นเราควรจดจำ

ที่มา : http://school.obec.go.th/udomphat/thai.html

3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง คำที่มีตัวควบกล้ำ ในหนังสือเรียน แล้วช่วยกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังจนเข้าใจตรงกัน
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม  แล้วให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม “บอกคำควบกล้ำ”  โดยแต่ละกลุ่มผลัดกันส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนคำที่มีตัวควบกล้ำบนกระดานทีละคำ  กลุ่มใดเขียนได้ถูกต้องจะได้คำละ 1 คะแนน เมื่อจบเกม กลุ่มที่มีคะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ
5. นักเรียนคัดคำที่มีตัวควบกล้ำบนกระดานลงในสมุด  ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  แล้วแต่งประโยคจากคำเหล่านั้น จำนวน 5 ประโยค

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนอ่านสะกดคำ คำที่มีตัวควบกล้ำ ในหนังสือเรียนพร้อมกัน 
2. ครูแจกบัตรพยัญชนะ  ร  ล  และ  ว  ให้แต่ละกลุ่ม  จากนั้นปฏิบัติกิจกรรม “เติม  ร  ล  ว”  โดยครู   ชูบัตรคำที่เว้นช่องว่างตรงตัวควบกล้ำไว้  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกตัวควบกล้ำ ร ล หรือ ว  มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง  กลุ่มใดที่เติมได้เร็วที่สุด และถูกต้อง จะได้คะแนนคำละ 1 คะแนน เมื่อจบเกมกลุ่มที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ 
3. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง คำที่มีตัวควบกล้ำ
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดดังนี้
    1) หาคำควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในอักษรที่กำหนด โดยหาตามแนวตั้งและแนวนอน
    2) คิดและเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้พยัญชนะต้นที่กำหนด อย่างละ 2 คำ แล้วฝึกอ่านออกเสียง
5. นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง คำที่มีตัวควบกล้ำ  แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.1
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1
3. บัตรคำ
4. บัตรพยัญชนะ  ร  ล  ว
5. เพลง “คำควบกล้ำ ร , ล”
6. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง คำที่มีตัวควบกล้ำ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้