Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 12:39 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ครอบครัวของฉัน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 15 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 19,211 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การคัดลายมือ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงาม ถูกต้อง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนอักษรไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ท 2.1  ป.1/1  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้
   คัดพยัญชนะ สระ และคำต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรไทย

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การคัดลายมือ
1. วิธีการเขียนพยัญชนะไทย
2. วิธีการเขียนสระ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสาธิต และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ: กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1
-2
1. ครูให้อาสาสมัครคนหนึ่งออกมาเขียนพยัญชนะ ก ให้เพื่อนดูบนกระดาน แล้วให้เพื่อนๆ ช่วยกันตรวจสอบว่าเขียนได้ถูกต้องหรือไม่  ถ้าเขียนไม่ถูก ให้อาสาสมัครคนอื่นออกมาเขียนจนกว่าจะเขียนได้ถูกต้องตามหลักการเขียนพยัญชนะไทย 
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การคัดลายมือ ในหนังสือเรียน  แล้วร่วมกันสรุปข้อควรปฏิบัติในการคัดลายมือ 
3. ครูให้นักเรียนดูวิธีการเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว ในหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนฝึกคัดพยัญชนะ ก-ฮ  ในหนังสือแบบฝึกหัด 

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนดูวิธีการเขียนสระ  ในหนังสือเรียนจากนั้นให้ฝึกคัดสระด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ลงในสมุด  เสร็จแล้วเก็บรวบรวมส่งให้ครูตรวจ
2. นักเรียนคัดชื่อและนามสกุลของตนเองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด จากนั้นแลกเปลี่ยนผลงานกันดู  และวิจารณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานของเพื่อน
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยให้คัดลายมือบทร้อยกรองที่กำหนดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด แล้ววาดรูปบ้านและระบายสี
4. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 2.1 เรื่อง การคัดลายมือ  โดยให้นักเรียนคิดคำที่ประสมกับสระ- า  - ี  -  ื - ู เ-  และ โ- แล้วคัดคำเหล่านั้นด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด คำละ 2 ครั้ง พร้อมกับวาดภาพระบายสีประกอบคำ เสร็จแล้วแลกเปลี่ยนผลงานกันดู และร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ นำไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินการทำชิ้นงานที่ 2.1 เรื่อง 
 การคัดลายมือ

 ชิ้นงานที่ 2. 1 เรื่อง การคัดลายมือ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นราย
 บุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา) ป.1
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้