Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 2:05 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปเรขาคณิตสามมิติ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 11 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,793 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิตสามมิติ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง รูปเขาคณิตสามมิติ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
        ส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ (ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด)
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

         มฐ. ค 3.1 (1)  บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

            1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ

            2. ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่หรือรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้

            3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก


 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูให้นักเรียนบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม เป็นต้น และให้นักเรียนบอกความแตกต่างของรูปเรขาคณิตสามมิติ

3. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ  โดยครูวาดรูปบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติหรือสามมิติ ประกอบการสนทนา เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน  โดยให้นักเรียนเลือกกลุ่มเองตามความสนใจ

5. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งประเด็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต เพื่อศึกษา

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปรวมเป็นประเด็นปัญหา  เช่น  “รูปเรขาคณิตสามมิติมีกี่ชนิด อะไรบ้าง”  เป็นต้น

7. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนหาวิธีแก้ปัญหา

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันและวางแผนการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสามารถจำแนกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติได้

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเรื่อง  ชนิดของรูปเขาคณิตสามมิติและส่วนประกอบของรูปเรขาคณิต  จากข้อมูลในหนังสือเรียน แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้

10. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอเกี่ยวกับ ชนิดของรูปเขาคณิตสามมิติและส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ ตามความพร้อม  เมื่อนำเสนอเสร็จครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

     สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

     การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

     ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

     จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

      คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

     แบบทดสอบก่อนเรียน

    สื่อดิจิตอล เสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา  2251

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

   สื่อ โครงการทรูปลูกปัญญา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้