Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 11:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ครอบครัวของฉัน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 15 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 7,872 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครอบครัวของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การประสมคำ เวลา 8 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนสะกดคำ เป็นการนำเอาพยัญชนะ และสระต่างๆ มาประสมกัน ทำให้เกิดเป็นคำ  และสื่อความหมายของคำได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ท 4.1  ป.1/2  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนสะกดคำที่ประสมกับสระ -า  - ี  -  -  โ-  เ- ได้ 
2. บอกความหมายของคำที่ประสมกับสระ -า  - ี  -  -  โ-  เ- ได้ 

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การประสมคำ
1. การประสมคำกับสระ  -า                                   2. การประสมคำกับสระ  - ี
3. การประสมคำกับสระ  -                                   4. การประสมคำกับสระ  - ู
5. การประสมคำกับสระ เ-                                     6. การประสมคำกับสระ โ- 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่
1
1. ครูอธิบายวิธีการเขียนสระ  -า  พร้อมกับเขียนให้นักเรียนดูบนกระดาน  แล้วครูให้นักเรียนคัดสระ -า  ลงในสมุด   
2. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  การประสมคำกับสระ -า  ในหนังสือเรียน 
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน  ทำกิจกรรม “บอกคำสระ -า”  โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันบอกคำที่ใช้สระ -า  ทีละคำสลับกัน และห้ามซ้ำคำกัน กลุ่มใดบอกคำได้มากที่สุด และถูกต้องทั้งหมด จะเป็นฝ่ายชนะ
4. ครูให้นักเรียนคัดคำที่ประสมกับสระ -า  ที่ครูเขียนไว้บนกระดานลงในสมุด  พร้อมทั้งเขียนประโยคจากคำที่คัด  จำนวน 5  ประโยค

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูร้องเพลง สระ - ี ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ แล้วให้นักเรียนร้องตามครูทีละวรรคจนคล่อง แล้วครูให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน และสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงร่วมกัน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลง  และหาคำที่ใช้สระ  - ี  จากเนื้อเพลง  ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนคำที่ประสมด้วยสระ - ี  บนกระดาน  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำพร้อมกัน
3. ครูนำแผนภูมิแสดงวิธีเขียนสระ  - ี  ติดบนกระดาน  และให้นักเรียนฝึกลากมือในอากาศ  หรือฝึกลากมือบนหลังเพื่อนตามขั้นตอน  และฝึกเขียนสระ  - ี  ลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม “คำอะไรเอ่ย”  โดยครูถามคำถามเกี่ยวกับคำที่ประสมด้วยสระ - ี  ให้นักเรียนทาย  ดังนี้
    - พ พานอยู่ล่าง สระอีอยู่บน ไม้เอกขี่สระ - ี  (พี่)
    - ด เด็กอยู่ล่าง สระอีอยู่บน  (ดี)
    - บนกระดองเต่ามีสระ  - ี  (ตี)
    - เสืออยู่ดีๆ  สระ - ี  มาขี่กลายเป็นคำอะไร  (สี)
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การประสมคำกับสระ - ี ในหนังสือเรียน  แล้วช่วยกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม “อ่านคำสระ - ี”  โดยนักเรียนกลุ่มที่ 1 ออกมาเขียนคำที่ประสมกับสระ - ี บนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 2 อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จากนั้นกลุ่มที่ 2 ออกมาเขียนคำบนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 3 อ่าน  และกลุ่มที่ 3 เขียนคำบนกระดาน ให้กลุ่มที่ 4 อ่าน  เวียนกันไปเรื่อยๆ จนมาถึงกลุ่มที่ 1 เป็นผู้อ่านคำบนกระดาน  ทำเช่นนี้ 5-6 รอบ  เป็นการฝึกให้นักเรียนเขียนและอ่านคำที่ประสมกับสระ - ี จนคล่อง

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูติดบัตรคำ คำว่า มือ  ถือ  ชือ  อือ  สะดือ  บนกระดาน  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำพร้อมกัน  และสังเกตว่าคำที่อ่านมีอะไรเหมือนกัน  (ใช้สระ -  เหมือนกัน) 
2. ครูนำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการเขียนสระ  - ติดบนกระดาน  แล้วอธิบายวิธีการเขียนสระ  - ให้นักเรียนฝึกเขียนสระ  - ลงในสมุด 
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การประสมคำกับสระ - ในหนังสือเรียน  แล้วช่วยกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
4. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม “อ่านคำสระ - ”  โดยนักเรียนกลุ่มที่ 1 ออกมาเขียนคำที่ประสมกับสระ -   บนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 2 อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จากนั้นกลุ่มที่ 2 ออกมาเขียนคำบนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 3 อ่าน  และกลุ่มที่ 3 ออกมาเขียนคำบนกระดาน ให้กลุ่มที่ 4 อ่าน  เวียนกันไปเรื่อยๆ จนมาถึงกลุ่มที่ 1 เป็นผู้อ่านคำบนกระดาน  ทำเช่นนี้ 5-6 รอบ  เป็นการฝึกให้นักเรียนเขียนและอ่านคำที่ประสมกับสระ -  จนคล่อง
5. นักเรียนคัดคำที่ประสมกับสระ -  บนกระดานลงในสมุด  และแต่งประโยคที่มีคำเหล่านั้น  5  ประโยค  เขียนลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูอ่านเรื่อง “หนูอู” ให้นักเรียนฟัง  แล้วถามนักเรียนว่า เรื่องที่ได้ฟังมีเหตุการณ์อะไรบ้าง  และมีสระอะไรมากที่สุด
2. นักเรียนช่วยกันนับคำที่ประสมสระ - ู  จากเรื่อง  แล้วอ่านออกเสียงคำเหล่านั้นพร้อมกัน  คำที่ประสมสระ - ู  ในเรื่อง ได้แก่  หนูอู  รถตู้  ป้าชู  ปู  เต้าหู้  เห็ดหูหนู  ถั่วพู  ฟู่  น้ำบูดู  พริกขี้หนู  ปู่
3. ครูนำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการเขียนสระ  - ู  ติดบนกระดาน  แล้วอธิบายวิธีการเขียนสระ  - ู  ให้นักเรียนฝึกเขียนสระ  - ู  ลงในสมุด 
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การประสมคำกับสระ  - ู ในหนังสือเรียน  แล้วช่วยกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม “อ่านคำสระ  - ู”  โดยนักเรียนกลุ่มที่ 1 ออกมาเขียนคำที่ประสมกับสระ - ู    บนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 2 อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จากนั้นกลุ่มที่ 2 ออกมาเขียนคำบนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 3 อ่าน และกลุ่มที่ 3 เขียนคำบนกระดาน ให้กลุ่มที่ 4 อ่าน  เวียนกันไปเรื่อยๆ จนมาถึงกลุ่มที่ 1เป็นผู้อ่านคำบนกระดาน  ทำเช่นนี้ 5-6 รอบ  เป็นการฝึกให้นักเรียนเขียนและอ่านคำที่ประสมสระ - ู  จนคล่อง
6. นักเรียนคัดคำที่ประสมกับสระ - ู  บนกระดานลงในสมุด  และแต่งประโยคที่มีคำเหล่านั้น 5  ประโยค  เขียนลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลง สระ เ-  พร้อมกัน  แล้วครูร้องเพลงให้นักเรียนฝึกร้องตามทีละท่อนจนคล่อง 
2. ครูนำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการเขียนสระ  เ-  ติดบนกระดาน  แล้วอธิบายวิธีการเขียนสระ  เ- ให้นักเรียนฝึกเขียนสระ  เ-  ลงในสมุด 
3. นักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม   ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การประสมคำกับสระ  เ-  ในหนังสือเรียน  แล้วช่วยกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
4. ครูให้นักเรียนร้องเพลง สระ เ-  พร้อมกัน 2 รอบ
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม “อ่านคำสระ  เ- ”  โดยนักเรียนกลุ่มที่ 1 ออกมาเขียนคำที่ประสมกับสระ เ-  บนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 2 อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  จากนั้นกลุ่มที่ 2 ออกมาเขียนคำบนกระดาน  ให้กลุ่มที่ 3 อ่าน  และกลุ่มที่ 3 ออกมาเขียนคำบนกระดาน ให้กลุ่มที่ 4 อ่าน  เวียนกันไปเรื่อยๆ จนมาถึงกลุ่มที่ 1 เป็นผู้อ่านคำบนกระดาน  ทำเช่นนี้ 5-6 รอบ  เป็นการฝึกให้นักเรียนเขียนและอ่านคำที่ประสมกับสระ เ-  จนคล่อง
6. นักเรียนคัดคำที่ประสมกับสระ เ-  บนกระดานลงในสมุด และแต่งประโยคที่มีคำเหล่านั้น 5  ประโยค เขียนลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูนำแผนภูมิแสดงขั้นตอนการเขียนสระ  โ-  ติดบนกระดาน  แล้วอธิบายวิธีการเขียนสระ  โ- ให้นักเรียนฝึกเขียนสระ  โ-  ลงในสมุด 
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การประสมคำกับสระ โ-  ในหนังสือเรียน  แล้วช่วยกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม “บอกใบ้ทายคำ”  โดยครูแจกบัตรคำที่ประสมกับสระ โ- ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 คำ  นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันเกี่ยวกับการใบ้คำจากบัตรคำที่ได้รับโดยไม่ให้กลุ่มอื่นรู้
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาทำท่าใบ้คำที่กลุ่มตนเองได้หน้าชั้นเรียน  โดยห้ามออกเสียง  ให้เพื่อนกลุ่มอื่นทาย  กลุ่มที่ทายคำได้ถูกต้องจะได้คะแนน คำละ 1 คะแนน  ทำเช่นนี้ซ้ำ 2-3 รอบ  เมื่อจบเกม  กลุ่มที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
5. นักเรียนทุกกลุ่มอ่านออกเสียงคำที่ใช้ในกิจกรรมพร้อมกัน
6. นักเรียนคัดคำที่ประสมกับสระ โ-  บนกระดานลงในสมุด และแต่งประโยคที่มีคำเหล่านั้น 5  ประโยค  เขียนลงในสมุด
7. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยให้วงคำที่มีความหมายตรงกับภาพ และอ่านออกเสียงคำเหล่านั้น

ชั่วโมงที่ 8
1. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง การประสมคำกับสระ-า  - ี  -  -  เ-  โ- 
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเขียนคำที่กำหนดให้ลงใต้ภาพให้ถูกต้อง แล้วอ่านออกเสียงคำ      
3. นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง การประสมคำ  โดยให้เขียนประสมคำจากพยัญชนะและสระที่กำหนดให้ แล้วอ่านออกเสียงคำ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 3.1

 ใบงานที่ 3.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.1
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1
3. บัตรพยัญชนะ สระ และบัตรคำ
4. เนื้อเรื่อง “หนูอู”
5. เพลง “สระ เ- ”
6. เพลง “สระ - ี”
7. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง การประสมคำ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้