Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ใส่ใจตนเอง (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 8,133 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจตนเอง (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การล่วงละเมิดทางเพศเป็นภัยที่สามารถป้องกันได้หากรู้จักวิธีการป้องกันและมีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     2.1  ม.1/2 แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. บอกลักษณะของพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศได้
     2. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ถูกต้อง เหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่
1
     1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยวหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงปฏิเสธ
     2. ให้อาสาสมัครนักเรียน 2 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่ออ่านข้อความที่เป็นคำชักชวนที่ครูเตรียมไว้ 3 ข้อความ แล้วให้ตอบคำถาม หรือปฏิเสธ เช่น
           เพื่อนชวน : สอบเสร็จแล้ว ตอนเย็นเราไปดูหนังฉลองกันหน่อยมั้ย
           เพื่อนตอบ :
           เพื่อนชวน : ไม่มีใครอยู่บ้านเลย ช่วยมาติวหนังสือให้เราหน่อยนะ เราต้องเฝ้าบ้าน
           เพื่อนตอบ :
           เพื่อนชวน : เราขอไปค้างบ้านเธอได้ไหม เราขี้เกียจกลับบ้าน
           เพื่อนตอบ :
     3. ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของเพื่อน แล้วครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การปฏิเสธ เป็นทักษะการป้องกันตัวที่ดีอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
     4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากหนังสือเรียน

ชั่วโมงที่2
     
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ โดยมีแนวทางในการสรุปความรู้ ดังนี้
          - หลักการปฏิเสธ
          - การใช้ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
     2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการใช้ทักษะการปฏิเสธตามสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้
     3. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากสถานการณ์สมมุติที่ครูเตรียมไว้ โดยให้นักเรียนร่วมกันวางแผนและฝึกซ้อมการแสดง
     4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน ครูชมเชยในความสามารถ และย้ำเตือนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
     5. นักเรียนทำใบงานที่ 6.1 เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ

ชั่วโมงที่3
     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดผลประเมินผล
     
- สังเกตการร่วมกิจกรรม
     - การสนทนา ซักถามในชั้นเรียน
     - ตรวจชิ้นงานของนักเรียน 
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
     - แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม
     - แบบบันทึกคะแนน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้                                           
     - ใบงานที่ 6.1 เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ
     - แบบทดสอบความรู้หลังเรียน
สื่อ Clip VDO
     - http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/16837-028261/
แบทดสอบเก็บคะแนน                                                                                         
     - http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/517

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดพวงนิมิตร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้