Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ใส่ใจตนเอง (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 9,457 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใส่ใจตนเอง (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง พัฒนาการทางเพศ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     วัยรุ่นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว การมีความรู้และสามารถอธิบายถึงวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้วัยรุ่นสามารถยอมรับและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ2.1 ม.1/1 อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ พัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. บอกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้
     2. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้
     3. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้อย่างเหมาะสม

 

 
สาระการเรียนรู้


     - 
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
     - ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
     - การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ
     - การเบี่ยงเบนทางเพศ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด  และ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ
 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่
1
     1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และทดสอบก่อนเรียน
     2. ครูนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมและความสนใจของวัยรุ่นจากสื่อนิตยสาร ภาพข่าวแวดวงบันเทิงของวัยรุ่น โดยพูดคุยซักถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น
          - วัยรุ่นส่วนใหญ่เขาทำอะไร
          - กิจกรรมต่าง ๆ ที่วัยรุ่นนิยมแตกต่างจากวัยเด็กอย่างไร
     3. ให้นักเรียนบอกความสนใจของนักเรียนกับเพื่อนที่นั่งอยู่ติดกัน แล้วเปรียบเทียบว่ามีความเหมือน หรือต่างกันอย่างไร
     4. ให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและค้นคว้าความรู้ จากหนังสือเรียน ดังนี้
          กลุ่มที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น
          กลุ่มที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น
          กลุ่มที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
          กลุ่มที่ 4 เรื่อง การเบี่ยงเบนทางเพศ

ชั่วโมงที่2
     1. สมาชิกของแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กัน และสรุปสาระสำคัญ
     2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานต่อชั้นเรียน ครูช่วยเสนอแนะเพิ่มเติม
     3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5.1 เรื่อง วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง 

ชั่วโมงที่3
     1. ให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงจากลักษณะภายนอกที่นักเรียนเห็น
     2. ครูถามนักเรียนว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีอะไรบ้าง
     3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
     4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น จากหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง จากรูปที่ครูนำมาแสดง พร้อมกับบอกความสำคัญและหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนต่างๆ
     5. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศควบคุมโดยต่อมไร้ท่อ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆในร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นและควบคุมให้มีพัฒนาการทางเพศเป็นไปอย่างปกติ
     6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการทางเพศ จากหนังสือเรียน
     7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5.2 เรื่อง การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดผลประเมินผล
     - 
สังเกตการร่วมกิจกรรม
     - การสนทนา ซักถามในชั้นเรียน
     - ตรวจชิ้นงานของนักเรียน 
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
     - แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม
     - แบบบันทึกคะแนน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้                                           
     - ใบงานที่ 5.1 เรื่อง วัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลง
     - ใบงานที่ 5.2 เรื่อง การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
     - ใบความรู้  เรื่อง  การเบี่ยงเบนทางเพศ
แหล่งการเรียนรู้
     - สื่อ Clip VDO
          http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/16833-028257/
     - แบทดสอบเก็บคะแนน
          http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11769
          http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/515

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดพวงนิมิตร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้