Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โตตามวัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 5,032 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โตตามวัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การพัฒนาตนเอง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและการเจริญเติบโตของวัยรุ่นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เติบโตสมวัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ 1.1 ม1/4  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. บอกแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยได้
     2. ปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัยได้อย่างเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่ 1
     1. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับเพื่อน
     2. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนมีวิธีการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตอย่างสมวัยอย่างไร
     3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
     4. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบเบื้องต้นว่า การส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในแต่ละวัยให้มีความเหมาะสม
     5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัย จากหนังสือเรียน
     6. ครูกล่าวถึงวิวัฒนาการและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
     7. ให้นักเรียนบอกถึงแนวทางในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ชั่วโมงที่
2
     1. ให้นักเรียนสรุปแนวทางในการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยมีแนวทางในการสรุป ดังนี้
         - ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
         - รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
         - ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย
         - รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด
         - งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ
         - สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
         - ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท
         - ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี
         - ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
         - มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
     2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ตนเองเติบโตสมวัย...ทำอย่างไร  และทำใบงาน เรื่อง การเติบโตสมวัย
     3. ครูมอบหมายให้นักเรียนบันทึกการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง จากนั้นบันทึกผลลงในแบบบันทึกการเจริญเติบโต แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อนำมาสร้างเป็นกราฟให้มีความสวยงามและสร้างสรรค์

ชั่วโมงที่3
     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พร้อมทั้งร่วมกันเฉลยแบบทดสอบในชั้นเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดผลประเมินผล
     - 
สังเกตการร่วมกิจกรรม
     - การสนทนา ซักถามในชั้นเรียน
     - ตรวจชิ้นงานของนักเรียน 
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
     - แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม
     - แบบบันทึกคะแนน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้
     - ใบความรู้ เรื่อง ตนเองเติบโตสมวัย...ทำอย่างไร 
     - ใบงาน  เรื่อง  การเติบโตสมวัย
     - แบบทดสอบความรู้หลังเรียน
แหล่งการเรียนรู้
     - สื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
          http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/19912-030245/
     - แบทดสอบเก็บคะแนน
          http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/10567

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดพวงนิมิตร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้