Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 2,029 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและโจทย์ปัญหา เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

            การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง

            การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

            มฐ. ค 3.1 (2)  บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

            มฐ. ค 2.1 (3) หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลมเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

3. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

5. หาความหมายรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของวงกลม

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันตั้งประเด็นคำถาม และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไปแล้ว

2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อเรื่อง เพื่อให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปและแสดงตัวอย่างให้เห็นชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ ให้เพื่อนฟัง ดังหัวข้อต่อไปนี้

            - ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

            - การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

            - โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

            - การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมและ/หรือรูปสี่เหลี่ยม

            - การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเป็นตารางเมตร  ตารางเซนติเมตร และตารางวา

            - การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและโจทย์ปัญหา

ให้นักเรียนนำเรื่องที่กลุ่มของตนจับสลากได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้เพื่อนซักถามข้อสงสัย

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาต่าง ๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนผ่านไปแล้ว

4. ครูแจกแบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ทุกคนบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง

5. ครูนำคะแนนกิจกรรมประเมิน ของแต่ละเรื่องในหน่วยการเรียนรู้ มากรอกลงในตาราง แล้วประเมินผล

6. ครูตรวจสอบผลงาน หน่วยการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกคน โดยพิจารณาจากแบบประเมินทักษะและกระบวนการเรียนรู้

7. ครูวัดและประเมินผลการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักเรียน ในแต่ละแผนการเรียนรู้ จากนั้นนำมาบันทึกลงในแบบตรวจสอบท้ายแผนฯ  และสรุปเป็นจำนวนนักเรียนที่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของ  หน่วยฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินผลเมื่อจบภาคเรียนที่ 2 (การสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ของมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด)

 

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

      แบบทดสอบก่อนเรียน

      ใบความรู้

     กิจกรรมการเรียน

     แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

     หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

     เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้