Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โตตามวัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 4,580 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โตตามวัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง มาตรฐานการเจริญเติบโต เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การเจริญเติบโตของวัยรุ่นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ บางคนเจริญเติบโตช้า บางคนเจริญเติบโตเร็วในขณะที่บางคนมีการเจริญเติบโตสมวัย ซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ 1.1 ม1/3  วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายภาวะการเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่นได้
     2. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานได้

 

 
สาระการเรียนรู้

การวิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด  และ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่ 1-2
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
     1. ครูถามนักเรียนว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า นักเรียนมีการเจริญเติบโตปกติหรือไม่ อย่างไร
     2. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น หรือตอบคำถามอย่างอิสระ
     3. ให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีการวัด หรือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตอย่างง่ายๆ โดยครูอาจเสนอแนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ร่วมด้วย เช่น
           - การวัดความสูงจากเพื่อนในชั้นเรียนในตอนเข้าแถวเคารพธงชาติ
           - การแบ่งกลุ่มในการเล่นชักเย่อ / การต่อตัวในชั่วโมงพลศึกษา
     4. ครูนำตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตมาให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่า ตารางนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
     5. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า การวัดการเจริญเติบโตสามารถเปรียบเทียบจากตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตได้
     6. ให้นักเรียนช่วยกันบอกปัจจัยที่ทำให้เพื่อนในวัยเดียวกันของนักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน เช่น
           - พันธุกรรม
           - อาหารที่รับประทาน
           - การออกกำลังกาย
           - การเลี้ยงดู
           - การเจ็บป่วย  ฯลฯ
     7. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภาวะการเจริญเติบโตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น จากหนังสือเรียน
     8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ แล้วเขียนแผนผังความคิดแสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น ลงในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให้
     9. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานการเขียนแผนผังความคิดหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 ผลงาน มาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ชั่วโมงที่3
     1. ครูมอบหมายให้นักเรียนเตรียมเครื่องชั่งน้ำหนัก และที่วัดส่วนสูง ที่บริเวณหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนผลัดกันชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง และบันทึกผล
     2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และประเมินการเจริญเติบโตของตนเอง จากตารางเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง
     3. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่อง กราฟแสดงเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต แล้วตอบคำถามในแบบทดสอบความรู้ให้ถูกต้อง
     4. นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง
     5. ครูสอนและอธิบายให้นักเรียนรู้จักการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) พร้อมสาธิตวิธีคำนวณให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
     6. นักเรียนคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายของตนเอง โดยแสดงวิธีคำนวณลงในแบบบันทึกที่ครูแจกแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ในแบบบันทึกที่ครูแจกให้
     7. ครูสรุปภาพรวมของภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียนในห้องให้นักเรียนทราบและให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ครูสรุปให้ฟัง

 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดผลประเมินผล
     - 
สังเกตการร่วมกิจกรรม
     - การสนทนา ซักถามในชั้นเรียน
     - ตรวจชิ้นงานของนักเรียน
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
     - แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม
     - แบบบันทึกคะแนน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้
     - ใบความรู้ เรื่อง กราฟแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโต
     - แบบทดสอบความรู้
     - แบบบันทึกการคำนวณหาค่า IBM
     - แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ค่า IBM และการแปลผล
     - ใบงาน  เรื่อง  การพัฒนาตนเอง
     - เครื่องชั่งน้ำหนัก และที่วัดส่วนสูง
แหล่งการเรียนรู้
     สื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
          http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/20989/
     แบทดสอบเก็บคะแนน
          http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/9945

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดพวงนิมิตร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้