Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:44 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พัฒนาการวัยรุ่น (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 5,165 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการวัยรุ่น (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การดูแลระบบประสาท เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ 1.1 ม.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. ดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติได้
     2. บันทึกพฤติกรรมการดูแลตัวเอง เพื่อสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทได้

 
สาระการเรียนรู้

1. ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
2. วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
 
กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1
     1. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ
     2. ครูถามนักเรียนว่า ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียนอย่างไร
     3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น
     4. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบเบื้องต้นว่า ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบอวัยวะภายในร่างกายที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของคนเรา โดยทั้ง 2 ระบบนี้มีความสัมพันธ์กัน และทำงานร่วมกัน
     5. ครูให้นักเรียนดูภาพจากเอกสารประกอบการสอน เรื่อง อวัยวะภายในของระบบต่อมไร้ท่อ แล้วให้นักเรียนเติมข้อความลงในภาพเพื่อแสดงตำแหน่งอวัยวะภายในของระบบต่อมไร้ท่อให้ถูกต้อง และสมบูรณ์
     6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น จากหนังสือเรียน
     7. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นกับคำกล่าวที่ว่า สุขภาพจิตที่ดีย่อมอยู่ในสุขภาพกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ( Good mental health is in perfect healthbodies )
     8. นักเรียนร่วมกันสรุปผลการอภิปราย หรือการแสดงความคิดเห็น
     9. ครูชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และผลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ชั่วโมงที่ 2
     1. ให้นักเรียนสรุปความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ในด้านต่างๆ ดังนี้
          1) ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ
                - ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในของร่างกาย
                - ควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล
                - ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายที่เหมาะสม
          2) ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
                - กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย
                - กระตุ้นการใช้สารอาหารและผลิตพลังงานภายในร่างกายเพื่อการเจริญเติบโต
                - กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเพศ
                - ทำให้เกิดการดำรงชีวิตที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
          3) ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อพัฒนาการ
                - เกิดการพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย
                - กระตุ้นให้เกิดพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสม
                - เกิดพัฒนาการทางความคิด สติปัญญา และจริยธรรมที่เหมาะสม
                - การควบคุมพฤติกรรม
     2. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และการดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่ออย่างถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติ โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
     3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
     4. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำบันทึกรายงานพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อสร้างสมรรถภาพและดำรงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อเป็นระยะเวลา 1 เดือน
     5. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดผลประเมินผล
     - สังเกตการร่วมกิจกรรม
     - การสนทนา ซักถามในชั้นเรียน
     - ตรวจชิ้นงานของนักเรียน
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
     - แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม
     - แบบบันทึกคะแนน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้
     1. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
     2. แบบทดสอบความรู้หลังเรียน
แหล่งการเรียนรู้
     สื่อ Clip VDO
          1. http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2933-004668/
     แบทดสอบเก็บคะแนน
          1. http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/728
          2.  http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/727

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดพวงนิมิตร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้