Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:44 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พัฒนาการวัยรุ่น (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 11,633 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการวัยรุ่น (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ระบบประสาท เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีความสำคัญและส่งผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่นให้สมวัย
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ 1.1 ม.1/1 อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อได้
     2. บอกความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้

 
สาระการเรียนรู้

1. ความสำคัญของระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น
2. วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด  และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
 
กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมงที่ 1
     1. ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทที่ทำให้เราสามารถพูด มองเห็น ได้ยิน กระทั่งเกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดต่างๆ เป็นผลมาจากการทำงานของระบบประสาทส่วนใด
     2. เมื่อนักเรียนพูดคุยกันแล้วให้เสนอปัญหาว่า ประสาทส่วนใดที่ควบคุมการนอนหลับ การเต้นของหัวใจ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
     3. ให้นักเรียนตั้งสมมติฐาน โดยครูคอยเสนอแนะการตั้งสมมติฐานที่สามารถหาแนวทางในการตอบได้ เช่น ตั้งสมมติฐานว่า ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
     4. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลายจากหนังสือเรียน
     5. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง โครงสร้างของระบบประสาท
     6. นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสรุปโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท ดังนี้
          กลุ่มที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง
          กลุ่มที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนปลาย
     7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้ แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนเพื่อออกมานำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน
     8. ครูเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอื่นซักถามข้อสงสัย เพื่อให้ตัวแทนกลุ่มที่ออกมานำเสนอความรู้อธิบายเพิ่มเติม หรือครูอาจเป็นผู้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้
     9. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเนื้อหาของทั้ง 2 กลุ่ม และสรุปเป็นข้อๆ บนกระดานพร้อมกับบันทึกลงในสมุด
     10. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ของสมอง เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 2-3
     1. ครูนำรูปภาพเด็กที่แคระแกร็น และเด็กที่มีการเจริญเติบโตตามปกติซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่างของเด็ก ทั้ง 2 คน
     2. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดการสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพที่เห็น เช่น
          - เด็กในภาพใดมีการเจริญเติบโตผิดปกติ และสังเกตได้อย่างไร
          - สาเหตุที่ทำให้เด็ก ทั้ง 2 คน มีการเจริญเติบโตที่ต่างกันเกิดจากปัจจัยใด
     3. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า การที่เด็กมีการเจริญเติบโตผิดปกติ หรือมีอาการแคระแกร็นเกิดจากการขาดโกรทฮอร์โมน ซึ่งจะทำให้ตัวเตี้ยเล็ก แต่ร่างกายจะสมส่วน
     4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) จากหนังสือเรียน
     5. ให้นักเรียนจับสลากหมายเลขเพื่อแบ่งกลุ่ม แล้วให้นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันเข้ารวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาค้นคว้าและอภิปราย แล้วสรุปความรู้ ดังนี้
          หมายเลข 1 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง หรือต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland)
          หมายเลข 2 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland)
          หมายเลข 3 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid Gland)
          หมายเลข 4 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับต่อมหมวกไต (Adrenal Gland)
          หมายเลข 5 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับต่อมไพเนียล (Pineal Gland)
          หมายเลข 6 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับต่อมไทมัส (Thymus Gland)
          หมายเลข 7 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับตับอ่อน (Pancreas)
          หมายเลข 8 ศึกษาและสรุปความรู้เกี่ยวกับต่อมเพศ (Gonad)
     6. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
     7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ แล้วให้แต่ละกลุ่มตั้งคำถามเพื่อให้สมาชิกกลุ่มอื่นตอบ กลุ่มละ 3 คำถาม โดยครูให้หลักเกณฑ์คร่าวๆในการตั้งคำถามที่ทำให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
     8. ครูจับสลากหมายเลขกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน และตั้งคำถามให้กลุ่มอื่นๆ ตอบ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มเจ้าของคำถามร่วมกันตรวจสอบคำตอบและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
     9. ครูชมเชยตัวแทนกลุ่มที่นำเสนอความรู้และตั้งคำถามได้ดี เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มให้เพื่อนในชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 4
     1. ให้นักเรียนนำข้อมูลความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นพื้นฐานการวิเคราะห์เกี่ยวกับหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
     2. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
          - ฮอร์โมนไทรอกซิน มีผลอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
          - ต่อมใต้สมองส่วนหน้ากับต่อมใต้สมองส่วนหลังทำหน้าที่เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร
          - การเจริญเติบโตในช่วงระยะก่อนหนุ่มสาวมีความสัมพันธ์กับต่อมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด
          - การกระตุ้นจากระบบประสาทเพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อมในเวลาฉุกเฉิน เกิดจากการทำงานของต่อมใด
     3. ครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคำตอบที่มีความบกพร่องให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
การวัดผลและประเมินผล


วิธีการวัดผลประเมินผล
     - 
สังเกตการร่วมกิจกรรม
     - การสนทนา ซักถามในชั้นเรียน
     - ตรวจชิ้นงานของนักเรียน
เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
     - แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม
     - แบบบันทึกคะแนน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้

     1. รูปภาพเด็ก
     2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง โครงสร้างของระบบประสาท
     3. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ของสมอง
     4. แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แหล่งการเรียนรู้

     สื่อ Clip VDO
          1. http://www.trueplookpanya.com/new/clipded/index/946
     แบทดสอบเก็บคะแนน
          1.  http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/10310
          2.  http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/9939

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดพวงนิมิตร
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้