Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ฉันและเธอ

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 15 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 8,312 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฉันและเธอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เธอและฉัน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นการฝึกทักษะการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ท 5.1  ป.1/1  บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสำหรับเด็ก

จุดประสงค์การเรียนรู้
   บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว  และร้อยกรองสำหรับเด็ก  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   วรรณกรรมสำหรับเด็ก              
1. ภูผา ฟ้าใส
2. กากับหงส์
3. นี่ของของฉัน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด)

ชั่วโมงที่ 1
-2
1. ครูให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง  ดังนี้

                                           ตัวฉันแสนดี                       มีเธอเป็นเพื่อน
                                        พ่อแม่ครูเตือน                       รักเพื่อน เพื่อนรัก

   จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบทร้อยกรอง
2. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  แล้วร่วมกันบอกว่า ตัวฉันและเธอเหมือนกันหรือเปล่า  โดยให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วสังเกตอวัยวะของเพื่อนตามภาพในหนังสือเรียนว่ามีจำนวนเท่ากับของนักเรียนหรือไม่ 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปอวัยวะที่นักเรียนและเพื่อนมีเหมือนกัน
4. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียง เรื่อง ภูผา ฟ้าใส  ในหนังสือเรียน
5. ครูให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากเรื่อง ภูผา ฟ้าใส เช่น
    - แม่ให้อะไรแก่ภูผา
    - พ่อให้อะไรแก่ฟ้าใส
    - ฟ้าใสกับภูผามีอะไรที่เหมือนกัน (มือ ขา ตา หู จมูก ปาก)
    - นักเรียนคิดว่า ครอบครัวของภูผาและฟ้าใสเป็นอย่างไร(เป็นครอบครัวที่อบอุ่น)
6. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 1.3 เรื่อง ภูผา ฟ้าใส โดยให้บอกข้อคิดที่ได้จากเนื้อเรื่อง ภูผา ฟ้าใส ที่อ่าน ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเวลาในการส่งชิ้นงาน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงนิทานเรื่อง กากับหงส์ ในหนังสือเรียน แล้วตอบคำถาม และบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
2. ครูร้องเพลง “นี่ของของฉัน” ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนทำใบงานที่ 5.1 เรื่อง นี่ของของฉัน โดยบอกข้อคิดที่ได้จากเพลง

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูร้องเพลง “สวัสดี” ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ จากนั้นให้นักเรียนฝึกร้องตามทีละท่อนจนคล่อง

                                                               เพลง สวัสดี
                                    สวัสดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ำ) ฉันดีใจจริงนะเออ มาพบเธอสุขใจ
                            เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร ฉันนั้นอยู่สบายกายและใจ มาร้องรำกันไป
                            ให้ฤทัยชื่นบาน

2. ครูให้นักเรียนร้องเพลง “สวัสดี” พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า นักเรียนมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้าง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดจินตนาการและกล้าแสดงออก
4. ครูให้นักเรียนส่องกระจก แล้ววาดรูปเหมือนตนเองลงในสมุด จากนั้นแลกเปลี่ยนกันดูกับเพื่อนว่าเหมือนตัวจริงหรือไม่
5. ครูให้นักเรียนอ่านคำที่กำหนดให้  แล้วช่วยกันบอกความหมาย  โดยคำที่กำหนดให้มีดังนี้

             ใจดี                 ดีใจ                         ใจบุญ                     ใจหนักแน่น                         ใจเสีย    
              เสียใจ             ใจอ่อน                      ใจแข็ง                    พอใจ                                 รู้ใจ
             ใจหาย             ใจลอย                       น้ำใจ                      น้ำใจไมตรี                           มีน้ำใจ  
              คนดีมีน้ำใจ
6. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันว่า “คนใจดี” เป็นอย่างไร      และเพื่อนแบบใดที่เราควรคบ
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะของคนใจดี และเพื่อนที่ควรคบ
8. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยวาดภาพหรือติดรูปเพื่อนที่นักเรียนรัก และเขียนชื่อเพื่อน ครูหาอาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 5.1

 ใบงานที่ 5.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการทำชิ้นงานที่ 1.3 เรื่อง
 ภูผา ฟ้าใส

 ชิ้นงานที่ 1.3 เรื่อง ภูผา ฟ้าใส

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (วรรณคดีและวรรณกรรม)  ป.1
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1
3. เพลง สวัสดี
4. ใบงานที่ 5.1 เรื่อง นี่ของของฉัน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้