Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ระบบสุริยะ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 35,404 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบสุริยะ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ระบบสุริยะ เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ ส่วนดาวตกหรือผีพุ่งใต้ อุกกาบาต อาจเกิดมาจากดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ

ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)
     นักเรียนสามารถเข้าใจได้ว่า ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและ มีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ คือ ดาวเคราะห์แปดดวง  ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ ส่วนดาวตก หรือผีพุ่งไต้ อุกกาบาต อาจเกิดมาจาก ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ว 7.1 ป.4/1  สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ 
     ว 8.1 ป.4/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ์ที่จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และ 
     ว 8.1 ป.4/2  วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ 
     ว 8.1 ป.4/3  เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจตรวจสอบ
     ว 8.1 ป.4/4  บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณ นำเสนอผล สรุปผล
     ว 8.1 ป.4/5  สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจตรวจสอบต่อไป
     ว 8.1 ป.4/6  แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
     ว 8.1 ป.4/7  บันทึกและอธิบายผลการสำรวจตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
     ว 8.1 ป.4/8  นำเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

 
สาระการเรียนรู้


     ระบบสุริยะหมายถึง ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีวัตถุจำนวนหนึ่งถูกดึงดูดให้โคจรรอบดวงอาทิตย์
     ระบบสุริยะ เป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางประกอบด้วย ดาวเคราะห์บริวารทั้ง 8 ดวง (ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน) ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็กอื่น ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ ถ้าใช้ระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ สามารถจำแนกดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ 2 ประเภท ได้แก่
          1. ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก (ดาวเคราะห์วงใน) คือ ดาวพุธ และดาวศุกร์
          2. ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก (ดาวเคราะห์วงนอก) คือ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวยูเรนัส  และดาวเนปจูน
     ถ้าใช้ลักษณะของพื้นผิวหรือองค์ประกอบของดาวเคราะห์เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่ง  ดาวเคราะห์ได้ 2 ประเภท ได้แก่
          1. ดาวเคราะห์ที่ลักษณะของพื้นผิวเป็นหินแข็ง ได้แก่  ดาวพุธ  ดาวศุกร์ โลก และ ดาวอังคาร
          2. ดาวเคราะห์ที่ลักษณะของพื้นผิวเป็นแก๊สและของเหลว ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
     ดาวเคราะห์แคระ  เป็นดาวเคราะห์ประเภทหนึ่ง  ที่อยู่ในวงโคจรของดาวฤกษ์  และมีมวลเพียงพอที่จะมีแรงโน้มถ่วงในตัวเอง  ทำให้รูปทรงสมดุลเกือบเป็นทรงกลม  แต่ไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูด และวงโคจรของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบวงโคจรของตนเองได้ ตัวอย่างดาวเคราะห์แคระ เช่น ดาวพลูโต  ดาวซีรีส  ดาวอีริส
     โลกมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง ดวงจันทร์มีการเคลื่อนที่ 3 ลักษณะคือ
          1. หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเท่ากับโคจรรอบโลก คือ 27.33 วัน
          2. โคจรรอบโลก
          3. โคจรรอบดวงอาทิตย์
     ดาวเคราะห์น้อย  เป็นวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ มีขนาดไม่กี่สิบเมตรถึงหลายร้อยกิโลเมตร มีวงโคจรอยู่ในวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี
     ดาวหางเป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ประกอบด้วย ฝุ่นละออง  ก้อนน้ำแข็ง และแก๊สแข็งตัวเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรี ขณะที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ จะไม่มีหาง ไม่มีแสงสว่าง แต่เมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์พลังงานจากดวงอาทิตย์ทั้งในรูปความร้อนและลมสุริยะ ทำให้น้ำแข็งกลายเป็นไอ  ดาวหางจะขยายใหญ่ขึ้น สว่างขึ้น และพลังงานดังกล่าว  จะผลักดันให้หางพุ่งไปทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ส่วนของหางจะมีทั้งฝุ่น แก๊ส และโมเลกุล ที่เป็นประจุไฟฟ้า
     ดาวตกหมายถึง เทหวัตถุแข็งจากอวกาศ เมื่อเกิดเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศจะแลดูสว่างพุ่งเป็นทางเข้าสู่ผิวโลก แต่ถ้าวัตถุนั้นเคลื่อนที่เข้ามาในบรรยากาศของโลกและเสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดความร้อนและลุกไหม้ แต่ลุกไหม้ไม่หมด ตกลงมาถึงพื้นดิน เรียกว่า อุกกาบาต
     ฝนดาวตกคือ ปรากฏการณ์ดาวตกที่เกิดขึ้นถี่กว่าปกติ และทิศทางของดาวตกพุ่งจาก จุดเดียวกันบนท้องฟ้า ฝนดาวตกเกิดจากธารของเศษฝุ่นต่าง ๆ ที่ดาวหางทิ้งเอาไว้เป็นทางในช่วงที่โคจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ก็จะเคลื่อนที่ฝ่ากลุ่มฝุ่นเหล่านี้เข้าไป ทำให้เกิดฝนดาวตกขึ้น

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


1. ความสามารถในการสื่อสาร
     -  การอธิบาย การเขียน การพูดหน้าชั้นเรียน
2. ความสามารถในการคิด
     2.1 ทักษะทั่วไป
          - การสังเกต การสำรวจ การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ การจำแนกประเภท การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ การสร้างคำอธิบาย การอภิปราย การสื่อความหมาย
     2.2 ทักษะเฉพาะ
          - การออกแบบและประดิษฐ์ การทำกิจกรรมทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
     -  การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
     -  การแก้ปัญหาขณะปฏิบัติออกแบบและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
     -  กระบวนการกลุ่ม
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


ใฝ่เรียนรู้
     
ตัวชี้วัดที่ 4.1   ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
     ตัวชี้วัดที่ 4.2   แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
มุ่งมั่นในการทำงาน
     ตัวชี้วัดที่ 6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
     ตัวชี้วัดที่ 6.2   ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่
1
     1. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบสุริยะ จากเว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา(มุมคุณครู) http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=810

          

          

          

     2. ครูเปิดสื่อทรูปลูกปัญญา 8 กลุ่มสาระ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ ให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายว่า 
          - ระบบสุริยะ คืออะไร
          - ระบบสุริยะประกอบด้วยอะไรบ้าง
     3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 - 5 คน แล้วทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 ระบบสุริยะ โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง ระบบสุริยะ จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้ววาดภาพ ระบายสี และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน
     4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
     5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และเขียนเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 2
     1. ครูนำภาพระบบสุริยะมาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของคำว่า ระบบสุริยะ

               

     2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า ระบบสุริยะ คือ ระบบของดวงดาวที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งเป็นกาแล็กซีหนึ่งในจักรวาล ระบบสุริยะประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ 8 ดวง เป็นบริวาร รวมทั้งดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย และอุกกาบาต
     3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 12 กลุ่ม เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบสุริยะแล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น และจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ   
    - กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่อง ดวงอาทิตย์                    - กลุ่มที่ 7 ศึกษาเรื่อง ดาวเสาร์ 
    - กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่อง ดาวพุธ                          - กลุ่มที่ 8 ศึกษาเรื่อง ดาวยูเรนัส
    - กลุ่มที่ 3 ศึกษาเรื่อง ดาวศุกร์                         - กลุ่มที่ 9 ศึกษาเรื่อง ดาวเนปจูน
    - กลุ่มที่ 4 ศึกษาเรื่อง โลก                              - กลุ่มที่ 10 ศึกษาเรื่อง ดาวเคราะห์แคระ 
    - กลุ่มที่ 5 ศึกษาเรื่อง ดาวอังคาร                      - กลุ่มที่ 11 ศึกษาเรื่อง ดาวหาง
    - กลุ่มที่ 6 ศึกษาเรื่อง ดาวพฤหัสบดี                  - กลุ่มที่ 12 ศึกษาเรื่อง ดาวเคราะห์น้อย
    4. ครูให้นักเรียนวาดภาพระบบสุริยะ และเขียนชื่อดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะ จัดทำลงในใบงานที่ 1.2 ดวงดาวในระบบสุริยะ (1)  แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
     5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม แล้วเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด 

ชั่วโมงที่
3
     1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.3  ดวงดาวในระบบสุริยะ(2) โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่างๆ ที่กำหนดให้ และรวบรวมข่าวทางวิทยาศาสตร์อวกาศ จากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่างๆ แล้วบันทึกลงในใบงาน
     2. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
     3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม 

ชั่วโมงที่ 4
     1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง กระต่ายในดวงจันทร์ และทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ 
                                           เพลง กระต่ายในดวงจันทร์
                                                                               ทำนอง มอญดูด

                             มองขึ้นไปในท้องฟ้า                         เห็นดวงดาราทอแสงนวลใย
                   เหม่อมองจ้องไป                                        เห็นมีกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์
                   นิทานโบราณเล่า                                       จริงหรือเปล่า ช่วยบอกฉัน
                   ว่าในดวงจันทร์นั้น                                      มีกระต่ายจริงไหมเอย

     2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.4 ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยให้นักเรียนสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า เขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อดวงดาวที่เห็น วาดภาพหรือนำภาพถ่ายดวงดาวบนท้องฟ้าติดบนใบงาน
     3. ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
     4. ครูเปิดแบบฝึกหัดจากสื่อทรูปลูกปัญญา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องระบบสุริยะ แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามในแบบฝึกหัด
     5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมเป็นตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ แล้วนำไปติดป้ายนิเทศ 

ชั่วโมงที่ 5
     1. ครูนำภาพดวงจันทร์มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สิ่งแวดล้อมหรือลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากโลกเราอย่างไร

               

          

     2. นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.5 สำรวจดวงจันทร์ (1) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ บนดวงจันทร์ วาดภาพและเขียนบรรยายลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
     3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
     4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่6
     1. ครูนำภาพชุดมนุษย์อวกาศมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายว่า ชุดมนุษย์อวกาศว่า มีลักษณะอย่างไร

          

     2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.6 สำรวจดวงจันทร์ (2) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุดมนุษย์อวกาศที่ใช้ใส่ไปสำรวจดวงจันทร์ ให้วาดภาพ ออกแบบ และเขียนบรรยายลักษณะชุดมนุษย์อวกาศลงในใบงาน
     3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
     4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม และนำผลงานติดที่ป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่7
     1. ครูนำภาพยานอวกาศมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ยานอวกาศที่จะใช้โดยสารไปสำรวจดวงจันทร์ จะต้องมีลักษณะรูปร่างอย่างไร

                    

          

     2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.7  สำรวจดวงจันทร์ (3) โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เรื่องยานอวกาศที่ใช้โดยสารไปสำรวจบนดวงจันทร์ แล้ววาดภาพ ออกแบบยานอวกาศ และเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับยานอวกาศ
     3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
     4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 8 - 9
     1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับลักษณะของระบบสุริยะ แล้วบันทึกลงในสมุด
     2. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพจำลองระบบสุริยะ

          
     แล้วแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ทำกิจกรรมชิ้นงาน/ภาระงานที่ 9.1 ระบบสุริยะจำลอง โดยให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
          1) ศึกษาข้อมูลเรื่อง ระบบสุริยะ แล้วนำข้อมูลมาวางแผนสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ
          2) ร่างแบบลงในสมุด และนำไปประดิษฐ์จริง
          3) นำแบบจำลองของกลุ่มมาใช้อธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะ
     3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
     4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม แล้วนำแบบจำลองระบบสุริยะมาจัดนิทรรศการไว้ที่มุมห้อง
     5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข่าวเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆ ในระบบสุริยะ และรวบรวมจัดทำเป็นสมุดข่าวประจำห้อง เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของห้อง
     6. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เพิ่มเติมในใบความรู้ที่ 1.1 ดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์ แล้วสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงที่สนใจ แล้วนำข้อมูลมาประกอบการวาดภาพจินตนาการการเดินทางสำรวจดาวเคราะห์และระบายสีให้สวยงาม จากนั้นเขียนบรรยายเกี่ยวกับภาพ พร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง
     7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.8 ฝึกคิด พิชิตคำถาม เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรมนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ระบบสุริยะ จากเว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา (มุมคุณครู) http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=810

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.4
2. สื่อทรูปลูกปัญญา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะ
3. สื่อจากเว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา(มุมคุณครู) http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=810 ได้แก่
     - บัตรภาพจำลองระบบสุริยะ
     - ใบความรู้ที่ 1.1 ดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์
     - ใบความรู้ที่ 1.2 ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
     - ใบงานที่ 1.1  ระบบสุริยะ
     - ใบงานที่ 1.2  ดวงดาวในระบบสุริยะ (1)
     - ใบงานที่ 1.3  ดวงดาวในระบบสุริยะ (2)
     - ใบงานที่ 1.4  ดวงดาวบนท้องฟ้า
     - ใบงานที่ 1.5  สำรวจดวงดาว (1)
     - ใบงานที่ 1.6  สำรวจดวงดาว (2)
     - ใบงานที่ 1.7 สำรวจดวงดาว (3)
     - ใบงานที่ 1.8  ฝึกคิด พิชิตคำถาม
4. ภาพระบบสุริยะ
5. ภาพดวงจันทร์
6. ภาพชุดมนุษย์อวกาศ
7. ภาพยานอวกาศ
8. เพลงกระต่ายในดวงจันทร์
9. ห้องสมุด
10. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดดอนทราย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้