Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ศาสนาของเรา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 23,631 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาของเรา (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ศาสนาของเรา เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเกิดจากความศรัทธา การศึกษาพุทธประวัติและประวัติศาสดาของศาสนาอื่นย่อมทำให้ได้คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างไปประยุกต์ปฏิบัติ
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ส 1.1  ป.3/1   อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย
              ป.3/2   สรุปพุทธประวัติตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

 
สาระการเรียนรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง

     1) ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การสวดมนต์ การทำบุญ ใส่บาตร การแสดงความเคารพ การใช้ภาษา
     2) พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมไทยอันเกิดจากความศรัทธา เช่น วัด ภาพวาด พระพุทธรูป วรรณคดี สถาปัตยกรรมไทย
     3) สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
             - การบำเพ็ญเพียร
             - ผจญมาร
             - ตรัสรู้
             - ปฐมเทศนา
             - ปรินิพพาน
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
     สรุปประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


ความสามารถในการคิด
     1)  ทักษะการเชื่อมโยง                            
     2)  ทักษะการทำให้กระจ่าง                       
     3)  ทักษะการนำความรู้ไปใช้
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. มีวินัย
2. มีความรับผิดชอบ
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1
     จาก คลังข้อสอบเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา เรื่อง ศาสนาต่างๆ ชั้น ป.3 
            ที่มา http://www.trueplookpanya.com/examination/display/1063

เรื่องที่ 1 ความสำคัญของศาสนา (1 ชั่วโมง) ชั่วโมงที่ 1
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ กระบวนการสร้างความตระหนัก
ขั้นที่
1 สังเกต
     1. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับความสำคัญของศาสนา และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของศาสนา
     2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของศาสนาที่มีต่อวิถีการดำเนินชีวิต
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์
     1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ความสำคัญของศาสนา แล้วอภิปรายร่วมกันในหัวข้อสำคัญ
     2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคำถามที่กำหนดให้ใน ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสำคัญของศาสนา
     3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอคำตอบในใบงานที่ 1.1 หน้าชั้นเรียน
ขั้นที่ 3 สรุป
     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของศาสนา

เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ (1 ชั้วโมง) ชั่วโมงที่ 2
วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ
ขั้นที่
1 สังเกต ตระหนัก
     1. ครูให้นักเรียนดูภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น          หรือข้อคิดที่ได้จากภาพ
     2. ครูให้นักเรียนชมสื่อของทรูปลูกปัญญา สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระฯ วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 เรื่องพุทธประวัติหรือศาสนาที่ตนนับถือ

          

          

     3. นักเรียนร่วมกันกำหนดหัวข้อเรื่องในการศึกษาพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนถึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติ
     นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้ตามจุดประสงค์ที่กำหนด และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ
     สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พุทธประวัติ ตามแผนงานที่ร่วมกันกำหนดไว้
ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
     1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ ใบงานที่1.1 และ 1.2 ใบงาน เรื่อง พุทธประวัติ จากมุมคุณครู ในเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา ที่มา http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=155
     2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอคำตอบในใบงานที่ 1.2 หน้าชั้นเรียน 
ขั้นที่ 5 สรุป
     ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรจนถึงปรินิพพาน

เรื่องที่ 3 ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น (1 ชั่วโมง) ชั่วโมงที่ 3
วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)

     ครูให้นักเรียนทายปัญหาจากภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จากนั้นครูเฉลยคำตอบ แล้วอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ยังมีศาสนาอื่นที่คนไทยนับถือ พร้อมให้นักเรียนดูวิดีโอจากคลังความรู้ในเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา เรื่อง หลักธรรมของศาสนาต่างๆ ที่มา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/13314-025637/

          

ขั้นที่
2 สำรวจค้นหา (Explore)
     นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้แต่ละกลุ่มจับคู่กันศึกษาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาอื่น ตามหัวข้อที่กำหนด
ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain)
     สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาผลัดกันอธิบายให้สมาชิกคู่อื่นฟังในสาระสำคัญ
ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
     สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทำ ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น 
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
     1. ครูเฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.3 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขเพิ่มเติม
     2. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสดาของศาสนาอื่น

ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำรายงาน เรื่อง ศาสนาของเรา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามที่กำหนด
     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จาก คลังข้อสอบเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา เรื่อง ศาสนาต่างๆ ชั้น ป.3 ที่มา http://www.trueplookpanya.com/examination/display/1063

 

 
การวัดผลและประเมินผล


การประเมินก่อนเรียน
     1)  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนาของเรา
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     1)  ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสำคัญของศาสนา
     2)  ตรวจใบงานที่ 1.2 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ
     3)  ตรวจใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
     4)  ตรวจแบบบันทึกการอ่าน
     5)  ประเมินการนำเสนอผลงาน
     6)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
     7)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
     8)  สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินหลังเรียน
     1)  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศาสนาของเรา
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
     1)  ตรวจรายงาน เรื่อง ศาสนาของเรา

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้
     1)  หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
     2)  แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
     3)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ Smart L.O. LMS Lite สังคมศึกษาฯ ป.3 บริษัท เพลย์เอเบิล จำกัด
     4)  หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
          (1)  พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม อินทฺปัญฺโญ). 2514. พุทธประวัติสำหรับนักศึกษา. แปลโดย พุทธทาสภิกขุ. พระนคร : แพร่พิทยา.
          (2)  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 2543. ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ.  กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก.
          (3)  มนต์ ทองชัช. 2530. 4 ศาสนาสำคัญของโลกปัจจุบัน : พราหมณ์-ฮินดู พุทธ คริสต์       และอิสลาม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
          (4)  สุรีย์ มีกิจผล. 2550. พุทธประวัติ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : คอมฟอร์ม.
          (5)  เสรี พงศ์พิศ. 2531. ศาสนาคริสต์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
          (6)  สำนักจุฬาราชมนตรี. 2519. ศาสนาอิสลาม. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. 
           (7)  อับดุลลอฮ์ บิน กอเซ็ม. 2544. เยซูศาสดาแห่งอิสลาม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : หจก. 14 พับบลิเคชั่น.
     5)  บัตรภาพ
     6)  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสำคัญของศาสนา
     7)  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สรุปพุทธประวัติ
     8)  ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
     9)  คลังข้อสอบเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา เรื่อง ศาสนาต่างๆ ชั้น ป.3
              ที่มา http://www.trueplookpanya.com/examination/display/1063
     10) สื่อของทรูปลูกปัญญา สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระฯ วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 เรื่องประวัติของพระพุทธเจ้า
     11)  ใบงานที่ 1.1 และ 1.2  เรื่อง พุทธประวัติ จากมุมคุณครู ในเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
              ที่มา http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_detail.php?lesson_plan_id=155
     12)  วิดีโอจากคลังความรู้ในเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา เรื่อง หลักธรรมของศาสนาต่างๆ
              ที่มา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/13314-025637/
แหล่งการเรียนรู้
     1)  ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดดอนทราย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้