Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 4:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

My family (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 47,925 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 My family (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง My family เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวิชา ห้องเรียน  และชีวิตประจำวัน การใช้ Present Simple Tense และการออกเสียงคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียง /l/ ทำให้ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับวิชาที่ชอบ วิชาและห้องเรียนที่เรียน และชีวิตในโรงเรียนของตนเองได้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
ต 1.1
     ป.4/2  อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  อ่านกลุ่มคำ ประโยค  ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
     ป.4/3  เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน
     ป.4/4  ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ
ต 1.2
     ป.4/4  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว
     ป.4/5  พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
ต 1.3
     ป.4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว
     ป.4/2  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน
     ป.4/3  พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ  เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว
ต 2.1
     ป.4/3  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
ต 2.2
     ป.4/1  บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค  และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ต 4.1
     ป.4/1  ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
ต 4.2
     ป.4/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

 
สาระการเรียนรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
     
Function        พูดบอกข้อมูลสมาชิกในครอบครัว
     Vocabulary    grandfather, grandmother, uncle, aunt, father, mother, brother, sister, daughter, son
     Structure       How many people are there in your family?
                               There are ......people in my family.
                         Who are they?
                               They are ...................................        
                         How many / How much
                         There is /There are
                         Yes /No Question
                         Nouns
                              Pronoun : Subject / Objects
                              Pronoun : Possessive Adjective
                              Pronouns : Possessive Pronoun
                         Reading Comprehension 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
       -

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


ความสามารถในการคิด
     - การคิดวิเคราะห์
     - การคิดอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถในการสื่อสาร

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


- จิตสาธารณะ
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มุ่งมั่นในการทำงาน
- มีวินัย

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่ 1
กิจกรรมนำสู่การเรียน
     1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จำนวน 10 ข้อ

          

ขั้นนำ
(Warm – Up)
     
2. ครูซักถามเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนแต่ละคน แล้วเขียนออกมาในรูปของ  mind mapping

          

ขั้นสอน
(Presentation)
     2. ครูนำเสนอคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆในครอบครัวจากสื่อ8กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4 เรื่อง My family และให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม  จากภาพเกี่ยวกับความสำพันธ์ของบุคคลต่างๆ  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามอีกครั้ง ครูทดสอบนักเรียนบางคนโดยให้อ่านออกเสียงตามรูปที่ครูกำหนดให้

          

          
     3. ครูถามคำถามโดยใช้แถบประโยค
              - How many people are there in your family?
                     There are five people in my family.
     4. ให้นักเรียนจับคู่สนทนา ถาม  - ตอบ โดยใช้รูปภาพที่ตนวาดประกอบ

ขั้นนำไปใช้  (Production)
     5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอีกครั้งในบทเรียน  

ชั่วโมงที่ 2
(Pronoun and Reading Comprehension)
ขั้นนำ
( Warm – Up)
     1. ครูให้นักเรียนจับคู่ รูปภาพกับบัตรคำโดยหยิบภาพและคำศัพท์พร้อมกับแต่งประโยค เช่น A man is tall. และเขียนประโยคใหม่ และขีดเส้นใต้คำที่เป็นประธาน He  is tall. เป็นต้น
     2. ครูเปรียบเทียบประโยค 2 ประโยค ให้นักเรียนสังเกตหาข้อแตกต่างตรงคำที่ขีดเส้นใต้ ถามนักเรียนว่าในประโยคนั้นมีข้อที่แตกต่างกี่แห่งอะไรบ้าง
     3. ครูอธิบายหลักการใช้  Pronoun ประธานพหูพจน์ I, You, We, They, He, She, It และคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

ขั้นฝึกปฏิบัติ 
(Practice)
     
4. ครูฝึกให้นักเรียนถามและตอบโดยครูใช้รูปภาพเป็นตัวกำหนดในการพูดแต่งประโยคแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม1 ถาม และให้กลุ่ม 2 ตอบ  สลับกันถามจากภาพที่กำหนดให้จนคล่อง
     5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด

ขั้นสรุป
 (Production)
     6. ครูทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Pronouns    I, You, We, They, He, She, It อีกครั้ง
     7. ครูให้นักเรียนสำรวจตัวละครในเนื้อเรื่อง อย่างคร่าวๆ  ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง Reading - Comprehension  ว่ามีกี่ตัวและกล่าวถึงอาชีพอะไรบ้าง
     8. ครูฝึกให้นักเรียนอ่านตามที่ละประโยคจากนั้นให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอย่างพร้อมเพรียงกัน  ครูสุ่มนักเรียนบางคนให้อ่านทีละประโยค
     9. ให้นักเรียนจับกลุ่ม  4 -5  คน ช่วยกันแปลความหมายจากเนื้อเรื่อง  จากนั้นตอบ  คำถามจากเนื้อ เรื่องแล้วลอกใส่ลงสมุดของตนเอง
     10. ครูให้นักเรียนทำ Portfolio  เรื่อง  My family  

ชั่วโมงที่ 3
กิจกรรมนำสู่การเรียน
ขั้นนำ (Warm – Up)
     1. ครูให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์จากสื่อ8กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง Family

          

     2. นักเรียนค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับ Family แข่งกัน

          
กิจกรรมการเรียนการสอน (เทคนิค/กระบวนการ Brainstorm, Formal Talk, Group Work, Pair Work, A small report, Individual Work)

ขั้นฝึกปฏิบัติ  ( Practice)
     Presentation     นักเรียนเล่นเกมFind someone who ……….
     Questions
          1. has no sisters.
          2. has an uncle.
          3. has one brother and one sister.
          4. is an only child.
          5. lives with grandparents.
          6. has a brother under 5 years old.
          7. has a sister over 15 years old.
          8. has a big family.
          9. has 5 people in a family.
        10. has 7 people in a family.
ครูนำเสนอโครงสร้างจาก website truepookpanya คลังความรู้เรื่อง How many/How much

          

          

     -  How many + นามนับได้พหูพจน์ + กริยาช่วย + ประธาน + กริยา.........?
     -  What do / does + ประธาน + do / does?
     -  ……….. years older than ……………
     -  ……….. years younger than ………
     -  ครูอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของการเรียนเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่นักเรียนแต่ละคน
     -  ครูนำเสนอคำศัพท์ใหม่ในรูปบัตรคำและแถบประโยค เช่น
               relative, brother, sister, cousin, nephew, niece, grandfather, grandmother, younger, youngest,
               elder, eldest , older than , the eldest , housewife , business , look forward to , family business
     -  What does your father do?
     -  My father is a carpenter.
     -  What does your mother do?
     -  My mother is a nurse.
     -  How many brothers and sisters do you have?
     -  I have ………. brother(s) and ……….. sister(s). 
     - He is a/an …………………
     - My youngest brother/sister is ……….. years old.
     - นักเรียนอ่านประโยคที่มีคำศัพท์ใหม่พร้อมกันทั้งชั้น, แถว, เดี่ยว, ตามลำดับ
     - นักเรียนอ่านConversation 1 โดยแบ่งเป็นแถว (แถวที่ 1 เป็นJim แถวที่ 2 เป็นDavid) นักเรียนจับคู่กันแสดงบทบาทสมมุติเป็นJim และDavid
     - นักเรียนและครูช่วยกันสรุปเรื่องในConversation 1
     - นักเรียนทำแบบฝึกหัด 3 ข้อในหนังสือ (Answer the following questions.)
     - นักเรียนและครูช่วยกันเฉลยแบบฝึกหัด (Answer the following questions.)
     - ครูฝึกให้นักเรียนอ่านบทสนทนาในหนังสือ English 7 หน้า 18 สองถึงสามครั้งแล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกันทั้งชั้นทั้งกลุ่มทั้งคู่
     - นักเรียนเปิดหนังสือ English 7 หน้า 18 Conversation 2 ทุกกลุ่ม
     - นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนศึกษาในหนังสือ English 7 หน้า 18 และมอบหมายบทบาทของแต่ละคนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น
           1. นักเรียนผลัดกันอ่านเรื่อง
           2. นักเรียนผลัดกันเล่าเรื่องย่อตามลำดับเหตุการณ์
     - นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่อ่าน
     - นักเรียนนั่งตามกลุ่มเดิมและครูถามคำถามให้นักเรียนตอบจากเรื่องที่อ่าน โดยตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ตอบหลังจากปรึกษากันแล้ว  เช่น
                - What does Sue’s brother do?
                - Where do Sue’s sister study?
                - Does the family get along well together?
                - How many people are there altogether in the family?
     - นักเรียนตอบคำถามแล้ว ครูสรุปคำตอบที่ถูกต้อง
     - ครูแจกแบบฝึกหัดเสริม ให้นักเรียนแต่งละกลุ่มผลัดกันถาม- ตอบ
     - นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยกันอ่านคำถามทั้ง5ข้อโดยอ่านทีละข้อ นักเรียนที่เรียนปานกลางช่วยกัน ตอบ และนักเรียนที่เรียนอ่อนช่วยกันเขียนคำตอบลงในสมุด จนกระทั่งครบทั้ง 5 ข้อ
     - นักเรียนแข่งขันเกมวิชาการเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่านที่ครูนำเสนอโดยครูถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนตอบหน้าชั้นโดยคนที่ตอบจะไม่ซ้ำกันในกลุ่มกลุ่มใดตอบถูกและเร็วที่สุดครูจะใส่คะแนนให้บนกระดานดำ
     - นักเรียนและครูช่วยกันสรุปคะแนนแต่ละกลุ่มและประกาศผลกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุด 

Production     
นักเรียนเขียนบรรยายเกี่ยวกับ Family อย่างต่ำ5ประโยค ให้ได้ใจความที่เหมาะสมพร้อมกับติดรูปครอบครัวลงในกระดาษ A4 เป็นการบ้านส่งครูในวันรุ่งขึ้น เช่น

          

ชั่วโมงที่ 4
กิจกรรมนำสู่การเรียน
ขั้นนำ (Warm – Up)
     1. นักเรียนฟัง พูด อ่าน เขียน และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวจากสื่อ8กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4 เรื่อง My family

           

ขั้นฝึกปฏิบัติ 
(Practice)
     2. ครูนำเสนอโครงสร้างจาก website truepookpanya คลังความรู้เรื่อง Pronoun รูปแบบต่าง ๆ

          

          1. ครูเตรียมรูปภาพที่มีบุคคลหลายคนและกิจกรรมหลายๆอย่างให้นักเรียนดูบนเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะนักเรียนตอบคำถามครู
          2. ครูถามหลายๆคำถามจากนั้นเขียนประโยคข้างล่างนี้บนกระดานเพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับทำกิจกรรม Pair Practice 
                   There is a……………….in the picture.
                   Are there………………..in the picture?
          3. นักเรียนจับคู่กันพูดอีกคนเป็น Student A อีกคนหนึ่งเป็น Student B
          4. ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
                   - นักเรียนจับคู่ดูภาพหน้า 50 และหน้า 52 พูดสนทนาถาม – ตอบเกี่ยวกับภาพเพื่อหาความแตกต่างของภาพขณะนักเรียนทำกิจกรรมครูเดินสังเกตให้ความช่วยเหลือและประเมินครูควรพยายามเตือนนักเรียนไม่ให้ดูภาพของเพื่อนและถ้านักเรียนไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อนพูดครูควรกระตุ้นให้นักเรียนพูดว่า 
                            - Please say that again.
                            - I’m sorry. What did you say?
                            - What do you mean?
                   - นักเรียนตรวจสอบคำตอบด้วยการดูภาพของเพื่อน

Production  
  ครูวางสิ่งของบนโต๊ะขณะครูวางสิ่งของให้นักเรียนปิดตาของตนเองจากนั้นนักเรียนลืมตาพูดบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะครูให้นักเรียนปิดตาอีกครั้งพร้อมกับเปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งของนักเรียนพูดบรรยาย 

ชั่วโมงที่ 5
กิจกรรมนำสู่การเรียน
ขั้นนำ (Warm – Up)
กิจกรรมนำเสนอเนื้อหา (Presentation)
     1. Ask others simple language about House.
          Conversation questions นักเรียนใช้ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในการตอบโต้บทสนทนากับคุณครูเกี่ยวกับที่บ้านของตนเอง
          T.   - Do you live in flat or a house ?
          S.   -I live in a house.
          T.   - How many rooms are there in your house ?
          S.   - There are … rooms in my house.
          T.   - What is your bedroom ?
                -  What’s your favorite room ? Why ?
                -  Who live with you ? / Who do you live with ?
                - My ……..live / lives with me.
                -  I live with …….
                -  Where is your house located ?
                -  It’s located on ……….. Road.
                -  Do you like to keep pets in your home ?
                - Yes, I do. I have a …….
                -  No, I don’t.

ขั้นฝึกปฏิบัติ  (Practice)
ครูนำเสนอโครงสร้างจาก website truepookpanya คลังความรู้เรื่อง Yes - No questions.
     2. Present vocabulary by teacher such as bungalow ,  caravan , castle , cottage , detached house ,  farmhouse , flat , homeless , palace , semi-detached house , tent , terraced house
     3. Write with simple language about house.
     4. Give personal information about house.
     5. Ask your classmate the following questions.
     6. When the student answer the question to the dialogues, always remind them to use full sentences.
     7. For reading the dialogues, Should introduce the look-up and say technique.

Useful Patterns     Go through the useful patterns, encourage, student to practice the following patterns orally.
                - Do you live in flat or a house ?
                - I live in a house.
        - How many rooms are there in your house ?
        - There are … rooms in my house.
        - What is your bedroom ?
        - What’s your favorite room ? Why ? 
        - Who live with you ? / Who do you live with ?
        - My ……..live / lives with me.
        - I live with …….
        - Where is your house located ?
        - It’s located on ……….. Road.
        - Do you like to keep pets in your home ?
        - Yes, I do. I have a …….
        - No, I don’t.

Language Focus     - Imperative
                              - Question words
                              - Yes-No questions.
     8.The students do their activity 2 from English Book 7 on page 58 by…use  ทักษะการคิดการจำแนกประเภท( Classifying  ) ของที่อยู่อาศัย Individual Work : Find the correct word for each picture.
     9. For most of the activities you should set a time limit.
     10.The students do their activity 3 from English Book 7 on page 59 by…use  ทักษะการคิดละเอียดเกี่ยวกับบ้าน Group Work :  Describe the house in the picture.
     11. For most of the activities you should set a time limit.

Production
     12. Worksheet: 1 should be given as homework to the student to learn them and act them out  in front of class without the book to strengthen their speaking confidence       

ชั่วโมงที่ 6
กิจกรรมนำสู่การเรียน
ขั้นนำ
(Warm – Up)
     ครูซักถามเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนแต่ละคน แล้วเขียนออกมาในรูปของ  mind mapping

          

ขั้นสอน
(Presentation)
     ครูนำเสนอโครงสร้างจากwebsitetruepookpanyaคลังความรู้เรื่อง Pronoun : Subject / Objects
          - ครูนำเสนอคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม  จากนั้นชูภาพเกี่ยวกับความสำพันธ์ของบุคคลต่างๆ  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามอีกครั้ง
     ครูทดสอบนักเรียนบางคนโดยให้อ่านออกเสียงตามรูปที่ครูกำหนดให้
          - ครูถามคำถามโดยใช้แถบประโยค
           - How many people are there in your family ? …..There are  five people in my family.
          - ให้นักเรียนจับคู่สนทนา ถาม  - ตอบ โดยใช้รูปภาพที่ตนวาดประกอบ

ขั้นนำไปใช้  (Production)
     ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอีกครั้งในบทเรียน

กิจกรรมที่ 2
(Pronoun and Reading Comprehension)
ขั้นนำ (Warm – Up) 
     - ครูให้นักเรียนจับคู่ รูปภาพกับบัตรคำโดยหยิบภาพและคำศัพท์พร้อมกับแต่งประโยค เช่น A man is tall. และเขียนประโยคใหม่ และขีดเส้นใต้คำที่เป็นประธาน He  is tall. เป็นต้น
     - ครูเปรียบเทียบประโยค 2 ประโยค  ให้นักเรียนสังเกตหาข้อแตกต่างตรงคำที่ขีดเส้นใต้ ถามนักเรียนว่าในประโยคนั้นมีข้อที่แตกต่างกี่แห่งอะไรบ้าง
     - ครูอธิบายหลักการใช้  Pronoun ประธานพหูพจน์ I, You, We, They, He, She, It และคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice)
     - ครูฝึกให้นักเรียนถามและตอบโดยครูใช้รูปภาพเป็นตัวกำหนดในการพูดแต่งประโยคแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม1 ถาม และให้กลุ่ม 2 ตอบ  สลับกันถามจากภาพที่กำหนดให้จนคล่อง
     - ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด

ขั้นสรุป
 (Production)
     - ครูทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Pronouns    I, You, We, They, He, She, It   อีกครั้ง
     - ครูให้นักเรียนสำรวจตัวละครในเนื้อเรื่อง อย่างคร่าวๆ  ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง Reading - Comprehension  ว่ามีกี่ตัวและกล่าวถึงอาชีพอะไรบ้าง
     - ครูฝึกให้นักเรียนอ่านตามที่ละประโยคจากนั้นให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอย่างพร้อมเพรียงกัน  ครูสุ่มนักเรียนบางคนให้อ่านทีละประโยค
     - ให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 -5 คน ช่วยกันแปลความหมายจากเนื้อเรื่อง จากนั้นตอบ คำถามจากเนื้อเรื่องแล้วลอกใส่ลงสมุดของตนเอง
     - ครูให้นักเรียนทำ Portfolio เรื่อง My family  

ชั่วโมงที่ 7
กิจกรรมนำสู่การเรียน
ขั้นนำ (Warm – Up)
     1. ครูนำเสนอคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม

          

ขั้นสอน
(Presentation)
     2. ครูนำเสนอคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม  จากนั้นชูภาพเกี่ยวกับความสำพันธ์ของบุคคลต่างๆ  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามอีกครั้ง ครูทดสอบนักเรียนบางคนโดยให้อ่านออกเสียงตามรูปที่ครูกำหนดให้
     3. ครูถามคำถามโดยใช้แถบประโยค
              - How many people are there in your family ? …..There are  five people in my family.
     4. ให้นักเรียนจับคู่สนทนา ถาม  - ตอบ โดยใช้รูปภาพที่ตนวาดประกอบ

ขั้นนำไปใช้  (Production)
ครูนำเสนอโครงสร้างจาก website truepookpanya คลังความรู้เรื่อง Pronoun : Possessive Adjective  
     5. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอีกครั้งในบทเรียน

กิจกรรมที่ 2
(Pronoun and Reading Comprehension)
ขั้นนำ
(Warm – Up)
     6. ครูให้นักเรียนจับคู่ รูปภาพกับบัตรคำโดยหยิบภาพและคำศัพท์พร้อมกับแต่งประโยค เช่น A man is tall. และเขียนประโยคใหม่ และขีดเส้นใต้คำที่เป็นประธานHe  is tall. เป็นต้น
     7. ครูเปรียบเทียบประโยค 2 ประโยค  ให้นักเรียนสังเกตหาข้อแตกต่างตรงคำที่ขีดเส้นใต้ ถามนักเรียนว่าในประโยคนั้นมีข้อที่แตกต่างกี่แห่งอะไรบ้าง
     8. ครูอธิบายหลักการใช้  Pronoun ประธานพหูพจน์ I , You , We, They, He , She,  It และคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice)
     ครูนำเสนอวีดีโอการออกเสียงคำของ Pronoun : Possessive Adjectiveจาก website truepookpanya คลังความรู้เรื่อง Pronoun : Possessive Adjective

          

     9.ครูฝึกให้นักเรียนถามและตอบโดยครูใช้รูปภาพเป็นตัวกำหนดในการพูดแต่งประโยคแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม1 ถาม และให้กลุ่ม 2 ตอบ  สลับกันถามจากภาพที่กำหนดให้จนคล่อง
     10.ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด

ขั้นสรุป
(Production)
     11. ครูทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Pronouns I, You, We, They, He, She, It อีกครั้ง
     12. ครูให้นักเรียนสำรวจตัวละครในเนื้อเรื่อง อย่างคร่าวๆ ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง Reading -  Comprehension  ว่ามีกี่ตัวและกล่าวถึงอาชีพอะไรบ้าง
     13. ครูฝึกให้นักเรียนอ่านตามที่ละประโยคจากนั้นให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอย่างพร้อมเพรียงกัน ครูสุ่มนักเรียนบางคนให้อ่านทีละประโยค
     14. ให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 - 5 คน ช่วยกันแปลความหมายจากเนื้อเรื่อง จากนั้นตอบ คำถามจากเนื้อ เรื่องแล้วลอกใส่ลงสมุดของตนเอง
     15. ครูให้นักเรียนทำ Portfolio  เรื่อง  My family  

ชั่วโมงที่ 8
กิจกรรมนำสู่การเรียน
ขั้นนำ (Warm – Up)
     1. ครูให้นักเรียนจับคู่ รูปภาพกับบัตรคำโดยหยิบภาพและคำศัพท์พร้อมกับแต่งประโยค เช่น  A man is tall. และเขียนประโยคใหม่ และขีดเส้นใต้คำที่เป็นประธาน He  is tall. เป็นต้น
     2. ครูเปรียบเทียบประโยค 2 ประโยค  ให้นักเรียนสังเกตหาข้อแตกต่างตรงคำที่ขีดเส้นใต้ ถามนักเรียนว่าในประโยคนั้นมีข้อที่แตกต่างกี่แห่งอะไรบ้าง

ขั้นสอน (Presentation)
     3. ครูนำเสนอโครงสร้างจาก website truepookpanya คลังความรู้เรื่อง Pronouns : Possessive Pronoun
     4. ครูนำเสนอคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม  จากนั้นชูภาพเกี่ยวกับความสำพันธ์ของบุคคลต่างๆ  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามอีกครั้ง ครูทดสอบนักเรียนบางคนโดยให้อ่านออกเสียงตามรูปที่ครูกำหนดให้ 
     5. ครูถามคำถามโดยใช้แถบประโยค
           How many people are there in your family ?
                There are  five people in my family.
     6. ให้นักเรียนจับคู่สนทนา ถาม  - ตอบ โดยใช้รูปภาพที่ตนวาดประกอบ
     7. ครูอธิบายหลักการใช้  Pronoun ประธานพหูพจน์ I, You,  We, They, He, She, It และคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice)
     8. ครูฝึกให้นักเรียนถามและตอบโดยครูใช้รูปภาพเป็นตัวกำหนดในการพูดแต่งประโยคแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม1 ถาม และให้กลุ่ม 2 ตอบ  สลับกันถามจากภาพที่กำหนดให้จนคล่อง
     9. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด

ขั้นสรุป
(Production)
     10. ครูทบทวนเกี่ยวกับการใช้ Pronouns I, You,  We, They, He, She, It อีกครั้ง
     11. ครูให้นักเรียนสำรวจตัวละครในเนื้อเรื่อง อย่างคร่าวๆ  ก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง Reading  -  Comprehension  ว่ามีกี่ตัวและกล่าวถึงอาชีพอะไรบ้าง
     12. ครูฝึกให้นักเรียนอ่านตามที่ละประโยคจากนั้นให้นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอย่างพร้อมเพรียงกัน  ครูสุ่มนักเรียนบางคนให้อ่านทีละประโยค
     13. ให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 -5 คน  ช่วยกันแปลความหมายจากเนื้อเรื่อง จากนั้นตอบ คำถามจากเนื้อ เรื่องแล้วลอกใส่ลงสมุดของตนเอง
     14. ครูให้นักเรียนทำ Portfolio  เรื่อง  My family

 

 

 
การวัดผลและประเมินผล


การประเมินก่อนเรียน
     - ประเมินการทำแบบทดสอบ
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     - ประเมินการทำแบบฝึกหัด
     - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
การประเมินหลังการเรียน
     - ประเมินการทำแบบทดสอบ
     - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
     - ประเมินการพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับfamily
     - ประเมินงานเขียนหัวข้อ mind mapping
     - ประเมินการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับfamily

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1. หนังสือเรียน Smile ป. 4
2. แบบฝึกหัด Smile ป. 4
3. Audio CD Smile ป. 4
4. บัตรภาพ บัตรคำ
5. ซองจดหมาย กระดาษเขียนจดหมาย
6. สื่อการสอนจากสื่อ8กลุ่มสาระฯ วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดดอนทราย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้