Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,219 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม และ/หรือรูปสี่เหลี่ยม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

            การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง

            การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

            มฐ. ค 3.1 (2)  บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

            มฐ. ค 2.1 (3) หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม


เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

3. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

5. หาความหมายรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของวงกลม


 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูนำรูปหลายเหลี่ยมลักษณะต่างๆ มาให้นักเรียนพิจารณาหาพื้นที่ โดยร่วมกันสรุปว่า การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมต้องแบ่งรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมและ/หรือรูปสามเหลี่ยม แล้วหาพื้นที่โดยใช้สูตรและนำพื้นที่ที่หาได้มารวมกันหรือลบกัน

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญเรื่อง  การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมและ/หรือรูปสี่เหลี่ยม 

4. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

5. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเขียนเฉลยกลุ่มละ  1  ข้อ   

6. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเก็บเป็นผลงาน

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเขียนเฉลยกลุ่มละ  1  ข้อ   

8. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

      สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

      การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

      ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

      จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

     คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

      แบบทดสอบก่อนเรียน

     ใบความรู้

     กิจกรรมการเรียน

     แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้