Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 9:32 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,141 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม และ/หรือรูปสี่เหลี่ยม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

            การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง

            การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

            มฐ. ค 3.1 (2)  บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

            มฐ. ค 2.1 (3) หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม
เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

3. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

5. หาความหมายรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของวงกลม


 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม

3. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม โดยครูวาดรูปบนกระดานให้นักเรียนพิจารณาวิธีหาพื้นที่ของรูป เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

4. จากกลุ่มเดิมในการเรียนครั้งที่แล้ว  ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งประเด็นปัญหาเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมและ/หรือรูปสี่เหลี่ยม  เพื่อศึกษา

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปรวมเป็นประเด็นปัญหา  เช่น  “การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมมีวิธีคิดหาคำตอบอย่างไร” เป็นต้น

6. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนหาวิธีแก้ปัญหา

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันแล้ววางแผนฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมและ/หรือรูปสี่เหลี่ยม ได้ถูกต้อง

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมและ/หรือรูปสี่เหลี่ยม จากตัวอย่าง  ในหนังสือเรียน แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานตามความพร้อม  เมื่อนำเสนอเสร็จครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

10. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

    สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

    การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

    ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

    จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

     คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

    แบบทดสอบก่อนเรียน

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

 

2. วัสดุ / อุปกรณ์

     หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

     เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

     ครู ผู้ปกครอง

     ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้