Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 10:57 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,923 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

            การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง

            การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

            มฐ. ค 3.1 (2)  บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

            มฐ. ค 2.1 (3) หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม
เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

3. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม       

4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

5. หาความหมายรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของวงกลม


 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2011 ส่วนประกอบของรูปวงกลม  รหัสบทเรียน 2021ค่าของไพ รหัสบทเรียน 2031  การหาความยาวรอบรูปวงกลม   รหัสบทเรียน 2032   การหาความยาวรอบวงกลมโดยไพมีค่า 22/7  รหัสบทเรียน 2033การหาความยาวโดยไพมีค่า 3.14 รหัสบทเรียน 2034 การหาความยาวรอบวงจากโจทย์ปัญหา

โดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้      

                                   1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

 ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเรื่อง  “นักเรียนคิดว่า หลักสำคัญในการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมคืออะไร” สรุปเป็นองค์ความรู้

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญเรื่อง  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม

6. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเขียนเฉลยกลุ่มละ  1  ข้อ 

8. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม แล้วเก็บเป็นผลงาน

9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเขียนเฉลยกลุ่มละ  1  ข้อ 

10. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน และนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป

11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน
 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

     สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

     การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

     ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

     จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

      คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

             แบบทดสอบก่อนเรียน

             สื่อดิจิตอลเสริมการเรียน ทรูปลูกปัญญา 8 กลุ่มสาระ  รหัสวิชา  2261  วิชาคณิตศาสตร์

             ใบความรู้

             กิจกรรมการเรียน

             แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

            หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

            เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

            สื่อโครงการทรูปลูกปัญญา
 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้