Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 2:21 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 10 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,094 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

            การหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบวง

            การหาพื้นที่รูปวงกลม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


            มฐ. ค 3.1 (2)  บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

            มฐ. ค 2.1 (3) หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม


เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

3. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

5. หาความหมายรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม

6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของวงกลม

 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2011 ส่วนประกอบของรูปวงกลม  รหัสบทเรียน 2021ค่าของไพ รหัสบทเรียน 2031  การหาความยาวรอบรูปวงกลม   รหัสบทเรียน 2032   การหาความยาวรอบวงกลมโดยไพมีค่า 22/7  รหัสบทเรียน 2033การหาความยาวโดยไพมีค่า 3.14 รหัสบทเรียน 2034 การหาความยาวรอบวงจากโจทย์ปัญหา

โดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้      

                                    1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

 ครูนำรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนช่วยกันคิดวิธีหาความยาวรอบรูปที่นอกเหนือจากการนำความยาวของทุกด้านมารวมกัน เช่น

            - ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

            =  นำความยาวของด้าน x 4  ( เพราะสี่ด้านยาวเท่ากัน)

            - ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

            =  2 x (ความยาวของด้านยาว + ความยาวของด้านกว้าง) 

หรือ (2 x ด้านยาว) + (2 x ด้านกว้าง)

3. ครูและนักเรียนร่วมกันพิจารณาการหาสูตรความยาวของเส้นรอบรูปวงกลม เมื่อเทียบกับค่า ¶

4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญเรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม จนได้ข้อสรุปว่า

- ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยม หาได้จากการนำความยาวของด้านทั้งสี่ด้านมารวมกัน

            - ความยาวของเส้นรอบรูปวงกลม หาได้จากสูตร 2¶r

5. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสือเรียน  เสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนเฉลยกลุ่มละ 1 ข้อ

7. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเก็บเป็นผลงาน

8. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนเฉลยกลุ่มละ 1 ข้อ

9. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

    สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

    การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

    ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

    จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

    คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน


ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง


ตอบถูก 4-5  ข้อ               :                ดี
 
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

    แบบทดสอบก่อนเรียน

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้