Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 14:14 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา12

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 834 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา12 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่ง เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

          การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
             มฐ. ค 1.1 (1) เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

4. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนผลัดกันตั้งประเด็นคำถาม และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนไปแล้ว

2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2061 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน รหัสบทเรียน 2062  การหาผลหารโดยใช้วิธีหารยาว   รหัสบทเรียน 2071อธิบายการหารทศนิยม และตัวอย่าง รหัสบทเรียน 2072 การเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยม

รหัสบทเรียน 2081 การแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม   รหัรหัสบทเรียน 2091 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคน

โดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้       

                                    1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อเรื่อง เพื่อให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปและแสดงตัวอย่างให้เห็นชัดเจนในเรื่องนั้นๆ ให้เพื่อนฟัง ดังหัวข้อต่อไปนี้

            -  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

            -  ค่าประจำหลักและการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

            -  การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยม

            -  การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนและการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

            -  การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  สองตำแหน่ง

ให้นักเรียนนำเรื่องที่กลุ่มของตนจับสลากได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นให้เพื่อนซักถามข้อสงสัย

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาต่างๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนผ่านไปแล้ว

4. ครูแจกแบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ทุกคนบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง

5. ครูนำคะแนนกิจกรรมประเมิน ของแต่ละเรื่องในหน่วยการเรียนรู้ มากรอกลงในตาราง  แล้วประเมินผล

6. ครูจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำหน่วย การจัดเวลาทดสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอนโดยดำเนินการดังนี้

             1) ให้นักเรียนนั่งสมาธิประมาณ 1-2 นาที หลังจากนั้นครูอธิบายการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยนี้

             2) ครูแนะนำให้นักเรียนวางแผนการทำแบบทดสอบ โดยศึกษาแบบทดสอบและเลือกทำในส่วนที่สามารถทำได้ก่อน เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา

             3) นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบในหนังสือ มมฐ. คณิตศาสตร์ ป.6 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำตอบให้ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถูกต้อง จากนั้นเก็บรวบรวมหนังสือส่งครูตรวจอีกครั้งหนึ่ง

8. ครูตรวจให้คะแนนการทำแบบทดสอบและบันทึกผลลงในตาราง  เป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลการเรียน

9. ครูตรวจสอบผลงาน หน่วยการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกคน โดยพิจารณาจาก

            1)  แบบประเมินทักษะและกระบวนการเรียนรู้ฯ

            2)  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็น

10. ครูวัดและประเมินผลการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักเรียน ในแต่ละแผนการเรียนรู้ จากนั้น นำมาบันทึกลงในแบบตรวจสอบท้ายแผนฯ  และสรุปเป็นจำนวนนักเรียนที่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยฯ  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการประเมินผลเมื่อจบภาคเรียนที่ 2   (การสรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ ของมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด)

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

    สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

    การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

    ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

    จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

    คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

     แบบทดสอบก่อนเรียน

     ใบความรู้

     กิจกรรมการเรียน

     แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้