Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 1:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,212 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
          การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
           มฐ. ค 1.1 (1) เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง


เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย


            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้


1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง


2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง


3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม


4. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2061 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน รหัสบทเรียน 2062  การหาผลหารโดยใช้วิธีหารยาว   รหัสบทเรียน 2071อธิบายการหารทศนิยม และตัวอย่าง รหัสบทเรียน 2072 การเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยม

รหัสบทเรียน 2081 การแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม   รหัรหัสบทเรียน 2091 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคน

โดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้       

                                    1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

 ครูเขียนเส้นจำนวนแสดงทศนิยมสองตำแหน่ง  ให้นักเรียนพิจารณาว่า  ต้องการจะประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  จะได้เท่าไร  เช่น  9.11 – 9.19  อยู่ระหว่าง  9.1  กับ  9.2  ซึ่งต้องใช้หลักการเช่นเดียวกับการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็ม  10,  100,  ...  ที่เคยเรียนมาแล้ว  คือ  การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  ให้พิจารณาจากทศนิยมตำแหน่งที่  2  ถ้าเท่ากับ  5  หรือมากกว่า  ให้เพิ่มทศนิยมตำแหน่งที่  1  ขึ้นอีก  0.1  และตัดทศนิยมตำแหน่งที่  2  ออกไป  แต่ถ้าน้อยกว่า  5  ให้ใช้เฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่  1 

3. ครูยกตัวอย่างทศนิยมสองตำแหน่ง  ให้นักเรียนช่วยกันหาค่าประมาณใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง พร้อมกับเขียนเส้นจำนวนประกอบ

4. ครูเขียนเส้นจำนวนแสดงทศนิยมสามตำแหน่ง  ให้นักเรียนพิจารณาเช่นเดียวกับการสอนการประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  เช่น  3.851 – 3.859  อยู่ระหว่าง  3.85  กับ  3.86  ซึ่งจะพบว่า  3.851 – 3.854  อยู่ใกล้  3.85  มากกว่า  3.86  จึงประมาณค่าใกล้เคียงเป็น  3.85  และ  3.856 – 3.859  อยู่ใกล้  3.86  มากกว่า  3.85  ซึ่งประมาณค่าใกล้เคียงเป็น  3.86  และ  3.855  อยู่ตรงกลางระหว่าง  3.85  กับ  3.86  ให้ประมาณค่าใกล้เคียงเป็น  3.86  แล้วให้นักเรียนดูตัวอย่างจนสรุปได้ว่า  ในการประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง  อาจทำได้โดยพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่  3  และใช้หลักการเดียวกับการประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญเรื่อง การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  สองตำแหน่ง  จนได้ข้อสรุปว่า

- การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  ให้พิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่  2  ถ้ามีค่าเท่ากับหรือมากกว่า  5  ให้เพิ่มทศนิยมตำแหน่งที่  1  ขึ้นอีก  0.1  และตัดทศนิยมตำแหน่งที่  2  ออก  ถ้ามีค่าน้อยกว่า  5  ให้ใช้เฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่  1

- การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง  ให้พิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่  3  ถ้ามีค่าเท่ากับหรือมากกว่า  5  ให้เพิ่มทศนิยมตำแหน่งที่  2  ขึ้นอีก  0.01  และตัดทศนิยมตำแหน่งที่  3  ออก  ถ้ามีค่าน้อยกว่า  5  ให้ใช้เฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่  2

6. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ  ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเขียนเฉลย  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ

8. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

     แบบทดสอบก่อนเรียน

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

   ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้