Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 881 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
         การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
        มฐ. ค 1.1 (1) เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง


เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

4. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง


 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพ  ซึ่งแบ่งเป็น  1,000  ส่วนเท่าๆ กัน  ระบายสีหรือแรเงา  แล้วตอบคำถามว่า  จะเขียนแทนด้วยเศษส่วน  และทศนิยมได้อย่างไร เช่น  ระบายสี  25  ส่วน  =    =  0.025  ซึ่งการเขียน  25  ให้เป็นทศนิยมสามตำแหน่ง  ต้องเขียน  0  เพิ่มทางซ้าย  1  ตัว 

3. ให้นักเรียนช่วยกันทำเศษส่วนจำนวนต่างๆ  เป็นทศนิยม  และร่วมกันสรุปว่าทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  เขียนเป็นเศษส่วน  จะมีตัวส่วนเป็น  10

- ทศนิยมสองตำแหน่ง  เขียนเป็นเศษส่วน  จะมีตัวส่วนเป็น  100

- ทศนิยมสามตำแหน่ง  เขียนเป็นเศษส่วน  จะมีตัวส่วนเป็น  1,000

4. ครูให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนเศษส่วนแท้  เศษเกิน  และจำนวนคละ  ซึ่งมีตัวส่วนเป็น  10,  100,  และ  1,000  ลงในบัตรคำ  กลุ่มละ  6  ใบ  เช่น    แล้วให้แต่ละกลุ่มอ่านเศษส่วนจากบัตรทั้ง  6  ใบ  ให้เพื่อนฟัง  และบอกว่าบัตรตัวเลขแต่ละใบ  เมื่อเขียนแทนด้วยทศนิยม  จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง  และทศนิยมนั้นคืออะไร  ให้นักเรียนฝึกบอกค่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น  10,  100,  1,000  เป็นทศนิยม  และร่วมกันสรุปว่า

- เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น  10         สามารถเขียนในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 

- เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น  100        สามารถเขียนในรูปทศนิยมสองตำแหน่ง 

- เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น  1,000     สามารถเขียนในรูปทศนิยมสามตำแหน่ง 

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญเรื่อง การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน  และการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม

6. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ  ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเขียนเฉลย  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ

8. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ  ในหนังสือเรียน เสร็จแล้ว
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเขียนเฉลย  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ

10. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน  และนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป 

11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

    สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

    การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

   ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

   จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

    คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

    แบบทดสอบก่อนเรียน

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

 

2. วัสดุ / อุปกรณ์

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้