Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 14:12 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 671 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

         การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        มฐ. ค 1.1 (1) เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง


เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

4. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง


 
กิจกรรมการเรียนรู้

1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2061 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน รหัสบทเรียน 2062  การหาผลหารโดยใช้วิธีหารยาว   รหัสบทเรียน 2071อธิบายการหารทศนิยม และตัวอย่าง รหัสบทเรียน 2072 การเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยม

รหัสบทเรียน 2081 การแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม   รหัรหัสบทเรียน 2091 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคน

โดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้       

                                    1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

 ครูนำนักเรียนสนทนาเรื่อง การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยม  จากการเรียนครั้งที่แล้วเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม

3. ครูให้นักเรียนแยกกลุ่มตามกลุ่มเดิมในการเรียนรู้ครั้งที่แล้ว  จากนั้นครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน  โดยเขียนตัวอย่างบนกระดาน  ประกอบการสนทนา   เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

4. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน  และการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม  เพื่อศึกษา

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปรวมเป็นประเด็นปัญหา  เช่น  “การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน  และการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมมีวิธีอย่างไร”  เป็นต้น

6. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนหาวิธีแก้ปัญหา

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันและวางแผนฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน  และเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ถูกต้อง

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเรื่อง การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน  และการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม  และอภิปรายในหัวข้อ  “นักเรียนรู้ไหมว่า มีจำนวนใดที่คูณกันแล้วได้  10,   100  หรือ  1,000  บ้าง”  โดยใช้ข้อมูลและตัวอย่าง  ในหนังสือเรียน  แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานตามความพร้อม  โดยยกตัวอย่างบนกระดาน  เมื่อนำเสนอเสร็จครูจะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

10. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน
 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

    สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

    การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

    ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

    จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

    คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

    แบบทดสอบก่อนเรียน

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

2. วัสดุ / อุปกรณ์

    หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้