Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 1:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,792 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ค่าประจำหลักและการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
           การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        มฐ. ค 1.1 (1) เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

4. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

 2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2061 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน รหัสบทเรียน 2062  การหาผลหารโดยใช้วิธีหารยาว   รหัสบทเรียน 2071อธิบายการหารทศนิยม และตัวอย่าง รหัสบทเรียน 2072 การเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยม

         รหัสบทเรียน 2081 การแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม   รหัรหัสบทเรียน 2091 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคน

โดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้       

                                    1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

 ให้นักเรียนพิจารณาตาราง  ตัวอย่างแสดงค่าประจำหลักของทศนิยม ในหนังสือเรียน อีกครั้ง  จากนั้น  ครูให้นักเรียนเปลี่ยนข้อความเป็นจำนวนต่างๆ แล้วเขียนในรูปเศษส่วน  ทศนิยม  คำอ่านทศนิยม และบอกค่าของตัวเลขแต่ละตัว

 3. ครูนำบัตรตัวเลขติดบนกระดาน  เช่น 

                                   1.205

       

3.411

          

6.232

           

5.048

 4. ให้นักเรียนช่วยกันบอกค่าของตัวเลขแต่ละตัว  จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียน  4  คน  ออกมาเขียนจำนวนจากบัตรแต่ละใบในรูปกระจาย  และให้เพื่อนช่วยกันสังเกตการเขียนทศนิยมในรูปกระจาย  โดยเฉพาะจำนวนที่มี   0  อยู่ 

 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญเรื่อง ค่าประจำหลักและการเขียนในรูปกระจาย   จนได้ข้อสรุปว่า

- ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง  เป็นตัวเลขในหลักส่วนสิบ  มีค่าประจำหลักเป็น   หรือ  0.1

- ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่สอง  เป็นตัวเลขในหลักส่วนร้อย  มีค่าประจำหลักเป็น   หรือ  0.01

- ตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่สาม  เป็นตัวเลขในหลักส่วนพัน  มีค่าประจำหลักเป็น   หรือ  0.001

 6. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ  ในหนังสือเรียน เสร็จแล้ว
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

 7. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเขียนเฉลย  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ

 8. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน เสร็จแล้ว
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเก็บเป็นผลงาน

 9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน โดยให้ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเขียนเฉลย  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ

 10. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน  และนำมาส่งครูในการเรียนครั้งต่อไป 

 11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการวัดและประเมินผล

    สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

    การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

    ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

    จากแบบทดสอบ

2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

    คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

    แบบทดสอบก่อนเรียน

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

 2. วัสดุ / อุปกรณ์

     หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

     เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้