Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 1:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มาตราตัวสะกด (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 5 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 37,311 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตราตัวสะกด (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มาตราตัวสะกด…มีทั้งหมด ๘ มาตรา เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     ตัวสะกดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของคำ เสียงตัวสะกดมี ๘ มาตรา บางมาตรามีพยั­ญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียว บางมาตรามีพยั­ญชนะที่เป็นตัวสะกดหลายตัว

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
ท ๔.๑ ป. ๔/๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ

 
สาระการเรียนรู้

มาตราตัวสะกด
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


๑. ความสามารถในการสื่อสาร
     - ทักษะการอ่าน
     - ทักษะการเขียน
     - ทักษะการฟัง การดู และการพูด
๒. ความสามารถในการคิด
     - การจำแนก
     - การวิเคราะห์
     - การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ
     - การสรุปความรู้
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


ใฝ่เรียนรู้
     ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
มุ่งมั่นในการทำงาน
     ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
     ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย รักความเป็นไทย      
     ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่ ๑ – ๒
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  จากคลังข้อสอบเว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา  ชั้น ป. 4  เรื่อง มาตราตัวสะกด
     ๑. ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด  จากคลังความรู้เว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา  ซึ่งจะมีภาพ  เช่น ภาพสัตว์ ภาพคน ภาพสิ่งของเครื่องใช้  แล้วครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเขียนสะกดคำตามภาพ เช่น  กล้วย  ทุเรียน  ทหาร   ฯลฯ
     ๒. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำตามภาพ  จากคลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด  จากคลังความรู้เว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา   แล้วครูถามนักเรียนว่าคำนั้นๆ สะกดด้วยตัวสะกดในมาตราใด เช่น
            

          

            ชมพู่   ไม่มีตัวสะกด  =   มาตราแม่ ก กา

               ทหาร   ร เป็นตัวสะกด   =   มาตราแม่ กน

     ๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง มาตราตัวสะกด แล้วครูซักถามนักเรียนว่า มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา อะไรบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ ครูบันทึกข้อมูลบนกระดาน
     ๔. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด จากคลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด  จากคลังความรู้เว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา ทีละมาตรา ครูอธิบายเพิ่มเติมจนครบทุกมาตรา
     ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง มาตราตัวสะกด

ชั่วโมงที่ ๓ - ๔
    ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เรื่อง มาตราตัวสะกด  จากคลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด เว็ปไซต์
ทรูปลูกปัญญา

          
          
     ๒. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยเขียนคำตามมาตราตัวสะกดที่กำหนด และเติมตัวสะกดในมาตราต่างๆ ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมาย เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของกิจกรรม
     ๓. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมรวบยอด ในหนังสือแบบฝึกหัด โดยคิดแล้วเขียนสะกดคำตามหัวข้อที่กำหนด อย่างละ 2 คำ  จากนั้นเขียนแยกส่วนประกอบขอคำลงในตาราง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของกิจกรรม
     ๔. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ ๑.๑  เรื่อง จำแนกคำตามมาตราตัวสะกด โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนด แล้วเขียนจำแนกคำตามมาตราตัวสะกด
     ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน 

ชั่วโมงที่ ๕
- ๖
     
๑. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาตอบคำถามปริศนาคำทายเกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกดแต่ละมาตรา พร้อมยกตัวอย่างคำจนครบทุกมาตราครูชมเชยนักเรียนที่ออกมาอธิบายที่หน้าชั้นเรียน   โดยดูจากคลิปวิดีโอเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กง  แม่กม  แม่เกย  แม่เกอว  เว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา
          
          
          
          

     ๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ – ๕ คน ทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ ๑.๑ เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยให้แต่ละกลุ่มจัดทำรูปภาพมาตราตัวสะกด พร้อมเขียนคำตามภาพและเขียนสะกดคำ กลุ่มละ 3  ชิ้น  
     ๓. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่า รูปภาพของนักเรียนจะต้องมีคำในมาตราตัวสะกด และวาดภาพประกอบให้สวยงาม
     ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดส่งผลงาน
     ๕. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  จากคลังข้อสอบเว็ปไซต์ทรูปลูกปัญญา  ชั้น ป. 4  เรื่อง มาตราตัวสะกด

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


๑. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา)  ป.๔
๒. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.๔
๓. บัตรภาพต่างๆ เช่น ภาพสัตว์ ภาพคน ภาพสิ่งของเครื่องใช้ 
๔. ใบงานที่ ๑.๑  เรื่อง จำแนกคำตามมาตราตัวสะกด
๕. คลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด ตอนที่ ๑  จากคลังความรู้เว็ปไซต์สื่อทรูปลูกปัญญา
๖. คลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด ตอนที่ ๒  จากคลังความรู้เว็ปไซต์สื่อทรูปลูกปัญญา
๗. คลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด แม่กง  จากคลังความรู้เว็ปไซต์สื่อทรูปลูกปัญญา
๘. คลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด แม่กม จากคลังความรู้เว็ปไซต์สื่อทรูปลูกปัญญา
๙. คลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด แม่เกย  จากคลังความรู้เว็ปไซต์สื่อทรูปลูกปัญญา
๑๐. คลิปวิดีโอ  เรื่อง  มาตราตัวสะกด แม่เกอว จากคลังความรู้เว็ปไซต์สื่อทรูปลูกปัญญา

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดดอนทราย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้