Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 3 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 925 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ทศนิยมที่เท่ากัน เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

        ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        มฐ. ค 1.1 (1) เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งเป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

4. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียนรู้(กิจกรรมการเรียนรู้)

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

 2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2061 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน รหัสบทเรียน 2062  การหาผลหารโดยใช้วิธีหารยาว   รหัสบทเรียน 2071อธิบายการหารทศนิยม และตัวอย่าง รหัสบทเรียน 2072 การเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยม รหัสบทเรียน 2081 การแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม   รหัรหัสบทเรียน 2091 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคนโดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้     

                                    1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

    ครูทบทวนความหมายของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและสองตำแหน่ง  โดยใช้แผนภาพที่แบ่งเป็น 10 ส่วนเท่าๆ กัน และแผ่นตารางร้อย  แล้วใช้ชอล์กสีแรเงาจำนวนต่างๆ แล้วให้นักเรียนบอกส่วนที่แรเงาเป็นเศษส่วน  และทศนิยม

 3. ครูนำแผนภาพแสดงจำนวน 1,000  แล้วใช้ชอล์กสีแรเงาเป็นจำนวนต่างๆ  ให้นักเรียนบอกส่วนที่แรเงาเป็นเศษส่วนและทศนิยม  ครูยกตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง  เพื่อสรุปว่า  ตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมในตำแหน่งที่สาม  เป็นตัวเลขในหลักส่วนพัน  มีค่าประจำหลัก  คือ     หรือ  0.001  ตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมให้อ่านตามค่าประจำหลัก  ส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมให้อ่านเรียงตัว

 4. ครูนำเศษส่วน  ข้อความ  หรือแผนภาพแสดงจำนวนต่างๆ มาให้นักเรียนบอกค่าเป็นทศนิยม  และเขียนคำอ่าน  พร้อมกับบอกความหมาย

 5. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ  “นักเรียนคิดว่า ทศนิยมที่มีมากกว่าสามตำแหน่ง  มีหลักการเขียนอย่างไร”  สรุปเป็นองค์ความรู้

 6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปสาระสำคัญเรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง 

 7. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกทักษะ ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม

 8. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเขียนเฉลย  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ

 9. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ในหนังสือเรียน เสร็จแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเก็บเป็นผลงาน

 10. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยบนกระดาน  โดยให้ตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครเขียนเฉลย  นักเรียนในกลุ่มแต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ

 11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

 1. วิธีการวัดและประเมินผล

    สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

    การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

    ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลอง

   จากแบบทดสอบ

 2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

    คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ประเภทสื่อ

    แบบทดสอบก่อนเรียน

    ใบความรู้

    กิจกรรมการเรียน

    แบบทดสอบหลังเรียน

 2. วัสดุ / อุปกรณ์

     หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

    เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

 3. แหล่งการเรียนรู้

    ครู ผู้ปกครอง

    ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้