Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 3 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,356 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ทศนิยมที่เท่ากัน เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สาระพื้นฐาน

               ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมสามตำแหน่ง

ความรู้ฝังแน่นติดตัวผู้เรียน

            ทศนิยมสามตำแหน่ง มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมสามตัว

            การอ่านทศนิยมตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัว

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

         มฐ. ค 1.1 (1) เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

 

 เป้าหมายการเรียนรู้ประจำหน่วย

            เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง

3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

4. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

 

 
สาระการเรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กระบวนการจัดการเรียนรู้(กิจกรรมการเรียนรู้)

 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน : 10 นาที ครูรวบรวมกระดาษคำตอบและนำไปตรวจ แล้วครูแจ้งคะแนนในท้ายชั่วโมง

 2. ครูให้นักเรียนศึกษาจาก สื่อทรูปลูกปัญญา สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ รหัสวิชา 2261 วิชาคณิตศาสตร์  รหัสบทเรียน 2061 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ทศนิยมและเศษส่วน รหัสบทเรียน 2062  การหาผลหารโดยใช้วิธีหารยาว   รหัสบทเรียน 2071อธิบายการหารทศนิยม และตัวอย่าง รหัสบทเรียน 2072 การเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยม รหัสบทเรียน 2081 การแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม   รหัรหัสบทเรียน 2091 ขั้นตอนการแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม ระคนโดยศึกษาและทำกิจกรรมดังนี้       

                                    1.  นักเรียนดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แต่ละรหัสบทเรียน

                                    2.  นักเรียน เรียนรู้เรื่องรูป สามเหลี่ยม

                                    3.  นักเรียนทำแบบฝึกหัด แบบประเมิน แสดงคำตอบ

                                    4.  นักเรียนทำแบบประเมินผล

                                    5.  นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน

    ครูทบทวนเกี่ยวกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและทศนิยมสองตำแหน่ง  โดยครูเขียนทศนิยม   บนกระดาน  แล้วให้นักเรียนอ่านทศนิยมนั้นพร้อมๆ กัน การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง                                         

 3. ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับทศนิยม  โดยเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและทศนิยมสองตำแหน่ง  บนกระดานประกอบ  เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

 4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  4-5  คน  โดยให้นักเรียนเลือกกลุ่มเองตามความสนใจ

 5. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  เพื่อศึกษา

 6. ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปรวมเป็นประเด็นปัญหา  เช่น  “มีวิธีการอ่านและการเขียนทศนิยม ไม่เกินสามตำแหน่งอย่างไร”   เป็นต้น

 7. ครูแนะนำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนหาวิธีแก้ปัญหา

 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรึกษากันและวางแผนฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสามารถอ่านและเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้ถูกต้อง

 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง  จากข้อมูลในหนังสือเรียน แล้วสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ 

 10. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกนำเสนอผลงานตามความพร้อม 

 11. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลและประเมินผล

 1. วิธีการวัดและประเมินผล

     สังเกตการตั้งคำถาม และการตอบคำถาม

     การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

     ความถูกต้องของขั้นตอนในการทดลอง และผลของการทดลองจากแบบทดสอบ

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 1. ประเภทสื่อ

      แบบทดสอบก่อนเรียน

      ใบความรู้

      กิจกรรมการเรียน

     แบบทดสอบหลังเรียน

 2. วัสดุ / อุปกรณ์

     หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

     เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม

 3. แหล่งการเรียนรู้

     ครู ผู้ปกครอง

     ห้องสมุด


 2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

     คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอบถูก 1-2  ข้อ               :           อ่อน

ตอบถูก 3 ข้อ                   :           ปานกลาง

ตอบถูก 4-5  ข้อ               :           ดี

 

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้