Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 11:03 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก   ระดับชั้น : อ.2
โพส : วันที่ 3 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,891 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

          การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี  คือ  การจับช้อนด้วยมือขวา  ส้อมมือซ้าย  ไม่เลือกรับประทานอาหารเฉพาะอย่าง  ตักอาหารพอดีคำ  ไม่คุยขณะรับประทาน  เวลาเคี้ยวให้หุบปาก  และเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน และระมัดระวังไม่ให้อาหารหกเลอะเทอะ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์เพื่อเด็ก

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะได้

2. เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ หรือสัญญาณหรือคำสั่งได้

3. สร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเองได้

4. มารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร

5. เล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการได้

6. ร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

7. ร่วมปฏิบัติตนในการเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

8. เรียงลำดับ  1-5  ได้

9. ถามคำถาม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

10. รักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน

11. แสดงความรู้สึกและอารมณ์เหมาะสมกับเหตุการณ์

12. สังเกตสิ่งที่เหมือนหรือต่างกันได้

13. ความมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อ  การแบ่งปัน

14. มีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ

15. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

16. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

17. ชื่นชมและแสดงออกในการออกกำลังกาย

18. ชื่นชมและแสดงออกขณะทำงานศิลปะ

19. นับปากเปล่า 1 – 5

 
สาระการเรียนรู้
        มารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร
 
กิจกรรมการเรียนรู้

         ครูทบทวนภาษาอังกฤษ  A-Z  ให้เด็ก ๆ ท่องปากเปล่า และสนทนาเกี่ยวกับสัตว์  What’s animal do you like? lion, tiger, bear, monkey, dog ,rat ฯลฯ

 1.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

            1.1  กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ  บริเวณโดยใช้เพลง” ยินดีที่พบกัน” และ เพลง “สัญญา”อย่างอิสระตามจังหวะ  เมื่อได้ยินสัญญาณ  หยุด  ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที

             1.2  ให้ชอล์คขีดเป็นวงกลมลงบนพื้นหลาย ๆ  รูปพอที่เด็กจะเข้าไปยืนในวงกลมได้มาก

บ้างน้อยบ้าง

            1.3  เคาะจังหวะให้เด็กเคลื่อนไหว   โดยทำท่าทางไม่ซ้ำกันไปทั่ว ๆบริเวณ   เมื่อได้ยินสัญญาณหยุด    ให้เด็กเข้าไปอยู่ในวงกลม  แล้วนับจำนวน     วงกลมใดมีจำนวนมากที่สุด   น้อยที่สุด   

            1.4   ปฏิบัติตามข้อ 1.3   ซ้ำอีก

  2.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

        2.1  ให้เด็กบอกถึงการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี  และให้อธิบายเหตุผลของการทำเช่นนั้น

        2.2  สนทนาถึงมารยาทในการรับประทานอาหารโดยใช้ภาพประกอบ

        2.3  ครูสาธิตการใช้เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี  และให้เด็กทดลองปฏิบัติ

        2.4  เด็กและครูร่วมกันสรุปประโยชน์ของการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีและมีมารยาท

 3.  กิจกรรมสร้างสรรค์    

              -  แบ่งกลุ่มงานสร้างสรรค์ ออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 

            กิจกรรมที่  1  มิตรสหาย  

     1. นำกระดาษสีมาฉีกเป็นเส้นและมาติดลงในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งให้เป็นช่อง

     2. ตกแต่งภาพในช่องให้เป็นภาพหน้าคน 

            กิจกรรมที่  2  นกน้อยในรัง

     1. ตัดครึ่งจานกระดาษและระบายสี  ติดลงในกระดาษขาว 

     2. ตัดกระดาษเป็นรูปวงรี  สอดใส่ลงในจานกระดาษและติดกาว

     3. ตกแต่งตา  ปาก  นกให้สวยงาม  และวาดรูปต่อเติมตามความต้องการ

          กิจกรรมที่  3  งานปั้นดินน้ำมัน  กิจกรรมการปั้นตามความคิดและจินตนาการของตนเอง

     4.  เด็ก ๆ เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มงาน  อย่างอิสระและตามความสนใจของตนเอง

     5. เมื่อทำเสร็จแล้ว เด็ก ๆ เขียนชื่อตนเองในชิ้นงาน  และนำเสนอผลงาน ของตนเอง

     6.  เด็กและครูร่วมกันประเมินผลงาน  ครูเสริมแรงด้วยการกล่าวชื่นชมผลงาน และให้

กำลังใจในการนำเสนองานของเด็ก ๆ พร้อมกับทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ 9(True Click Life)

   7. เมื่อเลิกทำกิจกรรมแล้วต้องช่วยกันจัดเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง

 4.  กิจกรรมเสรี  

       4.1  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   ครูอาจใช้เวลาประมาณ  5 – 10  นาทีทุกวัน  อ่านนิทาน  คำคล้องจอง หรือหนังสือภาพที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ฟัง  มีกิจกรรมการสนทนา การแสดงความคิดเห็น  การตอบคำถามจากเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง  นอกจากครูอ่านให้ฟังแล้ว เด็ก ๆ อาจอ่านเป็นกลุ่มหรืออ่านคนเดียว  ในมุมหนังสือหรือมุมอ่าน

       4.2  เด็ก ๆ เล่นตามมุมประสบการณ์ในชั้นเรียนตามความพอใจ  เช่น  มุมบ้าน   

มุมหนังสือ  มุมหมอ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบล็อก ฯลฯ

       4.3  เด็ก ๆ เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย เมื่อเลิกเล่นแล้ว

 5.  กิจกรรมกลางแจ้ง

       5.1  เด็กและครูร่วมทำข้อตกลงเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน

       5.2  เด็ก ๆ อบอุ่นร่างกาย โดยให้อาสาสมัครออกมาทำท่านำในการอบอุ่นร่างกายด้วยความคิดของตนเอง  2 – 3 คน

       5.3  ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นร่วมกัน  การระมัดระวัง ความปลอดภัยในการ เล่นน้ำ เล่นทราย การรักษาความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า   และการเล่นร่วมกัน  การรู้จักการรอคอย การแบ่งปันของเล่น ฯลฯ

       5.4  เด็ก ๆ แยกกันไป  เล่นน้ำ เล่นทราย ตามความพอใจของตนเอง

       5.5  เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้เลิกเล่น  เด็ก ๆ ทำความสะอาดร่างกายและกลับเข้าชั้นเรียน

 6.  เกมการศึกษา

       6.1  แนะนำและสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ภาพที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้           

       6.2  เด็ก ๆ เล่นเกมชุดใหม่สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว  

       6.3  เมื่อเลิกเล่นแล้วให้เก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

 
การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
 วิธีการวัด เครื่องมือ
 

1. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะ

 

1. การสังเกต

 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

2.การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ หรือสัญญาณหรือคำสั่ง

 

2. การบันทึก

 

2. แบบบันทึก

 3. การสร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอ  

3. การตรวจผลงาน

 

3. แบบฝึก

 

4. การมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร

 

4. การสอบถาม

 
 

5. การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการ

   
 

6. ความร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

   
 

7.การร่วมปฏิบัติตนในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

   
 

8. การเรียงลำดับ  1-5 

   
 

9. การถามคำถาม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาคอมฯ

   
 

10. การรักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน

   
 

11. การแสดงความรู้สึกและอารมณ์เหมาะสมกับเหตุการณ์

   
 

12. การสังเกตสิ่งที่เหมือนหรือต่างกัน