Log in | วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562 | 23:00 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สระ -า (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 2 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 56,628 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สระ -า (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สระ -า เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     สระ -า ออกเสียง อา เป็นสระเสียงยาว เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น คำที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันมีคำที่ประสมด้วยสระ -า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ท ๑.๑ ป.๑/๑   อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
     ท ๑.๑ ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
     ท ๒.๑ ป.๑/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
     ท ๒.๑ ป.๑/๒ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ
     ท ๓.๑ ป.๑/๒ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
     ท ๔.๑ ป.๑/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

 

 
สาระการเรียนรู้๑. ความรู้
     สระ -า
. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด
     การจำแนก  การสรุปความรู้  การจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพ  การสังเคราะห์ การปฏิบัติ/การสาธิต   
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่  ๑
     ๑. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา
     ๒. ให้นักเรียนฟังนิทานเรื่อง บ้านยายกับตา เพื่อจับใจความ จากนั้นสังเกตคำที่ประสมด้วยสระ -า จากเนื้อเรื่อง และอ่านออกเสียงคำตามครู
          
     ๓. ครูเขียนคำที่ประสมด้วยสระ -า จากเรื่อง บ้านยายกับตา บนกระดาน ให้นักเรียนสังเกตและอ่านออกเสียงคำตามครู
     ๔. ให้นักเรียนช่วยกันหาชื่อสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่มีเสียงสระ -า
                ๏ ชื่อสัตว์ที่บินได้ (กา)
                ๏ ชื่อสัตว์ที่อยู่ในน้ำ (ปลา)
                ๏ ชื่อสัตว์อื่นๆ (ม้า หมา ลา ช้าง)
                ๏ ญาติพี่น้อง (ย่า ยาย ตา อา น้า หลาน)
                ๏ ส่วนประกอบของร่างกาย (ปาก ขา หน้า ตา หน้าผาก นิ้วกลาง นิ้วนาง)
     ๕. ครูติดบัตรคำให้นักเรียนอ่านคำที่ได้มาทั้งหมดพร้อมๆ กัน
     ๖.  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องรูปสระ-า    และเสียงสระ –า   จากสื่อเสริมการเรียนรู้ดิตอล  ๘กลุ่มสาระ วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

          

          

          

          

          

          

          

          
     ๗. ให้นักเรียนสังเกตวิธีเขียนสระ -า จากแผนภูมิที่ครูติดบนกระดาน ช่วยกันอธิบายวิธีการเขียนครูเขียนสระ -า ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนโดยใช้นิ้วมือลากเส้นบนโต๊ะ
     ๘. ให้นักเรียนเขียนสระ -า ๑๐ ตัว ด้วยลายมือบรรจง ลงในกระดาษที่ครูแจกให้เป็นการบ้าน ครูตรวจสอบผลงานนักเรียน

ชั่วโมงที่  ๒
     ๑.ให้นักเรียนออกเสียง อา และ อะ โดยลากเสียงยาวเพื่อเปรียบเทียบกัน และให้ใช้คำอื่นๆ บ้างเพื่อฝึกออกเสียง เช่น ขะ-ขา ละ-ลา
     ๒.ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาเรื่อง  สระ –า
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/26970-039405/
     ๓. ครูติดบัตรคำบนกระดาน ๔ แถว ดังนี้

          
     ๔. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำบนกระดานทีละแถว แล้วช่วยกันสังเกต โดยใช้คำถาม ดังนี้
                ๏ พยัญชนะต้นของคำในแถวที่ ๑ คือพยัญชนะตัวใด (ม  น)
                ๏ คำ ๒ คำนี้ เขียนสระ -า ไว้ที่ไหน (หลังพยัญชนะต้น)
                ๏ พยัญชนะต้นของคำในแถวที่ ๒ คือพยัญชนะตัวใด (หม หน)
                ๏ คำ ๒ คำนี้ เขียนสระ -า ไว้ที่ไหน (หลังพยัญชนะต้น)
                ๏ พยัญชนะต้นของคำในแถวที่ ๓ คือพยัญชนะตัวใด  (ม  น)
                ๏ พยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสระ -า ได้แก่ ก และ ง เรียกว่าอะไร (ตัวสะกด)
                ๏ เปรียบเทียบกับแถวที่ ๑ และ ๒ สระ -า อยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่ (ตำแหน่งเดิมคือข้างหลังพยัญชนะต้น)
                ๏ คำในแถวที่ ๔ มีพยัญชนะต้นกี่ตัว (๒ ตัว) คือพยัญชนะตัวใด (หม  หน)
                ๏ คำในแถวที่ ๔ ต่างกับคำในแถวที่ ๒ อย่างไร (แถวที่ ๔ มีตัวสะกด)
                ๏ สระ -า ที่อยู่ในคำทั้ง ๔ แถว อยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือไม่  (ตำแหน่งเดียวกัน) คือตำแหน่งใด(หลังพยัญชนะต้น)
     ๕. ให้นักเรียนทำใบงานที่ ๕ เรื่อง การคัดลายมือคำที่ประสมด้วยสระ -า ตามเส้นประ ครูตรวจสอบผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
     ๖. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ สระ -า อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้น

ชั่วโมงที่  ๓
     ๑.ให้นักเรียนศึกษาวีดิโอจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาเรื่อง  สระ –า  นิทานจิ๋ว  ญาติของนานา  ฝึกอ่านสระอา
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/21429-033829/ 
     ๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้
                ๏ นักเรียนมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้คำว่า “ขาว” มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม
     ๓. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ครูแจกบัตรคำที่ไม่มีวรรณยุกต์และบัตรวรรณยุกต์ -่  -้ ให้กลุ่มละ ๑ ชุด (แต่ละกลุ่มจะได้ชุดคำแตกต่างกัน) ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันนำบัตรวรรณยุกต์มาเติมในบัตรคำเพื่อให้ได้คำที่มีความหมายให้มากที่สุด
          
     ๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน โดยนำบัตรคำมาชูให้เพื่อนดู แล้วอ่านออกเสียง จากนั้นบอกความหมายของคำตามความเข้าใจของนักเรียน เพื่อนๆ ในชั้นเรียนช่วยกันตรวจสอบว่ากลุ่มที่ออกมานำเสนอประสมคำได้ครบถ้วน และบอกความหมายถูกต้องหรือไม่ ให้ช่วยกันแสดงความคิดเพิ่มเติม
     ๕. เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่ทำให้คำเปลี่ยนความหมายไปได้ก็คือวรรณยุกต์
     ๖. ครูยกตัวอย่างการเติมวรรณยุกต์ที่ทำให้คำเดิมกลายเป็นคำที่ไม่มีความหมาย เช่น บาน มีความหมาย เมื่อเติมวรรณยุกต์เอกเป็น บ่าน กลายเป็นคำไม่มีความหมาย ดังนั้นครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า วรรณยุกต์ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปได้ แต่วรรณยุกต์ไม่ได้ทำให้คำทุกคำมีความหมาย
     ๗. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยเติมวรรณยุกต์ -่  -้ ให้คำมีความหมาย และเขียนคำที่ประสมจากภาพแล้วบอกความหมายของคำ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
     ๘. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ คำสระ -า บางคำเมื่อเติมวรรณยุกต์จะมีความหมายเปลี่ยนไป

ชั่วโมงที่  ๔
     ๑. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้
                ๏   ด  ว  -า  ประสมเป็นคำอะไรได้บ้าง
     ๒. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน ครูแจกบัตรภาพที่ใช้แทนพยัญชนะ เช่น ภาพเสือ ภาพแหวน เป็นต้น และบัตรสระ -า ตามจำนวนสมาชิกในกลุ่ม ให้นักเรียนกลุ่มละ ๑ ชุด เพื่อช่วยกันประสมคำ
     ๓. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำที่ประสมได้ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ (นักเรียนสามารถใช้บัตรภาพในการประสมคำสลับกันได้ เพื่อให้ได้คำที่หลากหลาย)
     ๔. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอ่านคำที่ประสมได้ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบว่านักเรียนเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่ จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอธิบายความหมายของคำ
     ๕. ให้นักเรียนทำใบงานที่ ๖ เรื่อง การเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบผลงาน
     ๖. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ คำที่ประสมด้วยสระ -า ทุกคนออกเสียงยาว และเขียนสระ -า ไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น
     ๗. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา

 

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


๑. นิทานเรื่อง บ้านยายกับตา
๒.  แผนภูมิแสดงวิธีเขียนสระ -า
๓. บัตรคำ
๔. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม
๕. ภาพ
๖. บัตรคำที่เจาะช่องสำหรับให้เติมสระ
๗.  บัตรวรรณยุกต์
๘. บัตรภาพพยัญชนะต้น
๙. บัตรสระ
๑๐. ใบงานที่ ๕-๖
๑๑. วีดิโอจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาเรื่อง  สระ –า นิทานจิ๋ว ญาติของนานา  ฝึกอ่านสระสระ –า 
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/21429-033829/
๑๒. สื่อดิจิตอล ๘ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เรื่องรูปสระ –า และเสียงสระ –า 
๑๓. วีดิโอจากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาเรื่อง  สระ –า
http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/26970-039405/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนวัดดอนทราย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้