Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 5:49 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 2 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 11,269 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     ฮาร์แวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้อง สัมผัส และมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ และหน่วยแสดงผล
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
ป.4/2   บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1) อธิบายการแสดงผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้
     2) จำแนกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้นได้

 
สาระการเรียนรู้


     1) หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ดังนี้รับข้อมูลเข้าโดยผ่านหน่วยรับเข้าแล้วส่งข้อมูลไปจัดเก็บไว้ยังหน่วยความจำจากนั้นส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อผ่านกระบวนการคำนวณและเปรียบเทียบให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยแสดงผล
     2) การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น เช่น
               - อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น เมาส์ แผงแป้นอักขระ
               - อุปกรณ์ประมวลผล ได้แก่ ซีพียู
               - อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ ลำโพง เครื่องพิมพ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


ความสามารถในการคิด
     1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
     2) ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล        
     3) ทักษะการประเมิน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1.ใฝ่เรียนรู้
2. ตรงต่อเวลา
3. มีความรับผิดชอบ                    
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้


     1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ : การรับข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล จากหนังสือ trueclicklife คอมพิวเตอร์ 4 และสืบค้นเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต
     2. ครูมอบหมายงานแต่ละกลุ่มร่วมกันประกอบโมเดลชุดคอมพิวเตอร์ทรูคลิกไลฟ์
     3. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องแล้วจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบายคำตอบของใบงาน
     4. สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มนำผลงานในใบงานที่ 2 ที่ตนรับผิดชอบมาอภิปรายให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นในกลุ่มฟังและช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
     5. ครูอธิบายความรู้ให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการรับข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1. หนังสือเรียน คอมพิวเตอร์ 4 ทรูคลิกไลฟ์
2. โมเดลชุดคอมพิวเตอร์ทรูคลิกไลฟ์
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
4. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านห้วยแดง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้