Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 20:55 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ (แนวประยุกต์ของดรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 2 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 7,369 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ (แนวประยุกต์ของดรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง งานประดิษฐ์แสนสวย เวลา ุ6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การทำงานประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์  ควรคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
     
ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์
     ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. วางแผนการทำงานประดิษฐ์ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
     2. ทำงานประดิษฐ์ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์

 
สาระการเรียนรู้


     1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  เช่นการประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ 
     2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน
     3. การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


ความสามารถในการคิด
     - ทักษะการคิดวิเคราะห์
     - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
     - กระบวนการวางแผนการทำงาน
     - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีความประหยัด

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่
1-2
     
1. ครูนำผลงานการประดิษฐ์ 2-3 ชิ้น มาแสดงหน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันระดมพลังสมองว่า  กว่าจะเป็นชิ้นงานเหล่านี้ได้  จะต้องมีการวางแผนหรือขั้นตอนในการทำงานอย่างไร
     2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ว่า นอกจากจะใช้วัสดุและเศษวัสดุต่าง ๆ ในการทำแล้ว จะต้องมีการวางแผนและขั้นตอนในการทำ  เพื่อให้งานที่ประดิษฐ์ออกมามีความสวยงามและสมบูรณ์มากที่สุด
     3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์ จากหนังสือเรียน ประกอบคำอธิบายเพิ่มเติมจากครู  โดยมีแนวทางในการสรุปขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์  ดังนี้
          - วางแผน
          - ออกแบบ
          - เลือกวัสดุ
          - ประดิษฐ์
          - ปรับปรุงแก้ไข
     4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้และตัวอย่างงานประดิษฐ์จากใบตองและกระดาษ จากหนังสือเรียน  แล้วครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
     5. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า  ในชั่วโมงต่อไปจะให้นักเรียนฝึกการประดิษฐ์กระทงจากใบตองและประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษ(กระเป๋า)  โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุ   อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

ชั่วโมงที่
4-6
     
1. ครูสอบถามเกี่ยวกับภาระงานที่ได้มอบหมาย  แล้วให้นักเรียนตรวจเช็คความเรียบร้อยของวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์  และให้นักเรียนจัดสถานที่ให้เรียบร้อย
     2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีทำ  และขั้นตอนต่างๆ  จากนั้นครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าขณะทำงานประดิษฐ์ ควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
     3. ครูชี้แจงให้นักเรียนฟังว่า ในขณะทำงานประดิษฐ์ เราควรใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
     4. ใช้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงจากใบตองและประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษ (กระเป๋า) จากสื่อเว็บไซต์ E-Learning ทรูปลูกปัญญา 
     การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/11877-021371/

          
     การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษ (กระเป๋า) http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/3855-007545/

          
     4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
          1.ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง
          2.ประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษ (กระเป๋า)
     5. ครูกำหนดระยะเวลาในการทำงาน  โดยครูคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด  และย้ำเตือนให้นักเรียนระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์
     6. ครูให้สัญญาณก่อนถึงเวลาที่กำหนด 10 นาที  เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขผลงานและเตรียมตัวนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
     7. ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน กลุ่มละประมาณ 5 นาที  เมื่อครบทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมติให้คะแนนผลงานของเพื่อนกลุ่มอื่น  กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทจะเป็นกลุ่มชนะ
     8. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าถึงขั้นตอนการวางแผนและการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อให้กลุ่มอื่นๆ ได้นำวิธีการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป
     9. ครูชมเชยกลุ่มที่ทำงานประดิษฐ์ได้สวยงาม  และให้กำลังใจกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย  ทั้งนี้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานกลุ่ม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง และประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษ(กระเป๋า)
     10. ครูให้นักเรียนแต่ละคนประดิษฐ์  การ์ดอวยพรแสนสวย  โดยให้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากกระดาษเป็นการ์ดอวยพรในโอกาสต่างๆ  แล้วครูนัดหมายการส่งผลงาน

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. ตัวอย่างงานประดิษฐ์
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
4. เว็บไซต์ E-Learning ทรูปลูกปัญญา (http://www.trueplookpanya.com

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านห้วยแดง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้