Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 7:18 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อักษรไทยน่าอ่าน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 2 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 27,412 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อักษรไทยน่าอ่าน (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง อักษรไทยน่าอ่าน เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     ตัวสะกดคือ   ใช้เป็นพยัญชนะท้ายคำหรือท้ายพยางค์ ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามเสียงนั้นๆ เป็นพยัญชนะที่ใช้แทนเสียงมาตราตัวสะกดทั้ง  ๘  เสียง  หรือ  ๘ แม่  มีพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกดทั้ง  ๒  ลักษณะ  ใช้แทนเสียงมาตราตัวสะกด ๘  แม่ ได้แก่แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กง  แม่กน  แม่กม  แม่เกย  แม่เกอว  http://www.slideshare.net/thwarunee/ss-14172439

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ท ๑.๑ ป ๒/๑  อ่านออกเสียงคำคล้องจอง ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้
     ท ๑.๑ ป ๒/๒  อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
     ท ๓.๑ ป ๒/๖  พูดสื่อสารได้ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์
     ท ๓.๑ ป ๒/๗  มีมารยาทในการฟังพูดอ่านเขียน
     ท ๔.๑ ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

 

 
สาระการเรียนรู้


ความรู้ (K)
     ๑. นักเรียนเข้าใจคำที่สะกดตามมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง
     ๒. นักเรียนสามารถบอกคำที่สะกดตรงตามมาตรตัวสะกด
ทักษะ/กระบวนการ (P)
     ๑. นักเรียนเขียนคำตามมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง
     ๒. นักเรียนอ่านคำตามมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง
คุณลักษณะ (A)
     ๑. ความตั้งใจและสนใจในการเรียน
     ๒. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
     ๓. รักความเป็นไทย
     ๔. มีความซื่อสัตย์

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่  ๑
ขั้นนำ

     ๑. ให้นักเรียนร้องบทสักวาพร้อมๆ  กัน https://www.youtube.com/watch?v=27OOFj2ZE2M จากนั้นครูอธิบายถึงความหมายของบทสักวาให้นักเรียนได้เข้าใจ
ขั้นสอน
     ๒. ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่กำหนดมาให้พร้อมๆ  กัน  แล้วให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเพื่ออ่านบัตรคำเป็นรายบุคคล  ครูสังเกตพฤติกรรมการอ่านบัตรคำของนักเรียน
     ๓. จากนั้นให้นักเรียนสังเกตบัตรคำที่ครูนำมาให้นักเรียนอ่านว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง  ครูตั้งคำถามซักถามนักเรียนว่าวันนี้เราเรียนเนื้อหาอะไร  เมื่อสังเกตจากเนื้อหาที่กำหนดมาให้  (ครูเฉลย  มาตราตัวสะกด  มีทั้งหมด  ๘  มาตราและอีก  ๑  แม่  ก  กา)http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/546-00/
     ๔. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามโดยบอกความหมายของมาตราตัวสะกดว่าคืออะไร
     ๕. ให้นักเรียนบอกตัวสะกดจากบัตรคำที่ครูกำหนดให้ว่าอยู่ในมาตราใด
     ๖. ขออาสาสมัครนักเรียนยืนขึ้นเพื่อบอกมาตราตัวสะกดจากบัตรคำที่ครูกำหนดมาให้
ขั้นสรุป
     ๗. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาเรื่องมาตราตัวสะกด http://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/002/007/thai/ test2.htm
          ครูแจกใบงานให้นักเรียนทบทวนมาตรตัวสะกดทั้งหมด  โดยการยกตัวอย่างคำให้ตรงตามมาตรามามาตราละ  ๕  คำแล้วนำมาส่งชั่วโมงถัดไป 

ชั่วโมงที่  ๒
ขั้นนำ

     ๑. นักเรียนร้องบทสักวาพร้อมๆ  กัน  https://www.youtube.com/watch?v=27OOFj2ZE2M เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
ขั้นสอน
     ๒. ให้นักเรียนสรุปความหมายของมาตราตัวสะกด  และคำที่สะกดตรงตามมาตราคืออะไร  โดยมีครูคอยเพิ่มเติมและชี้แนะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นhttp://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/002/007/thai/test2.htm
     ๓. สุ่มนักเรียนออกมาบอกความหมายของมาตราตัวสะกดคืออะไร  มีกี่มาตรา  และได้แก่มาตราใดบ้าง
     ๔. นักเรียนและครูร่วมกันตกลงกติกามารยาทในการทำกิจกรรม คือ
          ๔.๑  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  ๓  กลุ่ม ๆละเท่าๆ กัน
          ๔.๒  นั่งประจำที่กลุ่มที่กำหนดไว้ให้  แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีการทำอย่างไรให้ได้คำตรงตามมาตราได้มากที่สุด
           ๔.๓  ให้สัญญาณนักเรียนกลับนั่งที่เดิม  แล้วฟังสัญญาณให้รีบออกมาเขียนคำศัพท์ตรงตามมาตราตัวสะกดบนกระดาน  กลุ่มใดได้คำและถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ
           ๔.๔  ครูให้สัญญาณนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและตั้งใจ ครูสังเกตพฤติกรรม
           ๔.๕หมดเวลาให้สัญญาณนักเรียนหยุดและกลับนั่งที่เดิม  แล้วร่วมกันเฉลยและสรุปคำที่เขียนบนกระดาน
     ๕. ตัวแทนนักเรียนออกมารับใบงาน  จากครูเพื่อทำชิ้นงานโดยให้นักเรียนเลือกคำที่อยู่บนกระดานแล้วนำมาใส่ให้ตรงกับช่องมาตราตัวสะกดให้ถูกต้อง/เพิ่มเติมจากข้างนอกที่รู้ก็ได้
ขั้นสรุป
     ๖. นักเรียนร่วมสรุปกิจกรรมที่ทำไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง  และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือปัญหาที่เจอควรมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

ชั่วโมงที่  ๓
ขั้นนำ

     ๑. นักเรียนทบทวนความหมายของตัวสะกด  และการสะกดตรงตามมาตราให้สมาชิกได้ฟังและเข้าใจอีกครั้งก่อนถึงบทเรียน http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/546-00/
ขั้นสอน
     ๒. ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่กำหนดให้ พร้อมกัน  แล้วให้บอกด้วยว่าคำที่อ่านตรงตามมาตราตัวสะกดแม่ใด
     ๓. ให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นแล้วอ่านบัตรคำเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งบอกคำที่อ่านว่าตรงกับมาตราตัวใด
     ๔. เมื่อนักเรียนอ่านบัตรคำเสร็จแล้วให้ร่วมกันแยกคำว่าตรงตามมาตราตัวสะกดเป็นอย่างไรและไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดคืออะไร  และมีแม่ใดบ้าง  (ไม่ตรงมาตราตัวสะกด  คือ  แม่กก  แม่กด  แม่กบ  แม่กน  เนื่องจากมีพยัญชนะตัวอื่นสามารถใช้แทนเสียงมาตราตัวสะกด  ๘  แม่)
     ๕. ให้นักเรียนคิดคำขึ้นมาคนละ  ๑  คำ  ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด  แล้วให้ทุกคนยืนขึ้นแล้วบอกคำที่ตนเองนึกขึ้นมา จากนั้นครูจดบันทึกบนกระดาน
     ๖. ให้นักเรียนแยกคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดออกมาอย่างชัดเจน  จากนั้นครูอธิบายคำเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ขั้นสรุป
     ๗. นักเรียนร่วมสรุปเนื้อหาและกิจกรรมที่ทำไป  และให้นักเรียนทำรับใบงานจากครูเพื่อนำไปบันทึกคำที่ไม่ตรงตามมาตราบนกระดานและเพิ่มเติมจากแบบเรียน 

ชั่วโมงที่  ๔
ขั้นนำ

     ๑. ให้สัญญาณนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายตามอิสระประกอบเพลง  ๓  เที่ยว https://www.youtube.com/watch?v=3EBqqZyb71o จากนั้นให้นักเรียนทำสมาธิ
ขั้นสอน
     ๒. ให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่กำหนดให้ พร้อมกัน  แล้วให้บอกด้วยว่าคำที่อ่านตรงตามมาตราพร้อมทั้งบอกตัวสะกดตามแม่ต่างๆ และไม่ตรงตามมาตรา
     ๓. ให้นักเรียนตอบคำถามจากครูโดยนำเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาสรุปอีกครั้ง
     ๔. นักเรียนตกลงกติกามารยาทในการทำแบบทดสอบที่กำหนดให้
     ๕. ให้สัญญาณนักเรียนในการจัดสถานที่เพื่อทำแบบทดสอบ  จากนั้นให้นักเรียนนั่งประจำที่ของตนเอง
     ๖. ครูแจกแบบทดสอบให้นักเรียนทำพร้อมๆ กัน  โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
     ๗. เมื่อหมดเวลา  ครูให้สัญญาณนักเรียนเก็บแบบทดสอบส่งคืนครู
ขั้นสรุป
     ๘. นักเรียนและครูร่วมสรุปเนื้อหาและการทำแบบทดสอบ  และเสนอแนะพฤติกรรมนักเรียนขณะทำแบบทดสอบว่าควรปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง

 
การวัดผลและประเมินผล


ชิ้นงาน/ภาระงาน
     ๑.แบบฝึกหัดการเขียนตามมาตราตัวสะกดhttp://www.kanchit.net/index.php?option=com_content&view=category&id=72:2&Itemid=65&layout=default ที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์ -  ตรวจแบบฝึกหัด
     ๒.  แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม -  แบบสังเกตพฤติกรรม
     ๓.  แบบทดสอบ -  ตรวจแบบทดสอบ

การประเมิน
     ประเด็นการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม    ดี  พอใช้   น้อย    น้อยที่สุด
          ๑. เขียนคำได้ถูกต้อง
          ๒. ตั้งใจและสนใจเรียน
          ๓. ตรงต่อเวลา
          ๔. ทำงานสะอาดเรียบร้อย
          ๕. มีความซื่อสัตย์ 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


๑. บัตรคำตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
๒. หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ  ชั้น ป.๒
๓. สื่อการสอนจากเว็บ
     https://www.youtube.com/watch?v=3EBqqZyb71o
     http://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/002/007/thai/test2.htm
     http://www.mu.ac.th/e-QuizMarie/html/002/007/thai/test2.htm
     https://www.youtube.com/watch?v=27OOFj2ZE2M
     http://www.slideshare.net/thwarunee/ss-14172439
     http://www.kanchit.net/index.php?option=com_content&view=category&id=72:2&Itemid=65&layout =default
     http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/546-00/

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านห้วยแดง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้