Log in | วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 | 8:16 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Inside a Kitchen (แนวประยุกต์ของดรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 2 พ.ย. 2558
โหวต : | เข้าชม : 6,397 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Inside a Kitchen (แนวประยุกต์ของดรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง What’s in the Kitchen? เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำอาหาร เช่น Food Processor, stove, Microwave, Sink, Dishwasher, Pan, Pot, Grater, Rice Cooker, Potholder

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
     สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

           ต.1.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
           ต.1.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
           ต.1.3   ป.6/1
     สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
           ต.2.1   ป.6/1, ป.6/3
           ต.2.2   ป.6/1
     สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
           ต.3.1   ป.6/1
     สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก
           ต.4.1   ป.6/1
           ต.4.2   ป.6/1 

จุดประสงค์การเรียนรู้
     จุดประสงค์ปลายทาง
          นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ บอกความหมาย พูดบทสนทนาถามตอบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการทำอาหารจากประโยคที่กำหนดให้ และผันกริยาตามประธานได้อย่างถูกต้อง
     จุดประสงค์นำทาง
          1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำอาหารที่กำหนดได้
          2. นักเรียนสามารถบอกความหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำอาหารที่กำหนดได้
          3. นักเรียนสามารถพูดบทสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำอาหารที่กำหนดได้
          4. นักเรียนสามารถผันกริยาตามประธานได้
 
สาระการเรียนรู้


Phonics / Pronunciation
     /ar/  :  Car  Star
Vocabulary
     Food Processor, Stove, Microwave, Sink, Dishwasher, Pan, Pot, Grater, Rice Cooker, Potholder
Sentence Pattern / Grammar
     There are pots and pans in my kitchen.
     My family does the washing in the sink.
     We have a stove and a microwave.
Function
     1. Asking and answering information about electric device.
     2. Describing, identifying and talking about electric device. 
     3. Understand how to use subject-verb agreement

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

     1. คุณครูทักทายและแนะนำตัว เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการทักทาย ได้แก่ “ Hi. Kid / everyone / students ” หรือ “ Hello. Kid / everyone / students ” สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน
     2. คุณครูแนะนำหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English Genius P.6 Semester 1 ซึ่งหนังสือประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัด นิทาน และบัตรคำซึ่งเป็นการ์ดเสริมทักษะนอกห้องเรียน นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ฝึกภาษาอังกฤษกับผู้ปกครองที่บ้านได้

ขั้นสอน
กิจกรรมที่ 1 : Pre-test Unit 1
     1. คุณครูให้นักเรียนทำ Pre-test Unit 1 เรื่อง Inside a Kitchen โดยให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
     2. ครูบันทึกคะแนนหลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบเสร็จ
กิจกรรมที่ 2 : Fun Dialogue
     
1. คุณครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียนและถามนักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทำอาหาร พร้อมทั้งเปิดไฟล์ Audio 01 : Fun Dialogue ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตามบทสนทนาโดยนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
     2. คุณครูสรุปบทสนทนาและถามคำถามตามเหมาะสม
กิจกรรมที่ 3 : Fun Vocabulary
     1. คุณครูแนะนำคำศัพท์ด้วยบัตรคำพร้อมกับเปิดไฟล์ Audio 02 : Fun Vocabulary ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตามบทสนทนาโดยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English Genius P.6 Semester 1 ได้
     2. คุณครูให้นักเรียนปิดหนังสือจากนั้นสุ่มเลือกและหยิบบัตรคำให้นักเรียนพูดคำศัพท์ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเล่นกิจกรรม Six Second drill
     3. คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรม Six Second drill ดังนี้
          - คุณครูนำบัตรคำได้แก่ food processor, stove, microwave, sink, dishwasher, pan, pot, grater, rice cooker, potholder ออกมาและแสดงให้นักเรียนดูพร้อมกับออกเสียงตามช้า ๆ
          - คุณครูสลับบัตรคำให้เร็วขึ้นและแสดงให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนออกเสียงตามให้ถูกต้องโดยครูสามารถสลับบัตรคำให้เร็วมากกว่าเดิมและแสดงให้นักเรียนดูเพื่อให้นักเรียนออกเสียงตาม ได้แก่ food processor, stove, microwave, sink, dishwasher, pan, pot, grater, rice cooker, potholder 
กิจกรรมที่ 4 :  Fun Grammar
     
1. คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนต่อไปโดยสอนโครงสร้างไวยากรณ์
     2. คุณครูให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคและถามตอบตอบในบทเรียน Fun Dialogue
     3. คุณครูอธิบายเรื่อง subject-verb agreement คือการทำให้ verb เปลี่ยนไปตามรูปประธาน
          3.1 ประธานที่เป็นเอกพจน์ใช้กับ verb ที่เป็นเอกพจน์และประธานที่เป็นพหูพจน์ใช้กับ verb ที่เป็นพหูพจน์ เช่น I am      She is  They are (ดูวิดีโอการสอนเรื่อง การใช้ There is, There are, some, any จากเว็บไชต์ทรูปลูกปัญญา)
          3.2 การใช้ there is กับคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือคำนามนับไม่ได้ ในขณะที่ there are ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ เช่น There is a rice cooker in my kitchen. There are pots and pans in my kitchen.
          3.3 irregular verb หรือ กริยาปกติ เช่น verb to be / verb to do / verb to have ต้องเปลี่ยนรูปตามประธาน เช่น Verb to be        > I am  
                            > He / She / It is
                            > You / We / They are
      Verb to do       > I / You / We / They do
                            > He / She / It  does
      Verb to have    > I / You / We / They have
                            > He / She / It  has
      (นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English Genius P.6 Semester 1 เพื่อดูเนื้อหาในหนังสือเรียนตามที่คุณครูสอนได้)
กิจกรรมที่ 5 :  Fun Phonics
     
1. คุณครูเปิดไฟล์ Audio /ar/ 03 : Fun Phonics ให้นักเรียนฟังและออกเสียงตาม
     2. คุณครูนำบัตรคำชูให้นักเรียนดูและให้นักเรียนอ่านสะกดตาม car star
กิจกรรมที่ 6 :  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
     คุณครูอธิบายวิธีการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน (Exercise ที่ Lesson 1 :  What’s in the Kitchen? ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English Genius P.6 Semester 1จากนั้นให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ขั้นสรุป
     คุณครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในวันนี้ ซึ่งคุณครูสามารถนำบัตรคำได้แก่ food processor, stove, microwave, sink, dishwasher, pan, pot, grater, rice cooker, potholder มาใช้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English Genius P.6 Semester 1
2. Pre-test Unit 1
3. Audio 01 : Fun Dialogue
4. Audio 02 : Fun Vocabulary
5. บัตรคำ
6. Audio 03 : Fun Phonics /ar
7. เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/29390-041856/

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านห้วยแดง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้