Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 5:07 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก   ระดับชั้น : อ.2
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,048 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

       วิธีการประกอบอาหารสามารถทำได้หลายวิธี  มีการต้ม  การทอด  การผัด  การนึ่ง  การย่าง  ฯลฯ

 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์เพื่อให้เด็ก

1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะและจินตนาการประกอบอุปกรณ์ได้

2. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์ได้

3. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะและจินตนาการอย่างมีทิศทางและมีระดับได้

4. สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเองได้

5. รู้จักวิธีการประกอบอาหาร

6. เล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการได้

7. ร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

8. ร่วมปฏิบัติตนในการเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

9. ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

10. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

11. เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

12. ถามคำถาม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ได้

13. รักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน

14. แสดงความรู้สึกและอารมณ์เหมาะสมกับเหตุการณ์

15. เขียนชื่อตนเองได้

16. สามารถสังเกตและเปรียบเทียบรายละเอียดของภาพ

17. ชื่นชมและแสดงออกในการออกกำลังกาย

18. ชื่นชมและแสดงออกในการเคลื่อนไหว

19. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

20. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

21. สนทนาเกี่ยวกับสัตว์What’s animal do you like? lion, tiger, bear, monkey, dog ,rat ฯลฯ

 

 
สาระการเรียนรู้

                วิธีการประกอบอาหาร

                การดูแลตนเอง

 
กิจกรรมการเรียนรู้

                 ครูทบทวนภาษาอังกฤษ  A-Z  ให้เด็ก ๆ ท่องปากเปล่า โดยดูแผ่นภาพประกอบ  สนทนาเกี่ยวกับสัตว์

What’s animal do you like? lion, tiger, bear, monkey, dog ,rat ฯลฯ

 1.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

       1.1 แนะนำเครื่องให้จังหวะโดยใช้คาราโอเกะเพลง “ยินดีที่พบกัน” เพลง” สัญญา”

       1.2 ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับจังหวะที่จะใช้เป็นสัญญาณดังนี้  สัญญาณ   “ช้า”ให้

เคลื่อนไหวช้า สัญญาณ  “เร็ว”ให้เคลื่อนไหวเร็ว  สัญญาณ   “หยุด”ให้หยุดการเคลื่อนไหว

       1.3 แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  3-5  คน  มีอุปกรณ์ริบบิ้นประกอบการเคลื่อนไหว

โดยให้เด็กเคลื่อนไหวทีละกลุ่ม  เน้นการใช้พื้นที่  ทิศทางและระดับ ในการเคลื่อนไหว

       1.4 เด็ก ๆ เลือกบริเวณพื้นที่เฉพาะตัวเคลื่อนไหวตามสัญญาณที่ตกลงกันไว้

       1.5 เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมในข้อ 1.4  ซ้ำอีก

 2.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

       2.1 ให้เด็กอาสาสมัคร  4 - 5  คน  บอกชื่ออาหารที่รับประทานตอนเช้าก่อนมาโรงเรียน

       2.2  เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงวิธีการประกอบอาหารชนิดต่างๆ

       2.3  เด็กและครูร่วมกันประกอบอาหารด้วยวิธีต่างๆ เช่น  ทอด  ต้ม  ผัด  นึ่ง  ย่าง  โดยเลือกปฏิบัติการประกอบอาหารชนิดเดียวกันเพียงหนึ่งวิธี  อีก  2  วิธีให้นำอาหารสำเร็จหรือภาพมาให้เด็กดู  และให้เด็กสังเกตว่า  อาหารแต่ละวิธี  มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

       2.4  เด็กและครูร่วมกันสรุปข้อคิดเห็นจากการสังเกต  และแบ่งอาหารให้เด็กรับประทานร่วมกัน

 3.  กิจกรรมสร้างสรรค์    

       -  แบ่งกลุ่มงานสร้างสรรค์ ออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 

            กิจกรรมที่  1 หนูน้อยน่ารัก         

     1. ใช้วัตถุปลายแหลมหรือลวดเสียบกระดาษเป็นเส้นต่างๆ ในใบกิจกรรมโดยไม่ควรกดแรงจนกระดาษขาด 

     2. ระบายสีด้วยสีไม้หรือสีเทียนหลายๆ สีตามต้องการ  จะปรากฏลายขึ้นมา

     3.  ตัดออกเป็นชิ้นส่วนและติดลงในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งให้เป็นรูปคน

     4.  วาดภาพประกอบตามความต้องการ

            กิจกรรมที่  2  แมลงน้อยลายสวย

     1. ตัดเศษกระดาษแข็งเป็นช่อง 

     2. นำกระดาษที่ตัดเป็นช่องวางกระดาษสีขาวใช้สีไม้ขีดเป็นเส้นไขว้ไปมาด้วยสีหลายๆสี

     3. ยกกระดาษขึ้นและวาดภาพต่อเติมเป็นแมลงอย่างสร้างสรรค์

             กิจกรรมที่  3  งานปั้นดินน้ำมัน  กิจกรรมการปั้นตามความคิดและจินตนาการของตนเอง

    4.  เด็ก ๆ เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มงาน  อย่างอิสระและตามความสนใจของตนเอง

    5. เมื่อทำเสร็จแล้ว เด็ก ๆ เขียนชื่อตนเองในชิ้นงาน  และนำเสนอผลงาน ของตนเอง

    6.  เด็กและครูร่วมกันประเมินผลงาน  ครูเสริมแรงด้วยการกล่าวชื่นชมผลงาน และให้

กำลังใจในการนำเสนองานของเด็ก ๆและทำกิจกรรมท้ายบทรียนที่ 8(True Click Life)

    7. เมื่อเลิกทำกิจกรรมแล้วต้องช่วยกันจัดเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง

 4.  กิจกรรมเสรี  

       4.1  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   ครูอาจใช้เวลาประมาณ  5 – 10  นาที ทุกวัน อ่านนิทาน  คำคล้องจอง หรือหนังสือภาพที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ฟัง  มีกิจกรรมการสนทนา การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม จากเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง  นอกจากครูอ่านให้ฟังแล้ว เด็ก ๆ อาจอ่านเป็นกลุ่มหรืออ่านคนเดียว  ในมุมหนังสือหรือมุมอ่าน

       4.2  เด็ก ๆ เล่นตามมุมประสบการณ์ในชั้นเรียนตามความพอใจ  เช่น  มุมบ้าน       

มุมหนังสือ  มุมหมอ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบล็อก ฯลฯ

       4.3  เด็ก ๆ เก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย เมื่อเลิกเล่นแล้ว

 5.  กิจกรรมกลางแจ้ง

       5.1  เด็กและครูร่วมทำข้อตกลงเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน

       5.2  แนะนำการเล่น   เกมแมงมุม  โดยฝึกร้องเพลงให้ได้ก่อน  แล้วมีขั้นตอนการเล่น  ดังนี้

                        -    แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ ละ   ๓ - ๕  คน  นั่งใต้ร่มไม้ในบริเวณสนามเด็กเล่น

                        -   ผู้เล่นคนหนึ่งเอามือวางกับพื้นข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้หยิบหลังมือข้าที่วางไว้แล้วกรีดนิ้วให้กระจาย

                        -   คนอื่น  ๆ   หยิบหลังมือกันต่อ ๆ  ซ้อนขึ้นไปพร้อมกับท่องคำคล้องจอง “แมงมุม” ทำมือโหย่งขึ้นลงตามจังหวะ   พอจบกระแทกเสียงตอนจบ   ปล่อยมือทั้งหมดลงอย่างเร็ว

       5.3  หลังเลิกเล่นเด็ก ๆ ทำความสะอาดร่างกายและกลับเข้าชั้นเรียน

 6.  เกมการศึกษา

       6.1  แนะนำและสาธิตวิธีการเล่น เกมภาพตัดต่ออาหารประเภทเนื้อ  นม  ไข่

       6.2  เด็ก ๆ เล่นเกมชุดใหม่สลับกับเกมที่เคยเล่นมาแล้ว

       6.3  เมื่อเลิกเล่นเด็ก ๆ จัดเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

 
การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
 วิธีการวัด เครื่องมือ
 

1.การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะและจินตนาการประกอบอุปกรณ์

 

1. การสังเกต

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

2. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างมีจินตนาการและสร้างสรรค์

 

2. การบันทึก

 

2. แบบบันทึก

 

3. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะและจินตนาการอย่างมีทิศทางและมีระดับ

 

3. การตรวจผลงาน

 

3. แบบฝึก

 

4. การสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง

 

4. การสอบถาม

 
 

5.การรู้จักวิธีการประกอบอาหาร

   
 

6.การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการ

   
 

7. ความร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

   
 

8. การร่วมปฏิบัติตนในการเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

   
 

9. การร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ

   
 

10. การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

   
 

11. การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

   
 

12. การถามคำถาม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ