Log in | วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 | 22:30 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก   ระดับชั้น : อ.2
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 604 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

       การเลือกรับประทานอาหารควรรับประทานให้ครบ  5  หมู่ ดื่มนมเป็นประจำทุกวัน  รับประทานอาหารที่สะอาด  ไม่รับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัด  และเปรี้ยวจัด  และไม่รับประทานอาหารที่ใส่สี  อาจจะเป็นพิษต่อร่างกาย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์เพื่อให้เด็ก

1. เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ หรือสัญญาณหรือคำสั่งได้

2. สร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเองได้

3. การเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

4. เล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการได้

5. ร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

6. ร่วมปฏิบัติตนในการเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

7. เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

8. ถามคำถาม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ร่างกายแข็งแรงได้

9. รักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน

10. แสดงความรู้สึกและอารมณ์เหมาะสมกับเหตุการณ์

11. สังเกตสิ่งที่เหมือนหรือต่างกันได้

12. ความมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อ  การแบ่งปัน

13. มีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ

14. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

15. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

16. ฝึกลีลามืออักษร C – cat

17. ท่อง A-Z  ได้

 

 
สาระการเรียนรู้
      การเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม
 
กิจกรรมการเรียนรู้

        ครูนำภาพประกอบตัวอักษรภาษาอังกฤษ  A-Z  ให้เด็ก ๆ อ่านตามครู ทบทวน 2-3 รอบ

 1.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

          ครูเปิดคาราโอเกะ เพลง “ยินดีที่พบกัน “ เพลง “สัญญา”เด็กร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลง

            1.1  กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ  บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ เมื่อได้ยินสัญญาณ  หยุด  ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที

            1.2  แบ่งเด็กเป็น   5  กลุ่ม   ให้แต่ละกลุ่มเลือกเป็นอาหารที่มีประโยชน์กลุ่มละ  1    ชนิด  เช่น   กลุ่มข้าว     กลุ่มเนื้อ     กลุ่มนม    กลุ่มผักสด    กลุ่มผลไม้    เป็นต้น

            1.3   ให้เด็กตกลงว่า  ถ้าได้ยินสัญญาณชนิดใด  ให้กลุ่มใดเคลื่อนไหว  เช่น   เสียงกลองให้กลุ่มเนื้อเคลื่อนไหว    เสียงฉิ่งให้กลุ่มข้าว   เคลื่อนไหว   

            1.4    เคาะสัญญาณตามที่ตกลงกัน   โดยเคาะสลับกันไป  ให้เด็กปฏิบัติตามสัญญาณ

 2.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

            2.1 ให้เด็กฝึกลีลามืออักษร C – cat

            2.2  เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง “อาหารดี”

            2.3  เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

            - เน้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ไม่กินของหมักดอง, ไม่กินอาหารที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด

            2.4   ให้เด็กแสดงความคิดเห็นและสรุปถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  

 3.  กิจกรรมสร้างสรรค์

            -  แบ่งกลุ่มงานสร้างสรรค์ ออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 

            กิจกรรมที่  1 นาฬิกา      

     1. ใช้แผ่น  CD วางลงบนกระดาษขาว  และใช้เศษสีเทียนวางแนวนอนลากตามขอบ CD 

     2. ใช้สีไม้ตกแต่งภาพเป็นนาฬิกาตามรูปแบบที่เด็กๆเคยพบเห็น

             กิจกรรมที่  2  ปลาลายสวย

     1. วางกระดาษบนวัตถุที่มีพื้นผิวเป็นลวดลาย  เช่น  เสื่อ  ตะแกรง  พื้นปูนขรุขระ ฯลฯ 

     2. ใช้เศษสีเทียนด้านข้างลากเส้นเป็นตารางลงในกระดาษขาว  จะปรากฎลวดลายขึ้นมา

     3. พลิกกระดาษอีกด้าน  วาดภาพปลาและตัด  ติดลงในกระดาษกิจกรรมที่  3  งานปั้นดินน้ำมัน  กิจกรรมการปั้นตามความคิดและจินตนาการของตนเอง

     4.  เด็ก ๆ เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มงาน  อย่างอิสระและตามความสนใจของตนเอง

     5. เมื่อทำเสร็จแล้ว เด็ก ๆ เขียนชื่อตนเองในชิ้นงาน  และนำเสนอผลงาน ของตนเอง

     6.  เด็กและครูร่วมกันประเมินผลงาน  ครูเสริมแรงด้วยการกล่าวชื่นชมผลงาน และให้กำลังใจในการนำเสนองานของเด็ก ๆและทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ 7(True Click Life)

     7. เมื่อเลิกทำกิจกรรมแล้วต้องช่วยกันจัดเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง

 4.  กิจกรรมเสรี  

       4.1  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ครูอาจใช้เวลาประมาณ  5 – 10  นาทีทุกวัน อ่านนิทาน

คำคล้องจอง หรือหนังสือภาพที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ฟัง มีกิจกรรมการสนทนา การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม จากเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง  นอกจากครูอ่านให้ฟังแล้ว เด็ก ๆ อาจอ่านเป็นกลุ่มหรืออ่านคนเดียว ในมุมหนังสือหรือมุมอ่าน

       4.2  เด็ก ๆ เลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ในชั้นเรียน เช่น  มุมบ้าน  มุมหนังสือ

มุมหมอ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบล็อก ฯลฯ

       4.3  เมื่อเลิกเล่นเด็ก ๆ และครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเล่นตามมุม

       4.4  เด็ก ๆ ช่วยกันจัดเก็บของเล่นไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย

 5.  กิจกรรมกลางแจ้ง

       5.1  เด็กและครูร่วมทำข้อตกลงเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน

       5.2  เด็ก ๆ อบอุ่นร่างกาย โดยให้อาสาสมัครออกมาทำท่านำในการอบอุ่นร่างกาย

ด้วยความคิดของตนเอง  2 – 3 คน

        5.3  ครูแนะนำวิธีการเล่นเกมรถไฟ      ให้เด็กเล่นเกมตามขั้นตอนต่อไปนี้

                        -     แบ่งเด็กเป็นคู่ ๆ  ให้เหลือไว้  1   คน   แต่ละคู่จับเอวกันเป็นขบวนรถไฟ   คนที่อยู่หัวแถวเป็นหัวจักร   คนที่สองเป็นตู้โดยสาร

                        -     ขบวนรถไฟเริ่มวิ่ง   ฉึก   ฉัก    ไปรอบ ๆ  สนาม

                        -     ผู้เล่นที่ไม่มีคู่   พยายามจะจับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในขบวนรถไฟ   ถ้าทำได้ผู้ไล่จับจะเข้าไปแทนที่คนที่ถูกจับได้   คนที่ถูกออกจากขบวนรถไฟ   ก็ต้องวิ่งไล่จับผู้เล่นรถไฟขบวนต่อไป

       5.4   ปล่อยให้เด็กได้เล่นโดยอิสระ  5- 10   นาที  เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้หยุดเล่นและทำความสะอาดร่างกาย กลับเข้าชั้นเรียน

 6.  เกมการศึกษา

       6.1  ครูอธิบายการเล่นเกมการเรียงลำดับขนาดกล่องนมจากเล็กไปหาใหญ่

       6.2  เด็กเล่นเกมโดยสลับกันเล่นเกมใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว เมื่อเล่นเกมเสร็จเด็ก ๆ  ช่วยกันจัดเก็บเกมให้เรียบร้อย

 
การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการวัด
เครื่องมือ
 

1. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ หรือสัญญาณหรือคำสั่ง

 

1. การสังเกต

 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

 

2. การสร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง

 

2. การบันทึก

 

2. แบบบันทึก

 

3. การเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม

 

3. การตรวจผลงาน

 

3. แบบฝึก

 

4. การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการ

 

4. การสอบถาม

 
 

5. ความร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

   
 

6. การร่วมปฏิบัติตนในการเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

   
 

7.การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

   
 

8. การถามคำถาม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ

   
 

9. การรักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน

   
 

10. การแสดงความรู้สึกและอารมณ์เหมาะสมกับเหตุการณ์

   
 

11. การสังเกตสิ่งที่เหมือนหรือต่างกัน

   
 

12. การรักษาความสะอาดร่างกายได้เหมาะสมกับวัย