Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 7:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก   ระดับชั้น : อ.2
โพส : วันที่ 30 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 605 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารดีมีประโยชน์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
        อาหารที่มีประโยชน์  และมีความจำเป็นต่อร่างกาย  ได้แก่  อาหารประเภทข้าว  เนื้อสัตว์  ไข่  นม  ถั่ว  ผัก  ผลไม้  และไขมัน
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะและจินตนาการได้

 2. สร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเองได้

 3. บอกอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย  และจำแนกประเภทของอาหารได้

 4. เล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการได้

 5. ร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

 6. ร่วมปฏิบัติตนในการเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

 7. เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

 8. ถามคำถาม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้

 9. รักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน

 10. เขียนชื่อตนเองได้

 11. เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้คล่องแคล่ว

 12. สามารถจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันได้

 13. ความมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อ  การแบ่งปัน

 14. มีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ

 15.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 16. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

 17. ชื่นชมและแสดงออกในการเคลื่อนไหว

 18. พูดทักทายภาษาอังกฤษได้

 

 
สาระการเรียนรู้

               ประเภทของอาหาร

               ประโยชน์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 
กิจกรรมการเรียนรู้

             ครูพูดทักทาย  good morning (สวัสดีตอนเช้า) good afternoon(สวัสดีตอนบ่าย)  thank you (ขอบคุณ) excuse me (ขอโทษ)

 1.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

           ครูเปิดคาราโอเกะ เพลง “ ยินดีที่พบกัน “ เพลง สัญญา เด็กร่วมกันร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลง

       1.1 กิจกรรมพื้นฐานให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่ว ๆ  บริเวณอย่างอิสระตามจังหวะ  เมื่อได้ยินสัญญาณ  หยุด  ให้หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันที

       1.2  เด็กและครูร่วมกันกำหนดมุมภายในห้องเป็น   4  มุม   ดังนี้

            -       มุมที่   1   เป็นอาหาร            -       มุมที่   2  เป็นที่อยู่อาศัย

            -       มุมที่   3   เป็นเครื่องนุ่งห่ม    -       มุมที่   4   เป็นยารักษาโรค

        1.3   ให้เด็กเคลื่อนไหวอิสระไปทั่ว ๆ   บริเวณ เมื่อได้ยินสัญญาณ  หยุด   ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง    เช่น     เด็กต้องการอะไรเป็นลำดับที่  1  ,  เด็กต้องการอะไรเป็นอันดับที่  2  แล้วบอกเหตุผล  ( เด็กอาจจะต้องการไม่เหมือนกัน  แล้วแต่เด็ก )

         1.4   ให้ปฏิบัติตามข้อ 1.3 ซ้ำอีก

 

2.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                        2.1 แบ่งเด็กเป็น  2 กลุ่ม   เป็นกลุ่มอาหารคาว   และอาหารหวาน  จนเป็นที่เข้าใจ  ครูนำภาพ

อาหารประเภทต่าง ๆ  วางปะปนกันบนชั้นวางของในมุมต่าง ๆ

                        2.2  เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกหาภาพอาหารที่ตรงกับซึ่งกลุ่มของตน  เด็ก ๆ  ช่วยกันตรวจว่าเลือกและรวบรวมมาได้ถูกต้อง   หรือไม่  ครูช่วยสรุปอีกครั้ง

                        2.3  เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดสำรับคาว – หวาน  เป็นอาหารหลัก  กลุ่มละ   1   สำรับ  โดยใช้ภาชนะใส่อาหารจำลอง

                         2.4  เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายผลงานของตนให้เด็กกลุ่มอื่น ๆ  และครูฟังและช่วยวิจารณ์ผลงาน   โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้อธิบายและผู้วิจารณ์สลับกันจนครบ     

 

 3.  กิจกรรมสร้างสรรค์

              -  แบ่งกลุ่มงานสร้างสรรค์ ออกเป็น  3  กลุ่ม คือ 

              กิจกรรมที่  1  นกน้อย                                                       

     1. นำกระดาษครึ่งวงกลมมาตัดครึ่งเป็น  2  ส่วน 

     2. นำชิ้นส่วนที่ตัดมาต่อกันในด้านที่เป็นด้านตรง

     3. ตกแต่งภาพเป็นนกและภาพประกอบให้สัมพันธ์กัน

               กิจกรรมที่  2  ดอกไม้งาม

     1. นำเศษสีเทียนด้านข้างลากเป็นเส้นตรง 

     2. ตัดกระดาษเส้นสีเทียนและตัดเป็นท่อนๆ

     3. นำกระดาษที่ตัดมาติดลงในกระดาษขาว  ในตำแหน่งตามที่ต้องการ

     4. ใช้สีไม้  หรือสีเทียนตกแต่งเป็นก้าน  ใบ  และเกสรให้สวยงาม

               กิจกรรมที่  3  งานปั้นดินน้ำมัน  กิจกรรมการปั้นตามความคิดและจินตนาการของตนเอง

    5.  เด็ก ๆ เลือกปฏิบัติกิจกรรมตามกลุ่มงาน  อย่างอิสระและตามความสนใจของตนเอง

    6. เมื่อทำเสร็จแล้ว เด็ก ๆ เขียนชื่อตนเองในชิ้นงาน  และนำเสนอผลงาน ของตนเอง

    7.  เด็กและครูร่วมกันประเมินผลงาน  ครูเสริมแรงด้วยการกล่าวชื่นชมผลงาน และให้

กำลังใจในการนำเสนองานของเด็ก ๆและทำกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ 7(True Click Life)

    8. เมื่อเลิกทำกิจกรรมแล้วต้องช่วยกันจัดเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกครั้ง

 

 4.  กิจกรรมเสรี    

                 4.1  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   ครูอาจใช้เวลาประมาณ  5 – 10  นาที ทุกวัน อ่านนิทาน

คำคล้องจอง หรือหนังสือภาพที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ฟัง  มีกิจกรรมการสนทนา การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม จากเรื่องที่ครูอ่านให้ฟัง  นอกจากครูอ่านให้ฟังแล้ว เด็ก ๆ อาจอ่านเป็นกลุ่มหรืออ่านคนเดียว  ในมุมหนังสือหรือมุมอ่าน

                 4.2  เด็ก ๆ เลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ในชั้นเรียนตามความพอใจของตนเอง   เช่น 

มุมหมอ  มุมบ้าน  มุมบล็อก  มุมวิทยาศาสตร์  มุมหนังสือหรือมุมอ่าน  ฯลฯ

                  4.3  เมื่อเลิกเล่นเด็ก ๆ ช่วยกันจัดเก็บของเล่นไว้ตามมุมให้เรียบร้อย

 

 5.  กิจกรรมกลางแจ้ง

                   5.1  เด็กและครูร่วมทำข้อตกลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นร่วมกัน 

การระมัดระวังความปลอดภัยในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน

                   5.2  เด็ก ๆ อบอุ่นร่างกาย โดยให้อาสาสมัครออกมาทำท่านำในการอบอุ่นร่างกาย

ด้วยความคิดของตนเอง  2 – 3 คน

                   5.3  สนทนากับเด็ก    เกี่ยวกับ การเล่นเกมแมวจับหนู

                   5.4  จัดให้เด็กได้เล่นเกมแมวจับหนู  และปล่อยให้เด็กได้เล่นโดยอิสระ 5- 10   นาที 

                   5.5  เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดให้เลิกเล่นเด็ก ๆ ทำความสะอาดร่างกายและกลับเข้าชั้นเรียน


 6.  เกมการศึกษา

                 6.1  แนะนำวิธีเล่นเกมการจัดหมวดหมู่ภาพสัตว์ที่ใช้เนื้อเป็นอาหาร

                 6.2  เด็กเล่นเกมโดยสลับกันเล่นเกมใหม่และเกมที่เคยเล่นมาแล้ว เมื่อเล่นเกมเสร็จเด็ก ๆ  ช่วยกันจัดเก็บเกมให้เรียบร้อย

 
การวัดผลและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด
วิธีการวัด
เครื่องมือ

1.การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจังหวะและจินตนาการ

 

1. การสังเกต

 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. การสร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการของตนเอง  

2. การบันทึก

 

2. แบบบันทึก

3. การบอกอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และจำแนกประเภทของอาหาร

 

3. การตรวจผลงาน

 

3. แบบฝึก

4. การเล่าเรื่องจากผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นตามจินตนาการ

 

4. การสอบถาม

 

5. ความร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดี

   

6. การร่วมปฏิบัติตนในการเล่น และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

   

7. การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

   

8. การถามคำถาม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   

9. การรักหนังสือและมีความสนใจในการอ่าน เขียน

   

10. การเขียนชื่อตนเอง

   

11. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้คล่องแคล่ว

   

12. ความสามารถจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กัน

   

13. ความมีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อ  การแบ่งปัน

   

14. การมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ

   

15.  การมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   

16.การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

   

17. การชื่นชมและแสดงออกในการเคลื่อนไหว

   
18. การพูดทักทายภาษาอังกฤษ    

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 1.กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

     1.1  มุมที่กำหนดขึ้น

     1.2  เครื่องให้จังหวะ คาราโอเกะ

 2.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์

     2.1  ภาพอาหารประเภทต่าง ๆ

     2.2  ภาชนะใส่อาหารจำลอง

 3.  กิจกรรมสร้างสรรค์

     3.1  เศษสีเทียน  

     3.2  สีไม้

     3.3  กระดาษขาว

     3.4  กาว

     3.5  กรรไกร

     3.6  ดินน้ำมัน 

 4.  กิจกรรมเสรี

     มุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น มุมวิทยาศาสตร์  มุมบ้าน  มุมหมอ  มุมหนังสือ  หรือมุมอ่าน  ฯลฯ

 5.  กิจกรรมกลางแจ้ง

     5.1  เกมแมวจับหนู 

     5.2  นกหวีด

 6.  เกมการศึกษา

      6.1  เกมการจัดหมวดหมู่ภาพสัตว์ที่ใช้เนื้อเป็นอาหาร

      6.2  เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้