Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 15:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ประถมปลาย
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 1,179 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมปลาย
เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การปฐมพยาบาล หมาย ถึง การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเป็นการฉุกเฉิน ก่อนที่จะได้รับการรักษาทางการแพทย์  การปฐมพยาบาลจึงเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวระหว่างรอคอยการรักษาจากแพทย์ ในรายที่บาดเจ็บรุนแรง การปฐมพยาบาลอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บรอดชีวิตได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ 5.1 ป.4/2 แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจาการเล่นกีฬา 
     พ 5.1 ป.6/2  ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
     
1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกต้อง (K)
     2. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี (P)
     3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม (A)

 
สาระการเรียนรู้


1. วิธีการปฐมพยาบาล
     - การปฐมพยาบาล

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (
15 นาที )
     
1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล  จำนวน 10 ข้อ  ใช้เวลาในการทดสอบ 10 นาที
     2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การเป็นลมแดด
     3. ครูสอบถามถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาลก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

ขั้นสอน (
30 นาที )
     1. ครูนำสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนดู ดังหัวข้อต่อไปนี้
              1.1 หัวข้อที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
              1.2 หัวข้อที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
              1.3 หัวข้อที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล
     2. ครูแนะนำบทเรียนทั้งหมดให้นักเรียนดูว่ามีเนื้อหาในบ้าง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติดในหัวข้อต่อไปนี้
              2.1 การปฐมพยาบาล
     3. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองทำฝึกหัดจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระโดยครูสุ่มนักเรียนตอบคำถาม

ขั้นสรุป ( 15 นาที )
     1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลาใน การทดสอบ 10 นาที
     2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดำและสุ่มนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4 – 5 คน
     3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 
การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการวัด
     
1.1 ด้านความรู้ ( K )
          - ประเมินผลทดสอบหลังเรียน
     1.2 ด้านจิตพิสัย ( A )
          - ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
     1.3 ด้านกระบวนการ ( P )
          - ประเมินกระบวนการทำงาน
2. เครื่องมือวัดผล
     2.1 แบบทดสอบหลังเรียน
     2.2 แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
     2.3 แบบประเมินกระบวนการทำงาน
3. เกณฑ์การประเมิน
     3.1 ประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
     3.2 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
     3.3 ประเมินจากกระบวนการทำงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้