Log in | วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 | 8:15 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ประถมปลาย
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 2,003 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมปลาย
เรื่อง การดูแลสุขภาพ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้คนเราละเลยหรือให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย กับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกิน สภาพจิตใจ การออกกำลังกายและการพักผ่อนให้เพียงพอจึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีปัญหาด้านสุขภาพการได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันบำบัด บรรเทาและรักษาสุขภาพ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ดีขึ้นโรคบางโรคบางอาการ ก็สามารถป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลในทุกๆ ด้าน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ
     พ 1.1 ป.4/2 อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
     พ 1.1 ป.4/3 อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     พ 1.1 ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
     พ 1.1 ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ 
จุดประสงค์การเรียนรู้
     
1. นักเรียนสามารถสาธิตวธีการออกกำลังกายอย่างง่ายๆได้(K)
     2. นักเรียนสามารถเขียนแผนที่ความคิดแสดงวิธีการดูแลระบบอวัยวะภายในร่างกายได้อย่างถูกต้อง (P)
     3. นักเรียนเห็นความสำคัญของอวัยวะต่างๆในร่างกาย (A)

 
สาระการเรียนรู้


1. การออกกำลังกาย
     - การว่ายน้ำ
     - กระโดดเชือก
     - วิ่งเหยาะๆ
     - เดินเร็ว
2. หน้าที่และการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
     - ปอด
     - หัวใจ
     - กระเพราะอาหาร
     - ลำไส้เล็ก
     - ไต
3. หน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
     - ระบบผิวหนัง
     - ระบบโครงสร้างกระดูก
     - ระบบกล้ามเนื้อ
     - ระบบย่อยอาหาร
     - ระบบขับถ่าย

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่
1
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( 30 นาที )
     1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาใน การทดสอบ 30 นาที
     2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่นักเรียนได้ปฏิบัติในทุกๆวัน

ขั้นสอน ( 20 นาที )
     1. ครูนำสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนดู ดังหัวข้อต่อไปนี้
             1.1 หัวข้อที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
             1.2 หัวข้อที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
             1.3 หัวข้อที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล
     2. ครูแนะนำบทเรียนทั้งหมดให้นักเรียนดูว่ามีเนื้อหาในบ้าง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหัวข้อต่อไปนี้
              2.1 การออกกำลังกาย
              2.2 หน้าที่และการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
     3. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง การออกกำลังกายและหน้าที่และการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาโดยครูสุ่มนักเรียนตอบคำถาม

ขั้นสรุป ( 10 นาที )
     1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดำโดยครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแผนที่ความคิดแสดงวิธีการดูแลระบบอวัยวะภายในร่างกาย
     2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชั่วโมงที่2
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( 10 นาที )
     1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะภายในของร่างกายที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญที่สุด

ขั้นสอน ( 20 นาที )
     1. ครูนำสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนดู ดังหัวข้อต่อไปนี้
              1.1 หัวข้อที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
              1.2 หัวข้อที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
              1.3 หัวข้อที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล
     2. ครูแนะนำบทเรียนทั้งหมดให้นักเรียนดูว่ามีเนื้อหาในบ้าง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหัวข้อต่อไปนี้
              2.1 หน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
     3. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง หน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาโดยครูสุ่มนักเรียนตอบคำถาม

ขั้นสรุป ( 30 นาที )
     1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที
     2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดำโดยครูสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายได้ใช้งานน้อยที่สุด
     3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 
การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการวัด
     
1.1 ด้านความรู้ ( K )
          - ประเมินผลทดสอบหลังเรียน
     1.2 ด้านจิตพิสัย ( A )
          - ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
     1.3 ด้านกระบวนการ ( P )
          - ประเมินกระบวนการทำงาน
2. เครื่องมือวัดผล
     2.1 แบบทดสอบหลังเรียน
     2.2 แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
     2.3 แบบประเมินกระบวนการทำงาน
3. เกณฑ์การประเมิน
     3.1 ประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
     3.2 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
     3.3 ประเมินจากกระบวนการทำงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้