Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 21:53 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ประถมปลาย
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 10,186 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมปลาย
เรื่อง ยาและสารเสพติด เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     ยาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งยาแต่ละชนิดก็มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ยาทา ยาฉีด ยากิน เป็นต้นหากเราใช้ยาไม่ถูกต้อง หรือใช้โดยไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดโรคอื่นแทรกซ้อนและทำให้เกิดอันตรายได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา เราจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาทั้งในเรื่องของการใช้ยาที่ถูกต้องรู้จักวิธีการเก็บรักษายาไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วและรู้จักสังเกตว่ายานั้นเสื่อมสภาพหรือไม่ และปัญหายาเสพติดในสังคมของประเทศไทยเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล แก้ไขและป้องกันอย่างจริงจังให้มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องใส่ใจเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   การปราบปรามและการลงโทษเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะที่ปลายเหตุ  ไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยรวมได้  ความเข้าใจปัญหาและสาเหตุเข้าใจวัยรุ่นและความต้องการของวัยรุ่น  รวมทั้งให้โอกาสวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการให้คำปรึกษาและให้แนะนำให้ความรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  จึงเป็นการแก้ไขอย่างถูกจุด สร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่นักเรียนและสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม  และเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เป็นการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามนบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด

     
พ 5.1 ป.4/1 อธิบายความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี
     พ 5.1 ป.6/2  ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
     พ 5.1 ป.6/3  วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด
จุดประสงค์การเรียนรู้
     
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของยาและประเภทของสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง (K)
     2. นักเรียนสามารถเลือกใช้ยาและวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดได้อย่างถูกต้อง (P)
     3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของยาและเห็นโทษของการใช้สารเสพติด (A)

 
สาระการเรียนรู้


1. ยาและสารเสพติด
     - อันตรายจากการใช้ยา
     - การใช้ยาอย่างถูกต้อง
     - ประเภทของสารเสพติด
     - วิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ชั่วโมงที่
1
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( 40 นาที )
     1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ยาและสารเสพติด จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 40 นาที
     2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับยาที่นักเรียนใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
     3. ครูสอบถามถึงประโยชน์และโทษของการใช้ยา

ขั้นสอน ( 20 นาที )
     1. ครูนำสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ของทรูปลูกปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนดู ดังหัวข้อต่อไปนี้
          1.1 หัวข้อที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
          1.2 หัวข้อที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
          1.3 หัวข้อที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล 
     2. ครูแนะนำบทเรียนทั้งหมดให้นักเรียนดูว่ามีเนื้อหาในบ้าง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติดในหัวข้อต่อไปนี้
          2. 1อันตรายจากการใช้ยา
          2.2 การใช้ยาอย่างถูกต้อง
     3. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง อันตรายจากการใช้ยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัด เรื่อง อันตรายจากการใช้ยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระโดยครูสุ่มนักเรียนตอบคำถาม

ขั้นสรุป ( 10 นาที )
     1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดำโดยครูสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง
     2. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
     1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดที่นักเรียนรู้จัก
     2. ครูสอบถามถึงประโยชน์และโทษของยาและสารเสพติด

ขั้นสอน ( 15 นาที )
     1. ครูนำสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนดู ดังหัวข้อต่อไปนี้
          1.1 หัวข้อที่ 1 เรื่อง ยาและสารเสพติด
          1.2 หัวข้อที่ 2 เรื่อง การดูแลสุขภาพ
          1.3 หัวข้อที่ 3 เรื่อง วิธีการปฐมพยาบาล
     2. ครูแนะนำบทเรียนทั้งหมดให้นักเรียนดูว่ามีเนื้อหาใดบ้าง โดยในคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติดในหัวข้อต่อไปนี้
          2.1 ประเภทของสารเสพติด
          2.2 วิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด
     3. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง ประเภทของสารเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาและเมื่อนักเรียนศึกษาจากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัด เรื่อง ประเภทของสารเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด จากสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาโดยครูสุ่มนักเรียนตอบคำถาม

ขั้นสรุป ( 40 นาที )
     1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ยาและสารเสพติด จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาใน การทดสอบ 40 นาที           
     2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนมาบนกระดานดำโดยครูสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องและการหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด
     3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 
การวัดผลและประเมินผล


1.
 วิธีการวัด
     
1.1 ด้านความรู้ ( K )
          - ประเมินผลทดสอบหลังเรียน
     1.2 ด้านจิตพิสัย ( A )
          - ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
     1.3 ด้านกระบวนการ ( P )
          - ประเมินกระบวนการทำงาน
2. เครื่องมือวัดผล
     2.1 แบบทดสอบหลังเรียน
     2.2 แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
     2.3 แบบประเมินกระบวนการทำงาน
3. เกณฑ์การประเมิน
     3.1 ประเมินจากแบบทดสอบหลังเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
     3.2 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
     3.3 ประเมินจากกระบวนการทำงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70       

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้