Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 3:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 4,934 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การฝึกสติและสมาธิ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

        การฝึกสติและสมาธิ เป็นการบริหารจิตที่มีประโยชน์ ช่วยทำให้จิตใจสงบ ลดความตึงเครียด และทำให้เกิดปัญญาในการทำงานต่างๆ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

      ส 1.1  ป.3/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

 จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการฝึกสติและสมาธิได้

  2. บอกประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธิได้

 
สาระการเรียนรู้

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
            ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา 
                 - รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ
                 - รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
                 - ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ
                 - ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ 
                 - ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 
      - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      - กระบวนการปฏิบัติ
      - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

   1. มีวินัย

   2. ใฝ่เรียนรู้

   3. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

     (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ,  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)

 ชั่วโมงที่ 1

  1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิม) ศึกษาความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสติและสมาธิจากหนังสือเรียน และสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ  True ปลูกปัญญา วิชาพุทธศาสนา เรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญา สมาธิ สติ แล้วสรุปสาระความรู้ จดลงในสมุด

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกการทำสมาธิในด้านต่างๆ โดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  4. ครูอธิบายความรู้เรื่อง การฝึกสมาธิด้วยวิธีการต่างๆ ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  5. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การบริหารจิตและเจริญปัญญา เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน

  6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่อง การฝึกสติและสมาธิ

 ชั่วโมงที่ 2

  1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าความรู้ที่ได้เรียนไปให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน

  2. ครูถามนักเรียนว่า การฝึกสติและสมาธิมีประโยชน์อย่างไร โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการบริหารจิตและเจริญปัญญา โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการฝึกสวดมนต์ แผ่เมตตา และนั่งสมาธิ

  4. นักเรียนทุกคนฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญา ตามที่ได้วางแผนไว้ เป็นเวลา 7 วัน แล้วบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมบอกผลที่ได้รับจากการสวดมนต์ แผ่เมตตา และนั่งสมาธิ

  5. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

  6. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนฝึกสติและสมาธิเป็นประจำ เพื่อให้จิตใจสงบ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
 เกณฑ์
  ประเมินสมุดบันทึกการบริหารจิตและเจริญ
 ปัญญา 
 แบบประเมินสมุดบันทึกการบริหารจิตและเจริญ  
 ปัญญา 
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์   
 ประเมินการนำเสนอผลงาน  ประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้
      1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3

      2. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ  True ปลูกปัญญา วิชาพุทธศาสนา เรื่องการบริหารจิตและการเจริญปัญญา สมาธิ สติ

 แหล่งการเรียนรู้ 
     1. ห้องสมุด
     2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
     3. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้