Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 21:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,329 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

      การสวดมนต์และแผ่เมตตา เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และช่วยฝึกจิตใจให้สงบเกิดสมาธิ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

         ส 1.1  ป.3/6  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

 จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ และการแผ่เมตตา         

  2. บอกประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ และการแผ่เมตตาได้
 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
            ฝึกสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และแผ่เมตตา 
                  - รู้ความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิ
                  - รู้ประโยชน์ของการฝึกสติ 
                  - ฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการนับลมหายใจ
                  - ฝึกการยืน การเดิน การนั่ง และการนอนอย่างมีสติ 
                  - ฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 
     - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
     - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     - กระบวนการปฏิบัติ
     - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     1. มีวินัย

     2. ใฝ่เรียนรู้

     3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

     (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการสร้างความตระหนัก)นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 ชั่วโมงที่ 1

   1. ครูนำภาพการสวดมนต์ไหว้พระ มาให้นักเรียนดู แล้วครูถามนักเรียนว่า การกระทำของบุคคลในภาพเป็นการทำอะไร และจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ปฏิบัติ โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

   2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม

   3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตา จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

   4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติการสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตา ตามในบทเรียนโดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ

   5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนบางกลุ่ม ออกมาแสดงการสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตา ให้เพื่อนดูที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ

 ชั่วโมงที่ 2

  1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าความรู้ที่ได้เรียนมาให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน

  2. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา โดยให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนด ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ประโยชน์ที่ได้จากการสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจำ โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูอธิบายประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระและการแผ่เมตตาให้นักเรียนฟัง

  5. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจำ

  6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การสวดมนต์และการแผ่เมตตา

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินการนำเสนอผลงาน  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล      แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล      ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์    
  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้
      1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
      2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
      3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสวดมนต์และแผ่เมตตา
 แหล่งการเรียนรู้ 
     1. ห้องสมุด
     2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
     3. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้