Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 16:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ประถมปลาย
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 2,546 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมปลาย
เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการทดสอบผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอนในเนื้อหานั้นๆเพื่อตรวจสอบความรู้ทักษะของนักเรียนในเรื่องที่จะเรียนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ
     พ 1.1 ป.4/2 อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
     พ 1.1 ป.4/3 อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     พ 1.1 ป.5/1 อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
     พ 1.1 ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ
     พ 5.1 ป.4/1 อธิบายความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูก
     พ 5.1 ป.4/2 แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการบาดเจ็บจาการเล่นกีฬา
     พ 5.1 ป.5/2 วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
     พ 5.1 ป.6/2  ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
     พ 5.1 ป.6/3 วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด 
จุดประสงค์การเรียนรู้
     
1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ก่อนเรียน ) เรื่อง รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ไปประกอบการพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนต่อไป
     2. แนะนำให้นักเรียนรู้จักสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
     3. นักเรียนมีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 
สาระการเรียนรู้


1. การทดสอบก่อนเรียน
2. รู้จักเอกสารสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
3. รายละเอียดในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( สุขศึกษา ) สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา ดังนี้
     3.1 ยาและสารเสพติด
     3.2 การดูแลสุขภาพ
     3.3 วิธีการปฐมพยาบาล

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
เข้าสู่บทเรียน ( 5 นาที )
     1. ครูชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
     2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และจุดประสงค์ของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ก่อนเรียน ) จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที 

ขั้นสอน ( 45 นาที )
     1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รอบรู้สักนิด ชีวิตปลอดภัย แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที  เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยครูชี้แจงให้นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการทดสอบและวิธีการตอบแบบทดสอบให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและแจ้งให้นักเรียนทราบว่านักเรียนไม่ควรวิตกกังวลกับการทำแบบทดสอบเพราะครั้งนี้เป็นการทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน ดังนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบด้วยความสบายใจและตามความสามารถที่แท้จริงของตน
     2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนโดยให้นักเรียนแลกกันตรวจ ครูตรวจสอบความถูกต้อง   อีกครั้งและบันทึกคะแนนเก็บไว้

ขั้นสรุป ( 10 นาที )
     1. ครูให้นักเรียนดูสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา จากนั้นครูอธิบายคล่าวๆเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
     2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญาและนัดหมายการเรียนเนื้อหาต่อไปในการเรียนการสอนชั่วโมงต่อไป

หมายเหตุ การสอนแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

 
การวัดผลและประเมินผล


1.
วิธีการวัด / สิ่งที่วัด
     1.1 ตรวจคำตอบจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ก่อนเรียน )
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ก่อนเรียน ) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
3. เกณฑ์การวัด 
     3.1 ประเมินจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ก่อนเรียน ) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( ก่อนเรียน )
2. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระของทรูปลูกปัญญา
3. กระดาษคำตอบ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้