Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 21:51 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเดินทางของพลายงาม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 15,457 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเดินทางของพลายงาม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง กำเนิดพลายงาม : ใจความสำคัญ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

     การอ่านเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม จะต้องตอบคำถามจากเรื่อง แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น เพื่อให้สามารถนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ท 1.1   ป.6/5   อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1) สรุปใจความสำคัญเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงามได้
     2) อธิบายความรู้และความคิดจากเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงามได้

 
สาระการเรียนรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
     
- การอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
     การอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ เช่น
          - เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม  

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


ความสามารถในการคิด
     
1) ทักษะการวิเคราะห์
     2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. ใฝ่เรียนรู้
2. ความรับผิดชอบ
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
สื่อการเรียนรู้
     ตัวอย่างกลอนเสภา
คำถามกระตุ้นความคิด
     นักเรียนเคยคิดหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดเราจึงต้องอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

     1. ครูนำตัวอย่างกลอนเสภา มาแสดงที่หน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนอ่านออกเสียง และช่วยกันถอดความจากกลอนเสภา ตามความเข้าใจ พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการถอดความ
     2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน อ่านข้อความตามที่ได้ถอดความ พร้อมบอกขั้นตอนในการถอดความ
     3. ครูอธิบายและชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจว่า การอ่านกลอนเสภา นอกจากจะอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน จะต้องถอดความให้ถูกต้องและได้ใจความ จึงจะสามารถเข้าใจความหมายและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากนั้นครูสรุปขั้นตอนของการถอดความ
     4. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

ขั้นสอน
สื่อการเรียนรู้

     1. หนังสือเรียน วรรณคดีฯ ป.6  
     2. พจนานุกรม
     3. ใบงานที่ 2.1

     1. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มถอดความเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม จากหนังสือเรียน ตามช่วงที่นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
     2. ครูชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกแต่ละกลุ่มสามารถร่วมกันวางแผนการทำงานได้ง่ายขึ้น
          1) สำรวจคำศัพท์และความหมาย
          2) ตรวจสอบความหมาย และเรียบเรียงใจความสำคัญ
          3) นำเสนอผลงาน
     3. ครูสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยเป็นรายกลุ่ม
     4. ครูสอบถามภาระงานของแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้ร่วมกันทบทวนความรู้ และตรวจสอบความถูกต้องของ ผลงานกลุ่ม
     5. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน โดยสรุปใจความสำคัญของช่วงที่กลุ่มได้รับ ตามลำดับหมายเลขกลุ่ม
     6. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง อ่านถูกต้อง รู้ความหมาย เมื่อทำเสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเพื่อแก้ไขแล้วนำส่งครูตรวจ

ขั้นสรุป
     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเดินทางของพลายงาม โดยครูดาวน์โหลดข้อสอบจาก http://www.trueplookpanya.com/examination/display/10804

สื่อการเรียนรู้
     ใบงานที่ 2.2 

     1. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเดินทางของพลายงาม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ ดังนี้
            - สมาชิกหมายเลข 1  อ่านคำถาม แยกประเด็นให้ชัดเจน
            - สมาชิกหมายเลข 2  ฟังขั้นตอน รวบรวมข้อมูล หาแนวทางและเสนอแนะการตอบคำถาม
            - สมาชิกหมายเลข 3  ตอบคำถาม หรือค้นหาคำตอบ
            - สมาชิกหมายเลข 4  ตรวจสอบความถูกต้อง
     2. นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่าน

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้
     
1) หนังสือเรียน ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม ป.6
     2) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
     3) ตัวอย่างกลอนเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
     4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง อ่านถูกต้อง รู้ความหมาย 
     5) ใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเดินทางของพลายงาม
แหล่งการเรียนรู้
     —

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้