Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 15:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,723 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ศาสนพิธีน่ารู้ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

      ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ศาสนิกชนที่ดีควรศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม และเห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสนพิธีนั้นๆ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

                 ส 1.2  ป.3/2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
                 ส 1.2  ป.3/3  แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

 จุดประสงค์การเรียนรู้

   1. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

   2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
      1. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี
           - การอาราธนาศีล                                               
           - การสมาทานศีล
           - เครื่องประกอบโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชา
      2. ความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
      3. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
            - ขั้นเตรียมการ              
            - ขั้นพิธีการ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 
      - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
      - กระบวนการปฏิบัติ
      - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย
  2. ใฝ่เรียนรู้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

         (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ,  กระบวนการสร้างความตระหนัก  วิธีสอนแบบสาธิต)

 ชั่วโมงที่ 1

  1. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างศาสนพิธีที่นักเรียนรู้จัก หรือเคยเข้าร่วม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

  2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การอาราธนาศีล และการสมาทานศีล จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม

  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกอาราธนาศีล และสมาทานศีล โดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์

  5. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบต่างๆ จากหนังสือเรียน

  6. ครูอธิบายความรู้เรื่อง การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบต่างๆ ให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การอาราธนาศีล การสมาทานศีล และการจัดโต๊ะหมู่บูชา

 ชั่วโมงที่2

  1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม

  2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามขั้นตอนที่ได้เรียนมา

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อบกพร่องให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง

  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้เพื่อนดูที่หน้า     ชั้นเรียน  กลุ่มละ 5 นาที โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
 เครื่องมือ เกณฑ์
 ประเมินการสาธิตการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     แบบประเมินการสาธิตการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ     ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์   
 ประเมินการนำเสนอ  ประเมินการนำเสนอ  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้
                  หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3

 แหล่งการเรียนรู้ 
      1. ห้องสมุด
      2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
      3. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้