Log in | วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 | 6:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,480 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง องค์ประกอบของศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

       ศาสนิกชนที่ดี ควรให้ความสำคัญ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
                  ส 1.1  ป.3/7  บอกชื่อ ความสำคัญ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนอื่นๆ 
                  ส 1.2  ป.3/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง


 จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกชื่อ และความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาอื่นๆ ไ

  2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ศาสนสถาน และศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง


 
สาระการเรียนรู้

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  1.  ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสต์ศาสนา ศาสนาฮินดู

  2. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลในศาสนาอื่นๆ

  3. ฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ 
                  - การลุกขึ้นยืนรับ                                              - การต้อนรับ
                  - การรับ ส่งสิ่งของแก่พระภิกษุ                            - มรรยาทในการสนทนา
                  - การสำรวมกิริยามารยาท                    
                  - การแต่งกายที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในวัดและพุทธสถาน
                  - การดูแลรักษาศาสนวัตถุ และศาสนสถาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 
    - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
    - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    - กระบวนการปฏิบัติ
    - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย
  2. ใฝ่เรียนรู้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน
  4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

     (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก  วิธีสอนแบบสาธิต)นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 ชั่วโมงที่ 1

  1. ครูถามนักเรียนว่า องค์ประกอบของศาสนา มีอะไรบ้าง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

  2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  4. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนวัตถุ เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน

  5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง องค์ประกอบของศาสนา


 ชั่วโมงที่2

  1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ จากหนังสือเรียน และ สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ  True ปลูกปัญญา วิชาพุทธศาสนา เรื่องการฝึกปฏิบัติ การไหว้   การกราบ การประเคนของถวายพระ ชาย หญิง

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการแสดงมรรยาทที่ดีของชาวพุทธในโอกาสต่างๆ โดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์

  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัว เพื่อออกมาสาธิตการปฏิบัติตามมรรยาทที่ดีของชาวพุทธตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
                  1) การลุกขึ้นยืนรับ
                  2) การปฏิสันถาร
                  3) การสนทนากับพระภิกษุ
                  4) การถวายสิ่งของที่เหมาะสมแก่พระภิกษุ
                  5) การรับสิ่งของจากพระภิกษุ                                                                  

  5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากเลือกหมายเลขในการออกมาสาธิตที่หน้าชั้นเรียน

  6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตการปฏิบัติตามมรรยาทที่ดีของชาวพุทธ เรียงตามลำดับหมายเลขที่จับสลากได้ กำหนดเวลากลุ่มละ 5 นาที โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ

  7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 1.1  ใบงานที่ 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินการสาธิตการปฏิบัติตามมรรยาทที่ดีของชาวพุทธ   แบบประเมินการสาธิตการปฏิบัติตามมรรยาทที่ดีของชาวพุทธ  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินการนำเสนอผลงาน  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม