Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 8:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พุทธสาวกและชาดก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,227 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ชาดกน่ารู้ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

       ชาวพุทธควรศึกษาความรู้เรื่อง ชาดก เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และทำให้เห็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

           ส 1.1  ป.3/3  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

 จุดประสงค์การเรียนรู้

   1. บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากชาดกได้

   2. สามารถนำแบบอย่างที่ดีจากการศึกษาชาดกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

 

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
                  ชาดก
                        - อารามทูสกชาดก
                        - มหาวาณิชชาดก

 

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 
     - ทักษะการคิดวิเคราะห์
     - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     - กระบวนการปฏิบัติ
     - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. มีวินัย
  2. ใฝ่เรียนรู้
  3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

       (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม  วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ)

 ชั่วโมงที่ 1

  1. ครูถามนักเรียนว่า ชาดก คืออะไร โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

  2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
               - กลุ่มที่ 1         ศึกษาความรู้เรื่องอารามทูสกชาดก
               - กลุ่มที่ 2         ศึกษาความรู้เรื่องมหาวาณิชชาดก
โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มกลับเข้าสู่กลุ่มเดิม แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเล่าให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งฟัง จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ แล้วจดบันทึกลงในสมุด

  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะแสดงบทบาทสมมุติจากชาดก ที่ได้เรียนมา โดยเลือกเรื่องชาดกที่ชื่นชอบมาแสดง กลุ่มละ 1 เรื่อง 

  5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนและวางแผนการแสดงบทบาทสมมุติในชั่วโมงหน้า

 ชั่วโมงที่ 2

  1. ครูสอบถามถึงความพร้อมของนักเรียนแต่ละกลุ่มในการแสดงบทบาทสมมุติจากชาดก

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

  3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากการศึกษา ชาดกทั้ง 2 เรื่อง และแนวทางในการนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

  5. ครูให้นักเรียนเขียนสรุปข้อคิดที่ได้จากการศึกษา เรื่อง พุทธสาวก และชาดก พร้อมกับเสนอแนวทางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  6. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นเก็บรวบรวมผลงานส่งครูนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
  ประเมินการเขียนสรุปข้อคิดที่ได้จากการ
  ศึกษา เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
  แบบประเมินการเขียนสรุปข้อคิดที่ได้จากการ    
  ศึกษา เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์   
  ประเมินการนำเสนอผลงาน   ประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล   สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน   ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้

     
หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3
 
 แหล่งการเรียนรู้ 
      1. ห้องสมุด
      2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
      3. ผู้ปกครองและ/หรือผู้รู้
 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้