Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 11:20 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พุทธสาวกและชาดก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 3,371 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง พุทธสาวก และชาวพุทธตัวอย่าง เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

          การศึกษาประวัติพุทธสาวก และชาวพุทธตัวอย่าง จะทำให้เห็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        ส 1.1  ป.3/3  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

 จุดประสงค์การเรียนรู้

   1. บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวก และศาสนิกชนตัวอย่างได้
   2. สามารถนำแบบอย่างที่ดีจากการศึกษาประวัติสาวก และศาสนิกชนตัวอย่างไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

 
สาระการเรียนรู้

 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
      1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา 
          - สามเณรสังกิจจะ
      2. ศาสนิกชนตัวอย่าง 
          - สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พฺรหฺมรสี)
          - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร
 ความสามารถในการคิด 
     - ทักษะการคิดวิเคราะห์

    - ทักษะการคิดสังเคราะห์

  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

     - กระบวนการปฏิบัติ                 

     - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

   1. มีวินัย
   2. ใฝ่เรียนรู้
   3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

        (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการสืบค้น   วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสร้างความตระหนัก ) นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 ชั่วโมงที่ 1

  1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม

  2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สามเณรสังกิจจะ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม

  4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของสามเณรสังกิจจะ แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรสังกิจจะ เสร็จแล้วนำส่งครูผู้ส

  6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สามเณรสังกิจจะ

 ชั่วโมงที่2-3

  1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม แบ่งออกเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่าง ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้

               1) คู่ที่ 1       ศึกษาความรู้เรื่องสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี)
               2) คู่ที่ 2       ศึกษาความรู้เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

  2. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง

  3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน

  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากการศึกษา ประวัติชาวพุทธตัวอย่าง แล้วบอกแนวทางในการนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

  6. ครูนำนักเรียนดูสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชา True ปลูกปัญญา รหัสวิชา 2235 วิชาพุทธศาสนา เรื่องการทำความดีจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของบุคคลในชุมชนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง

 
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน   แบบทดสอบก่อนเรียน  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 1.1   ตรวจใบงานที่ 1.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 1.2   ตรวจใบงานที่ 1.2  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ประเมินการนำเสนอผลงาน   ประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์    
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล   สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม   สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 สื่อการเรียนรู้
    1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.3

    2. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชา True ปลูกปัญญา รหัสวิชา 2235  วิชาพุทธศาสนา เรื่องการทำความดีจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของบุคคลในชุมชน

    3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สามเณรสังกิจจะ

    4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง

 แหล่งการเรียนรู้ 
     1. ห้องสมุด                                                                     
     2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
     3. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้