Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 | 4:20 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 31,918 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ส 1.2  ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง
2. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. ท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    - วันมาฆบูชา
    - วันวิสาขบูชา
    - วันอาสาฬหบูชา
    - วันอัฏฐมีบูชา
2. การบูชาพระรัตนตรัย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการต่อเรื่องราว Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำบัตรภาพเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าเป็นวันสำคัญใด
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4  คน โดยให้นักเรียนเลือกกลุ่มเองตามความสมัครใจ ครูแนะนำให้นักเรียนเปลี่ยนกลุ่มใหม่ เพื่อเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างหลากหลาย และให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม
3. ให้แต่ละกลุ่มจัดลำดับเป็นลำดับที่  1,  ลำดับที่  2,  ลำดับที่  3, ลำดับที่  4
4. นักเรียนลำดับที่ 1 ของทุกกลุ่มไปรวมกันและร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง วันมาฆบูชา จาก  หนังสือเรียน   
5. นักเรียนลำดับที่ 2 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้า เรื่อง วันวิสาขบูชา จากหนังสือเรียน  
6. นักเรียนลำดับที่ 3 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง วันอัฏฐมีบูชา จากหนังสือเรียน    
7. นักเรียนลำดับที่ 4 ของทุกกลุ่มไปรวมกัน และร่วมกันศึกษาค้นคว้าเรื่อง วันอาสาฬหบูชา จากหนังสือเรียน    
8. เมื่อนักเรียนแต่ละคนศึกษาจบแล้ว ให้กลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วนำความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าจากเพื่อนกลุ่มอื่นมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง  (โดยเล่าตามลำดับเลข)   
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า การศึกษาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไร จากนั้นร่วมกันสรุปและส่งตัวแทนออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียน
10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ลงในช่องว่าง เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำภาพการปฏิบัติตนของชาวพุทธ เช่น การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนดู เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. ครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มฝึกท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมคำแปล โดยดูจากหนังสือเรียน 
3. ครูให้แต่ละกลุ่มออกมาท่องบทสวดบูชาพระรัตนตรัยที่หน้าชั้นเรียนโดยครูจับสลากเรียกทีละกลุ่ม
4. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มละ 1 วัน แล้วสรุปเนื้อหา พร้อมบอกพิธีกรรมที่ชาวพุทธนิยมทำในวันนั้น และหาภาพหรือวาดภาพประกอบ  
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง วัน
 สำคัญทางศาสนา

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 เรื่อง วัน
 สำคัญทางศาสนา

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  พระพุทธศาสนา ป.1
2. บัตรภาพวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
3. บัตรภาพการปฏิบัติตนของชาวพุทธ เช่น การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แหล่งการเรียนรู้
   ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้