Log in | วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562 | 19:00 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเดินทางของพลายงาม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา)

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 29 ต.ค. 2558
โหวต : | เข้าชม : 8,649 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเดินทางของพลายงาม (แนวประยุกต์ของโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง กำเนิดพลายงาม : การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การอ่านออกเสียงเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม จะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     ท 1.1   ป.6/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
     อ่านออกเสียงบทร้อยกรองเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม เป็นทำนองเสนาะได้

 
สาระการเรียนรู้


สาระการเรียนรู้แกนกลาง
     
1) การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
     2) การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
     1) การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
          - เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
     2) การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ
          - เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม  

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


ความสามารถในการคิด
     
1) ทักษะการสังเกต
     2) ทักษะการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. ใฝ่เรียนรู้
2. ความรับผิดชอบ
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้


     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเดินทางของพลายงาม โดยครูดาวน์โหลดข้อสอบจาก http://www.trueplookpanya.com/examination/display/10804

ขั้นที่1 สังเกต รับรู้
สื่อการเรียนรู้

     ซีดีการขับเสภา
คำถามกระตุ้นความคิด
     นักเรียนเคยคิดหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดเราจึงต้องอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

     1. ครูเปิดซีดีการขับเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม ให้นักเรียนฟัง แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า มีลักษณะคล้ายกับการอ่านบทร้อยกรองอย่างไร
     2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ และเล่ามูลเหตุของการขับเสภา เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้
     3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

ขั้นที่ 2 ทำตามแบบ
สื่อการเรียนรู้

     1. หนังสือเรียน วรรณคดีฯ ป.6
     2. ซีดีการขับเสภา

     1. ครูเปิดซีดีการขับเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง   
     2. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามแบบการอ่านจากซีดี โดยครูสังเกตการอ่านออกเสียง และการแบ่งวรรคตอน
     3. นักเรียนดูเนื้อหาของเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม จากหนังสือเรียน ประกอบการฝึกอ่าน เพื่อสังเกตการแบ่งวรรคตอนในการอ่าน
     4. ครูอธิบายเกี่ยวกับหลักการอ่าน และการแบ่งวรรคตอนโดยใช้เครื่องหมาย / และ // ในการแบ่งวรรคตอน
     5. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง โดยครูสังเกตการอ่านออกเสียงของนักเรียน หากอ่านผิดหรือมีข้อบกพร่องให้แก้ไขเป็นรายบุคคล

ขั้นที่ 3 ทำเองโดยไม่มีแบบ
สื่อการเรียนรู้

     หนังสือเรียน วรรณคดีฯ ป.6

     1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความ สามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน
     2. ครูกำหนดหมายเลขให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม จากหนังสือเรียน ตามช่วงที่ครูกำหนด (แบ่งช่วงตามจำนวนกลุ่ม) โดยไม่มีแบบ
     3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง จากนั้นผลัดกันอ่านต่อเนื่องกันไปจนจบ เพื่อสังเกตและประเมินผลการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม จากนั้นสรุปผลและหาแนวทางที่เหมาะสมมาแก้ไขข้อบกพร่อง

ขั้นที่4 ฝึกทำให้ชำนาญ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

     -
คำถามกระตุ้นความคิด
     การใช้น้ำเสียงในการอ่านบทร้อยกรองให้มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง จะช่วยให้บทร้อยกรองนั้น มีความไพเราะน่าฟังมากขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด (การใช้น้ำเสียงในการอ่านบทร้อยกรองให้มีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง จะช่วยให้บทร้อยกรองนั้น มีความไพเราะน่าฟังมากขึ้น เพราะเนื้อเรื่องที่มีความสนุกสนานจะต้องใช้น้ำเสียงที่สดใส เนื้อเรื่องที่มีความโศกเศร้าจะต้องใช้น้ำเสียงที่เนิบช้า)

     1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด จากนั้นร่วมกันสรุปหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
     2. นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม พร้อมกัน
     3. ครูนัดหมายนักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกับครู เป็นรายกลุ่ม

 
การวัดผลและประเมินผล

          
 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้
     
1)หนังสือเรียน ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม ป.6
     2)ซีดีการขับเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
แหล่งการเรียนรู้
     -

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : โรงเรียนบ้านหลวง
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้